W wersji 8.0 Comarch CDN XL umożliwiono automatyczne wygenerowanie sprawozdania finansowego wg Ustawy o Rachunkowości oraz zestawień zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej).

W ramach sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości udostępniono:

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat – metoda kalkulacyjna
  • Rachunek zysków i strat – metoda porównawcza
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
  • Zmiany w kapitale własnym

Z kolei użytkownikom zobowiązanym do sporządzania zestawień zgodnych z MSSF umożliwiono wygenerowanie:

  • Bilansu
  • Rachunku zysków i strat – metoda kalkulacyjna
  • Rachunku zysków i strat – metoda porównawcza
  • Sprawozdania z przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia

Wzory powyższych zestawień przygotowano, korzystając z opracowań firm o dużej renomie i kompetencjach. Dzięki wykorzystaniu prostego i intuicyjnego kreatora znacznie mniej czasu poświęcimy na przygotowanie niezbędnych sprawozdań, a także ryzyko popełnienia błędów się zmniejszy.