Raportowanie ESG

Raportowanie ESG dotyczy kwestii środowiskowych (ang. Environmental), społecznych (ang. Social) i zarządczych aspektów działalności przedsiębiorstw (ang. Governance). Wynika z szerszej doktryny zrównoważonego rozwoju (ang. sunstainability), czyli założenia, że cele ekonomiczne powinny być osiągane w sposób etyczny i z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz społeczności, w której firma działa. 

Obowiązek raportowania ESG obejmuje stopniowo kolejne grupy firm, od największych po najmniejsze. Bez względu na regulacje, sektor MŚP już w tej chwili powinien interesować się tematyką zrównoważonego rozwoju. Małe firmy, chcąc być dostawcami dla dużych podmiotów, będą stały przed koniecznością zgodności z ESG.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi raportowania ESG i funkcjonalnościami w systemach Comarch ERP, które pozwalają lepiej zaadresować kwestie zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie ESG

Dlaczego firmy powinny myśleć w kategoriach ESG

Wymogi i podstawy prawne

Podstawą prawną, nakładającą obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju, jest unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) opublikowana w roku 2023, która rozszerza zakres dotychczasowo obowiązującego dokumentu NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Dokument standaryzuje wymogi sprawozdawcze, w zakresie zrównoważonego rozwoju, definiuje grupę podmiotów objętych obowiązkiem raportowania oraz określa taksonomię publikowania danych ESG - tak jak w przypadku danych finansowych.

Obecnie obowiązkowi raportowania zrównoważonego rozwoju - ESG, podlega 150 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firmy z sektora MŚP, zatrudniające powyżej 10 pracowników, będą zobligowane do raportowania niefinansowego już w roku 2026 co oznacza, że obowiązek ten obejmie około 90% małych i średnich przedsiębiorstw.

Obowiązek raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD

Wymogi konkursów unijnych i przetargów

Zgodność planowanych działań z zasadą zrównoważonego rozwoju to również wymóg funduszy unijnych na lata 2021-2027. Wszystkie nabory dla przedsiębiorców, które się już pojawiły wymagają co najmniej neutralnego wpływu na środowisko i odniesienia się do kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. Im więcej zrównoważonego rozwoju w planowanych inwestycjach, tym większa szansa na pozyskanie dofinansowania.

Istotny staje się więc wybór dostawców towarów, usług czy technologii, którzy respektują kwestie środowiskowe i pozostałe obszary ESG. Oferowane przez nich rozwiązania pomogą w osiągnięciu wskaźników środowiskowych, takich jak ograniczenie zużycia energii, efektywne gospodarowanie zasobami i redukcja odpadów. 

Zrównoważony rozwój jest również ważnym elementem przetargów publicznych. Zamówienia publiczne w zależności od przedmiotu uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu lub kwestie środowiskowe, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia wody, redukcja ilości odpadów i oszczędność energii.

Wymogi konkursów unijnych i przetargów

Dostęp do kapitału

Wraz ze wzrostem znaczenia raportowania ESG, wiele instytucji finansowych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy indywidualni, zaczyna przywiązywać coraz większą wagę do kryteriów zrównoważonego rozwoju. Firmy, które wykazują zaangażowanie w obszary ESG, mogą przyciągać większą uwagę inwestorów zainteresowanych długoterminowym wzrostem i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działania zgodne ze strategią ESG, często prezentują wyższy poziom transparentności w swoich operacjach i zarządzaniu. To z kolei buduje zaufanie inwestorów, którzy chcą być pewni, że ich kapitał jest lokowany w firmach, które działają zgodnie z wartościami etycznymi i dbają o ochronę środowiska oraz interesy społeczne.

Dostęp do kapitału

ESG jako źródło przewagi konkurencyjnej

Dla dużych organizacji kryteria ESG stają się coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Podmioty te reorganizują model i warunki współpracy z dostawcami czy podwykonawcami. Wszystkie procesy zachodzące w łańcuchu dostaw są na nowo definiowane, a jednym z priorytetów, przy wyborze partnerów biznesowych, jest dostarczenie przez te podmioty szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia ich produktów, emisji śladu węglowego czy innych dokumentów z zakresu podjętych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

ESG jako źródło przewagi konkurencyjnej

Korzyści ekonomiczne

Udoskonalanie procesów, zachodzących na różnych poziomach organizacji, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności operacyjnej, w tym na znaczącą redukcję kosztów w zakresie zużycia zasobów takich jak energia elektryczna, woda, surowce wymagane do produkcji, czy ilość papieru wykorzystywana w obiegu dokumentów.

Inwestowanie w strategie ESG może również pomóc firmom zminimalizować ryzyka występujące w takich obszarach jak BHP, czy postepowania przetargowe i działalność finansowa. Skuteczne rejestrowanie, zarządzanie i eliminacja wszystkich niepożądanych zdarzeń pozwala na stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, zmniejszenie przestojów i tym samym maksymalizowanie wydajności poszczególnych jednostek. 

Korzyści ekonomiczne

Pozytywny wizerunek marki

Skuteczne zarządzanie procesami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy i wzmacnia rozpoznawalność marki. Przekłada się to na większe zaufanie partnerów biznesowych oraz wzrost lojalności klientów i innych interesariuszy.

Korzyścią takiego odpowiedzialnego podejścia do kwestii ESG jest też integracja pracowników wokół wspólnych wartości i rozwój ich dodatkowych kompetencji. Buduje się większe zaangażowanie i identyfikację pracowników z firmą.

Pozytywny wizerunek marki

Funkcje w systemach Comarch ERP wspierające działania w ramach zrównoważonego rozwoju/ESG

Energooszczędność

 • Optymalizacja przejazdów wózków widłowych
 • Skuteczniejsze planowanie produkcji – w efekcie mniej przezbrojeń
 • Oszczędność energii wynikająca z optymalnego wykorzystania miejsca na serwerach
 • Możliwość obsługi procesów sprzedażowych z wykorzystaniem 'lekkiej’ - mniej energochłonnej infrastruktury

Ograniczenie druku i zużycia papieru 

 • Digitalizacja dokumentów i procesów - dokumenty w formie elektronicznej zamiast papieru: Faktury, Zamówienia, Zapotrzebowania, Delegacje, Wnioski urlopowe
 • Digitalizacja procesów archiwizacji, zarządzanie repozytoriami dokumentów
 • Elektroniczny obieg informacji – subskrypcja cyfrowych raportów
 • Cyfrowa kontrola procesu produkcji

Optymalizacja gospodarowania zasobami i odpadami 

 • Mobilność - obsługa wszystkich procesów w jednym urządzeniu (smartfon lub tablet)
 • Redukcja zużycia sprzętu – możliwość współdzielenie kolektorów
 • Wykorzystanie analiz rotacji towarów, w tym kategorii ABC-XYZ, do optymalnego planowania zakupów
 • Raportowanie produkcji, wyłapywanie odchyleń
 • Mniej hardware dzięki wykorzystaniu systemu ERP w chmurze

Mniejsza emisja gazów cieplarnianych

 • Optymalizacja przejazdów przedstawicieli handlowych/mobilnych serwisantów wpływająca na mniejsze zużycie paliwa
 • Digitalizacja procesów, mniej wyjazdów służbowych
 • Optymalizacja transportu - mniej wizyt w sklepach, zbiorowy transport poprzez kurierów
 • Digitalizacja procesów, ograniczenie dowozu papierowych dokumentów przez Klientów

Ład korporacyjny, standardy etyki

 • Możliwość utworzenia procesu weryfikacji dostawców/ kontrahentów  
 • Raportowanie dotyczące struktury zatrudnienia (wiek/płeć), rotacji zatrudnienia
 • Raportowanie wynagrodzeń

Zatrudnienie /BHP

 • Zarządzanie trasami przejazdów - wpływ na bezpieczeństwo pracowników
 • Weryfikacja uprawnień pracowników, wpływająca na bezpieczeństwo pracy
 • Dostęp do informacji pracowniczych (umowy/paski płacowe/procedury/łatwy kontakt)
 • Planowanie czasu pracy (grafiki czasu pracy)
 • Zarządzanie badaniami, systemem szkoleń pracowników

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych

 • Moduł RODO (zbieranie zgód, anonimizacja danych, naruszenia)
 • Bezpieczeństwo danych

Mechanizm zgłaszania naruszeń

 • Możliwość tworzenia procedur - zgłaszanie naruszeń, działań korygująco-naprawczych 
 • Zgłaszanie uchybień

Ład korporacyjny, standardy etyki

 • Raportowanie wynagrodzeń
 • Uporządkowanie i kontrola procesów gromadzenia danych związanych z wykrywaniem naruszeń i nieprawidłowości

Przykładowe wykorzystanie danych do raportowania działań ESG

Systemy Comarch ERP to kompleksowe rozwiązania dla firm, które nie tylko wspomagają codzienną działalność, ale także pomagają w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie zużycia mediów

Raportowanie odpadów powstałych w ramach prowadzonej produkcji.

Raportowanie przejazdów, tras, dystansów, struktury flotowej.

Raportowanie struktury zatrudnienia.

Narzędzia do raportowania niefinansowego

Comarch, jako lider obsługi sprawozdań w formacie xbrl, przygotowuje się do obsługi raportów niefinansowych z wykorzystaniem formatu i tagowania zgodnie z planowanymi wymaganiami EU.

Raportowanie ESG i prowadzenie działań z tego zakresu, staje się nieodzownym, coraz częściej wymaganym elementem zarządzania organizacjami w Europie. Warto pamiętać o licznych korzyściach finansowych, społecznych i w zakresie zarządzania jakie przynosi ESG. Z uwagi na nie, dobrze jest zainteresować się tym tematem, a także podjąć działania w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, poprawę sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej oraz dobre praktyki zarządzania.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza