Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. opłaty cukrowej oraz opłaty od napojów alkoholowych w małych formatach do 300 ml (tzw. małpek). Celem ustawy jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych oraz walka z nadwagą i otyłością.

Opłata cukrowa dotyczy napojów:
■ zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
■ będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
■ w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Opłata jest podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna).
Opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. Dla roztworów oraz soków naliczana jest tylko część zmienna.
Przez napój należy rozumieć wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z wymienionych wcześniej substancji. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na litr napoju.

W przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży opłata wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w opakowaniu o objętości do 300 ml ( przykładowo – opłata wyniesie 2 zł dla wódki 40 % w opakowaniu 200 ml).

Od nowego roku podmioty wprowadzające na rynek krajowy towary ujęte w Ustawie, obowiązane do opłaty będą składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem kwalifikowanym na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. Opłata będzie wyliczana w oparciu o wystawione dokumenty sprzedaży, należy ją rozliczać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W programie Comarch ERP Optima 2021.1.1, w module Handel Plus umożliwiono naliczanie opłaty cukrowej. Szczegóły są dostępne tutaj.

Podstawa prawna: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001492

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza