Zgodnie z nowelizacją przepisów Ustawy o VAT, które weszły z początkiem tego roku, przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do składania informacji podsumowujących VAT-27 oraz VAT-UE muszą je składać wyłącznie drogą elektroniczną. Ta grupa przedsiębiorców również deklaracje VAT-7 musi składać w postaci elektronicznej. Wcześniej ustawodawca dopuszczał możliwość skorzystania z poczty tradycyjnej, środków komunikacji elektronicznej lub też osobistego złożenia dokumentów w urzędzie. Obowiązek składania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej obejmie wszystkich podatników od 1 stycznia 2018.

Zmieniły się również okresy rozliczeniowe  dla informacji podsumowujących (VAT-27, VAT-UE) Do końca roku 2016 można było tego typu informacje składać za okresy kwartalne, teraz czas ten został skrócony do jednego miesiąca. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła także likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali (wycofano formularz  deklaracji VAT-7D.)

Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca, którego przepisy obligują do składania deklaracji VAT-7 wyłączenie drogą elektroniczną a złoży tego typu dokumenty w formie nieelektronicznej? Czy niezłożenie deklaracji VAT-7 w terminie jest przestępstwem skarbowym? W jaki sposób ustawodawca nalicza wysokość kary za nierzetelne rozliczanie podatku VAT?

Czyn zabroniony, wykroczenie a przestępstwo

Kodeks karny skarbowy określa co jest podstawą do nałożenia grzywny przez sąd za czyn zabroniony oraz czym różni się przestępstwo od wykroczenia skarbowego w 2017 roku. Zgodnie z art.53 kks przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny, którą egzekwuje się w postaci stawek dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Sąd jednak rzadko stosuje rozwiązania, które uszczuplają budżet państwa. Jeżeli tylko przedsiębiorca jest w stanie dalej prowadzić działalność, wówczas nakładana jest kara finansowa mówi Władysław Varga, doradca podatkowy w firmie Taxpoint.

Natomiast wykroczenie skarbowe, to czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

O tym czy czyn zabroniony zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo czy wykroczenie uzależnione jest od uszczuplenia kwotowego należności publiczno–prawnej, czyli kwoty jaka powinna trafić do budżetu państwa z tytułu rozliczenia podatku VAT lub od tego czy kodeks tak stanowi.

Gdy uszczuplenie nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia to mamy do czynienie z wykroczeniem. Obecnie minimalna płaca wynosi 2000 zł, a więc to uszczuplenie nie może przekroczyć  10.000 zł. Jeżeli jest ono wyższe, wówczas grzywna będzie obliczana według przepisów dla przestępstwa skarbowego wyjaśnia Władysław Varga, doradca podatkowy w firmie Taxpoint.

Złożenie deklaracji VAT-7 nie w terminie lub w formie nieelektronicznej, a więc za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub też osobistego złożenia dokumentów w urzędzie podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. W przypadku złożenia deklaracji VAT-7, w której nie podano prawdy lub ją zatajono,  podatnikowi może grozić kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie dodaje Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.

Jak wylicza się wysokość grzywny

Sąd może nałożyć grzywnę w postaci stawek dziennych. Nie ma ona stale określonej wartości. Jest to kwota, którą sąd ustala, biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Istnieją natomiast górna i dolna granica stawki dziennej.

W przypadku kary za przestępstwo skarbowe stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej najniższego miesięcznego wynagrodzenia i nie może przekraczać czterystukrotności jednej trzydziestej najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi   2000 złotych zł. Oznacza to, że wysokość stawki dziennej może obecnie wynieść od 66,67  zł do 26 666,66 zł.  Przy wymierzaniu kary sąd określa liczbę stawek dziennych i jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10 a najwyższa – 720 tłumaczy Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.

Ile w takim razie może wynieść kara grzywny w przypadku przestępstwa skarbowego?

Minimalna kara grzywny jaką może nałożyć sąd wynosi 10 stawek dziennych, a więc 666,70 zł. Natomiast maksymalna kara sięga aż 19 199 995,20 zł., a w przypadku wyroku nakazowego to 5 333 332 zł. ­dodaje Barbara Przybylska.

Inaczej wylicza się karę grzywny w przypadku wykroczenia skarbowego. Jej minimalna wysokość wynosi nie więcej niż jedna dziesiąta część minimalnego wynagrodzenia, a więc 200 zł. i nie może przekroczyć 40 tys. złotych, czyli dwudziestokrotności minimalnej płacy. Jeżeli sąd  nałoży wyrok nakazowy wówczas podatnik zostanie obciążony maksymalnie kwotą 20 tys. złotych (dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia). Natomiast wysokość mandatu karnego wynosi maksymalnie 4 tys. złotych, czyli dwukrotność płacy minimalnej.

Zapominalskim grożą wysokie kary, a kłamstwo ma krótkie nogi

Wiemy już, że niezłożenie deklaracji VAT w terminie bądź też złożenie jej w formie nieelektronicznej kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego przedsiębiorca, który nie dotrzyma obowiązku nałożonego przez ustawodawcę może zostać ukarany maksymalną karą grzywny w wysokości 40 tys. złotych. Najniższy stawka to 200 zł. Jeżeli sąd wyda wyrok nakazowy wówczas ta kara może wynieść maksymalnie 20 tys. złotych a maksymalna kara grzywny nałożona mandantem karnym to 4 tys. złotych.

Znacznie surowsze kary ustawodawca przewidział dla przedsiębiorców, którzy dopuścili się przestępstwa skarbowego. Maksymalna stawka grzywny zarówno za czyny zabronione popełnione umyślnie, jak i popełnione nieumyślnie, jeżeli sprawca nie zachował wymaganej ostrożności wynosi 720 stawek dziennych, czyli 19 milionów złotych. To suma, która każdemu przemawia do rozsądku i przekonuje do trzymania się litery prawa.

Systemy Comarch ERP aktualne

Użytkownicy rozwiązań oferowanych przez firmę Comarch nie muszą martwić się o ewentualne niezgodności systemów ERP z nowo obowiązującymi przepisami. Są one na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do wymogów prawa. Wszystkie systemy dają możliwość elektronicznego składania deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 a Dodatkowo domyślne ustawienia podpowiadają, że deklaracje VAT-UE oraz VAT-27 są już wyliczane miesięcznie a nie kwartalnie.