Dotacje dla świętokrzyskich firm!

Dotacje dla świętokrzyskich firm!

Dotacje dla Świętokrzyskich firm!

Ogłoszone konkursy przewidują wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz projekty badawczo-rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw. Oprogramowanie niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub usługi może stanowić koszt kwalifikowany.

 

Działanie 2.5 pozwala na finansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia na potrzeby działalności gospodarczej. Umożliwia również zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego lub zmiany w sposobie świadczenia usług poprzez zakup zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Skierowane jest do mikro, małych i średnich firm.

Termin naboru wniosków: 29 marca – 29 kwietnia 2016

Poziom dofinansowania na badania przemysłowe

·         80% bez względu na wielkość przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

·         środki trwałe

·         wartości niematerialne i prawne

·         roboty budowlane

·         leasing finansowy

 

Nabór 1.2  pozwala przedsiębiorcom na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz zakup infrastruktury B+R.

Termin naboru wniosków: 31 marca – 1 czerwca 2016

Poziom dofinansowania:

regionalna pomoc inwestycyjna

·         55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         45% dla średnich firm

·         35% dla dużych firm

pomoc de minimis

·         85% kosztów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –10 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

·         wynagrodzenia (projekty badawczo-rozwojowe)

·         nieruchomości, roboty i materiały budowlane

·         środki trwałe wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

·         wartości niematerialne i prawne

·         prace przygotowawcze, opłaty, szkolenia, promocja

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza