Projekt zmian uszczelniających w podatku dochodowym

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie kolejnych mechanizmów uszczelniających system podatkowy, które dla podatników oznaczają nowe obowiązki fiskalne i informacyjne. Najważniejsze zmiany w zakresie CIT opisujemy poniżej.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Jedną z najistotniejszych zmian, które przewidziane zostały w nowelizacji, jest opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych (dalej również: jako „SPK”). Przypomnijmy, że obecnie spółka komandytowa jest transparentna podatkowo, co oznacza, że wypracowane przez nią zyski opodatkowane są na poziomie jej wspólników.

Po wejściu w życie nowelizacji, sama spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, bez względu na skalę prowadzonej działalności, stanie się podatnikiem CIT. Co do zasady, dochody SPK będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 19%, jednak na warunkach określonych w ustawie, możliwe będzie zastosowanie obniżonej 9% stawki.

Podobnie jak w spółkach komandytowo-akcyjnych, komplementariusz zyska możliwość obniżenia podatku od udziału w zysku SPK o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę proporcjonalnie do udziału w zysku komplementariusza.

Specyficznie została zaadresowana kwestia komandytariusza: pod pewnymi warunkami, zwolnieniu z opodatkowania CIT będzie podlegać 50% przychodów komandytariusza z udziału w SPK, jednak nie więcej niż 60 000 PLN rocznie.

Przepisy przejściowe określają m.in., że wypłata zysku wygenerowanego przed 1 stycznia 2021 r. będzie opodatkowana na dotychczasowych zasadach.

Opodatkowanie spółek jawnych w wybranych przypadkach

Ustawodawca przewidział także opodatkowanie (w niektórych tylko sytuacjach) spółek jawnych (dalej również: jako „SPJ”) CIT. SPJ będą podlegały opodatkowaniu CIT, jeżeli spełnione są łączenie następujące przesłanki: (i) wspólnikami SPJ nie są wyłącznie osoby fizyczne, (ii) SPJ nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o swoich wspólnikach – posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki.

Zmiany dla „spółek nieruchomościowych”

Duże zmiany czekają też tzw. spółki nieruchomościowe. Projekt przewiduje stworzenie definicji spółek nieruchomościowych, zgodnie z którą spółką nieruchomościową będzie podmiot, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Takie podmioty staną się płatnikami podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ich udziałów (akcji). Zgodnie bowiem z projektem, jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji dotyczącej udziałów (akcji) spółki nieruchomościowej jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski, płatnikiem podatku jest spółka nieruchomościowa. Dla przypomnienia, obecnie to podmiot zbywający udziały (akcje) jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tego tytułu.

Zgodnie z projektem, jeżeli płatnik nie będzie posiadał informacji o kwocie transakcji, ustali podatek w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułu uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze.

Po wejściu w życie nowelizacji, na spółce nieruchomościowej będą również ciążyły obowiązki informacyjne (m.in. w zakresie wskazania udziałowców bezpośrednich i pośrednich spółki nieruchomościowej) względem Szefa KAS.

Raportowanie polityki podatkowej

Raportowanie polityki podatkowej tj. sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za dany rok podatkowy jest nowością, nieznaną do tej pory polskiemu prawu podatkowemu. Obowiązek ten ma w założeniu dotyczyć:

‒      wszystkich podatkowych grup kapitałowych,

‒      podatników, których przychody roczne przekraczają 50 mln EUR,

‒      spółek nieruchomościowych.

Projekt nowelizacji wskazuje na przykładowe elementy jakie powinny być ujęte w polityce podatkowej. Chodzi między innymi o liczbę złożonych informacji MDR, opis niektórych transakcji z podmiotami powiązanymi czy dane na temat złożonych wniosków o indywidulane interpretacje podatkowe.

Termin na realizację tego nowego obowiązku to do 9 miesięcy od złożenia zeznania rocznego.

Za niedopełnienie obowiązków grozi sankcja w wysokości do 1 mln PLN.

Pozostałe zmiany

1. Planowane jest zrównanie podatkowych skutków wydania w naturze majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów przez spółkę, co oznaczać będzie obowiązek opodatkowania przez spółkę wydania majątku likwidacyjnego wspólnikom;
2. Projekt zakłada również ograniczenia w rozpoznawaniu straty podatkowej. Podatnik nie będzie miał możliwości rozliczenia straty w przypadku:

  • przejęcia innego podmiotu,
  • nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP,
  • otrzymania wkładu pieniężnego przeznaczonego na nabycie przedsiębiorstwa / ZCP,

jeśli w wyniku tego zdarzenia (i) w całości lub w części zmieni się przedmiot faktycznie prowadzonej przez niego podstawowej działalności, lub (ii) zmieni się właściciel(e) co najmniej 25% udziałów podatnika w stosunku do dnia kończącego rok podatkowy poniesienia straty;

3. Kolejne zmiany dotyczą amortyzacji. Po wejściu w życie nowelizacji podatnicy utracą prawo obniżania stawek amortyzacyjnych środków trwałych wykorzystywanych w działalności zwolnionej z opodatkowania. Natomiast korzystanie z indywidualnych stawek amortyzacji możliwe będzie tylko w przypadku środków trwałych używanych minimum 6 miesięcy przez podmiot inny niż podatnik; zmiany mają dotyczyć środków trwałych wprowadzonych do ewidencji podatkowej przed 1 stycznia 2021 r.;

4. Zmiany w zakresie cen transferowych, przewidujące kilka uproszczeń na czas epidemii, w szczególności zwolnienie z posiadania oświadczenia przy korekcie cen transferowych, zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych oraz ułatwienia w podpisywaniu oświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji TP. Pojawiły się także uszczelnienia w zakresie cen transferowych obejmujące transakcje z rajami podatkowymi m.in. ustalenie progu dla transakcji na 100 000 PLN oraz konieczność weryfikacji rzeczywistego właściciela;

5. Podniesienie do 2 mln PLN limitu przychodów do stosowania obniżonej 9% stawki CIT;

6. Wydłużenie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany (zwolnienie miało obowiązywać do końca 2020 r.).

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania, a data jego planowanego wejścia w życie to 1 stycznia 2021 r. Jeżeli zmiany wejdą w życie w takiej formie oznaczać to będzie dalsze uszczelnianie systemu podatkowego poprzez dosyć radykalne metody i nakładanie dodatkowych (niekoniecznie ekonomicznie uzasadnionych) obowiązków na polskie spółki. Niewiele niestety przewidziano w projekcie pozytywnych dla podatnika rozwiązań, a te które są często są jedynie rozwiązaniami tymczasowymi na czas epidemii.

Małgorzata Piłat, menadżer w zespole doradztwa podatkowego CRIDO.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza