Nowe formularze informacji podsumowującej – do złożenia już w lipcu

Z początkiem lipca weszły w życie przepisy wprowadzające procedurę magazynów call-off stock. Już w tym miesiącu ponad 300 tysięcy przedsiębiorców aktywnych w VIES złoży informacje podsumowujące na nowych formularzach.

Skąd potrzeba zmian?

Zmiany wprowadzone ustawą z 28 maja 2020 r.¹ stanowią implementację dyrektywy Rady Unii nr 2018/1910². Ta zaś zawiera pakiet uregulowań zwanych popularnie Quick Fixes, które zmodyfikowały warunki rozliczania VAT od dostaw wewnątrzunijnych, transakcji łańcuchowych oraz wprowadziły procedurę magazynów call-off stock. Co istotne, wdrożenie unijnych przepisów zostało opóźnione o pół roku względem terminów przewidzianych przez Radę UE.

Dla części przedsiębiorców rozwiązania wprowadzone w dyrektywie mogły okazać się korzystniejsze niż te, które obowiązywały w ustawie o VAT do końca czerwca. Grupa ta mogła – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – wybrać, które przepisy będzie stosować do czasu zmiany polskich regulacji. Ważne jednak było, aby zachowała konsekwencję w dokonanym wyborze.

Wraz z rozpoczęciem drugiego półrocza 2020 r. wszyscy podatnicy muszą rozliczać podatek zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami. Jednak – m.in. ze względu na opóźnienie we wdrażaniu pakietu – pierwszym miesiącem, za który złożymy informację podsumowującą na najnowszym (piątym) wzorze będzie czerwiec, a nie dopiero lipiec. Formularz ten jest składany do 25 lipca 2020 za miesiąc poprzedni. W pewnych sytuacjach, formularz wprowadzony rozporządzeniem z 26 czerwca 2020 r.[1] znajdzie jednak zastosowanie również do innych – wcześniejszych – okresów rozliczeniowych.

Procedura magazynu typu call-of stock – na czym polega?

Jednym z elementów polityki Unii Europejskiej charakteryzującym działanie rynku wewnętrznego jest swoboda przepływu towarów. Obowiązki administracyjne związane z przemieszczaniem dóbr między państwami członkowskimi niewątpliwie ograniczają wynikające z tej zasady możliwości. Minimalizacja tych obciążeń stanowiła podstawowy powód wprowadzenia procedury magazynu typu call-off stock.

Można z niej skorzystać w przypadku transakcji pomiędzy dwoma podatnikami VAT posiadającymi siedziby w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podatnik A dokonuje przemieszczenia towarów do innego kraju Unii, do wydzielonego w innym kraju magazynu typu call-of stock (przy czym może on być prowadzony przez podmiot trzeci niebiorący udziału w transakcji). Celem takiego przemieszczenia jest na późniejszym etapie lokalna dostawa towarów konkretnemu podatnikowi B. Ważne jest, by dostawca znał tożsamość osoby nabywającej towary już w chwili dokonywania transportu. Nie ma natomiast znaczenia późniejszy sposób wykorzystania towarów przez nabywcę (mogą one służyć m.in. dalszej odsprzedaży). Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel dokonywane jest zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi przedsiębiorcami.

Stosując ogólne przepisy o VAT, podmiot wysyłający musiałby rozpoznać najpierw nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę w kraju, z którego towar jest wysyłany, a następnie wewnątrzwspólnotowe nabycie i krajową dostawę, w miejscu, w którym funkcjonuje magazyn. To zaś powodowałoby konieczność uciążliwej i generującej dodatkowe koszty rejestracji na potrzeby VAT w kraju docelowym.

Na czym polega uproszczenie? Po spełnieniu warunku skorzystania z procedury magazynu call-off stock podmiot A wykazuje WDT w kraju, z którego dokonano wysyłki w momencie odbioru towaru przez podmiot B. Ten zaś rozpoznaje WNT w kraju zakupu. Nie ma natomiast obowiązku rozliczenia innych (krajowych) transakcji.

Ustawodawca narzucił jednak określone warunki rozliczenia transakcji w ramach procedury przemieszczenia w magazynie typu call-of stock. Wśród nich znajdują się:

  • wspomniany już wymóg transakcji pomiędzy dwoma podatnikami VAT (zarejestrowanymi na potrzeby transakcji unijnych),
  • transport towarów z państwa członkowskiego do innego kraju członkowskiego,
  • sprzedawca (określany powyżej jako podatnik A) nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, w którym znajduje się magazyn typu call-of stock (choć nie występuje warunek braku rejestracji do celów VAT w tym kraju),
  • podatnik A posiada numer identyfikacji podatkowej nabywcy, jego nazwę lub imię i nazwisko,
  • podatnik VAT wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie towarów w odpowiedniej ewidencji oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej.

Istotne jest również pilnowanie maksymalnego okresu przechowywania towarów w magazynie bez powstania obowiązku podatkowego. W tej chwili to 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towaru do magazynu. Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (i nie nastąpi jedna ze szczególnych okoliczności określonych w przepisach), następuje utrata prawa do skorzystania z uproszczenia. W takiej sytuacji zaktualizuje się obowiązek rejestracji do celów VAT podatnika, który wysłał towary.

W ciągu 12 miesięcy dopuszczalne jest m.in. zastąpienie spodziewanego w momencie transakcji nabywcy przez innego podatnika oraz powrotny transport lub wysyłka towarów do kraju, z którego zostały wysłane.

Zmiany w formularzu VAT-UE

Wpływ nowych przepisów jest widoczny już w tytule nowego formularza VAT-UE (i znajdującego zastosowanie w przypadku jego skorygowania – VAT-UEK). Nowe rozporządzenie reguluje bowiem treść „informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock” (oraz korekty tej informacji podsumowującej).

Ponadto, w nowych formularzach VAT-UE i VAT-UEK dodano część F, w której będą raportowane informacje o przemieszczaniu towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

W poszczególnych kolumnach podatnicy będą uwzględniać:

  • kod kraju kontrahenta, tj. podmiotu (posiadającego status podatnika podatku od wartości dodanej), na rzecz którego przemieszczono towary w ramach procedury call-off stock, który będzie mógł następnie nabyć prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
  • nadany przez odpowiednie państwo członkowskie Unii Europejskiej numer identyfikacyjny kontrahenta (lub kontrahenta zastępującego, jeżeli miało miejsce zastąpienie),
  • analogiczny numer kontrahenta zastąpionego (kolumna uzupełniana w przypadku, gdy dochodzi do zastąpienia),
  • checkbox wymagający odhaczenia w przypadku, gdy dla danej pozycji następuje powrotne przemieszczenie.

Pozostałe części informacji podsumowującej nie ulegną istotnym zmianom.

Końcowo warto przypomnieć, że podatnicy mogli korzystać z nowej instytucji już od początku roku 2020 (opierając się bezpośrednio na przepisach dyrektywy). Z praktycznego punktu widzenia napotykali oni problem w postaci braku możliwości wykazania transakcji w poprzedniej odsłonie formularza VAT-UE. Wprowadzone przepisy zobowiązują ich do złożenia informacji podsumowującej za odpowiedni miesiąc lub jej korekty do 25 lipca br.

W ostatnich miesiącach do przedsiębiorców docierały liczne komunikaty związane z odroczeniem terminu wejścia w życie nowej schemy JPK_V7. W informacjach tych często podkreślano, że nowy plik zastąpi liczne funkcjonujące obecnie deklaracje. Warto pamiętać jednak, że część stosowanych aktualnie formularzy będzie składana również po wejściu w życie zmienionego JPK. Najpopularniejszym z nich pozostaje VAT-UE (i VAT-UEK), dla którego wprowadzona zostanie jednak nowa forma – odzwierciedlająca dodaną instytucję magazynu call-off stock.

Tomasz Groszyk, menadżer w zespole doradztwa podatkowego CRIDO.

W systemach Comarch ERP udostępniono nowe formularze VAT UE. Formularze będą dostępne dla użytkowników Comarch ERP XL, Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima i Comarch ERP Altum. Więcej na: https://pomoc.comarch.pl/


¹ Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106).
² Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza