JPK - pytania i odpowiedzi

Wszystko o JPK i programach generujących struktury JPK

Fiskus dąży do przetwarzania rozliczeń od firm tylko w formie elektronicznej, dlatego tak ważne jest aby Twoje oprogramowanie było zawsze zgodne z przepisami podatkowymi. 

Dowiedz się więcej o systemach finansowo księgowych generujących JPK

Ministerstwo Finansów - webinar o JPK

 1. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny? (Czym jest JPK, jakie pliki składają się na JPK, jakie pliki będą udostępniane na żądanie, jaki plik będzie musiał być składany obowiązkowo co miesiąc).

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

W chwili obecnej JPK obejmuje 7 struktur:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy
 • Struktura 3 – magazyn
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Struktura 5 – faktury VAT
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów

Comiesięczny obowiązek przekazywania będzie dotyczył struktury Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe struktury będą przekazywane na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

 

 1. Jakie podmioty i od kiedy będą zobowiązane do składania plików JPK na żądanie? 

Na mocy art. 193a § 1 i art. 287 § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. W ramach czynności sprawdzających obowiązek ten dotyczy także kontrahentów podatników wykonujących działalność gospodarczą (art. 274c § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Obowiązek ten zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 r.

W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,  w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie od dnia 1 lipca   2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. przepisy art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 846) przewidują fakultatywność przekazywania plików JPK.

Od dnia 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą mieli obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie.

 

 1. Jakie podmioty i od kiedy będą zobowiązane do udostępniania JPK_VAT co miesiąc?

Na mocy art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, dodanego ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do  spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Obowiązek ten zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 r. Informacja ta będzie składana za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. (art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 maja 2016 r.).

Do przekazywania informacji za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie będą obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie będą obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy (art. 6 ust. 2 ww. ustawy  z dnia 13 maja 2016 r.).

 

 1.  Za jakie okresy rozliczeniowe podatnicy będą zobowiązani przekazywać JPK? Czy obowiązek ten obejmie okresy sprzed 1 lipca 2016 r.?

Obowiązek przekazywania plików JPK zarówno na żądanie organów podatkowych, jak i w okresach comiesięcznych dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych odnoszących się do okresów począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taki obowiązek tj. od dnia 1 lipca 2016 r. Nie będzie takiego obowiązku w odniesieniu do okresów sprzed dnia wejścia w życie wymienionych przepisów Ordynacji podatkowej, ponieważ obowiązek taki nie wynika z tych przepisów.

 

 1. W jakim celu nałożono na podatników obowiązek udostępniania danych w postaci JPK? Czy wprowadzając JPK wzorowano się  na jakiś rozwiązaniach, które funkcjonują w świecie, jeżeli tak jakie są w tym zakresie doświadczenia ?

Celem wprowadzenia obowiązku przesyłania plików JPK na żądanie organów podatkowych jest zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i ich kontrahentów, skrócenie kontroli, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej oraz poprawa wyników kontroli.

Korzyści z proponowanej zmiany to: dostęp do danych w formacie umożliwiającym automatyczną analizę, ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów, odejście od wydruków papierowych, szybsza kontrola, znaczny stopień automatyzacji.

Przepisy art. 193a Ordynacji podatkowej wprowadzają koncepcję Jednolitego Pliku Kontrolnego opracowaną przez OECD. Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego funkcjonują już w wielu innych krajach Unii Europejskiej (np. Holandia, Austria, Portugalia, Słowenia, Estonia, Luksemburg). Znaczna większość tych krajów implementowała Jednolity Plik Kontrolny zgodny z rekomendacją OECD.

 

 1. Do składania JPK będą zobowiązane tylko podmioty prowadzące księgi podatkowe z wykorzystaniem komputera. Zatem nieuczciwi przedsiębiorcy nadal będą mieli otwartą furtkę do wyłudzania pieniędzy w rozliczeniach podatku VAT. Czy MF ma plan jak przeciwdziałać przestępczym praktykom stosowanym w tej grupie podmiotów?

Od dnia 1 stycznia 2018 r. nałożono na podatników VAT czynnych obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmie więc wszystkich podatników VAT czynnych. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2017 r. podatnicy zobowiązani do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, będą także zobowiązani do wskazywania danych służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (o ile dotychczas nie ujmowali tych danych w ewidencji).

Powyższe rozwiązania powinny pozwolić na skuteczniejszą walkę z wyłudzeniami w VAT.

 

 1. W jaki sposób pliki JPK na żądanie oraz  plik JPK_VAT składany obowiązkowo co miesiąc  będzie udostępniany Organom Podatkowym? 

Czy JPK_VAT będzie można złożyć elektronicznie za pomocą email?

Czy dane na innych nośnikach także mogą być elektronicznie podpisane, skompresowane i zaszyfrowane?

Jak wynika z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej pliki JPK na żądanie organów podatkowych mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów.

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane wskazano, że księgi podatkowe oraz dowody księgowe mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów. Pliki JPK przekazywane na nośnikach danych powinny spełniać wymagania techniczne określone w projektowanym rozporządzeniu.

Pliki JPK w zakresie ewidencji VAT przesyłane comiesięcznie będzie można złożyć tylko za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów.

Pliki JPK, w tym w zakresie ewidencji VAT, przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca 2014 r. nr 910/2014.

Plików JPK nie będzie można przesłać za pomocą e-maila.

 

 1. Czy przewidziany jest inny sposób podpisywania JPK_VAT niż tylko kwalifikowanym podpisem?

Do podpisania pliku JPK możesz użyć:

o Profilu Zaufanego,

o Kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

o Lub danych autoryzujących.

 

 1. Ile czasu firmy otrzymają na udostępnienie danych w postacie JPK na żądanie? Duże przedsiębiorstwa mają bardzo dużą ilość danych, generacja możne potrwać kilka dni?

Określenie terminu przekazania plików JPK na żądanie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania dowodowego. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu (art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej). Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni (art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej).

 

 1. Czy w okresie początkowym będzie przewidziana praktyka łagodniejszego traktowania podatników? Np. jeżeli przedsiębiorstwo nie złoży na czas pliku JPK_VAT w terminie, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?

Przepisy nakładają na podatników obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

W związku z czym podatnik powinien dołożyć starań do realizowania tego obowiązku w  wyznaczonym terminie. Jeśli podatnik nie może w terminie określonym przez organ podatkowy przekazać pliku JPK powinien o tym poinformować ten organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek. Wszystkie tego typu sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.

 

 1. Czy w związku z nie złożeniem lub złożeniem z opóźnieniem danych w postaci JPK mogą podatnikowi grozić  kary, jeżeli tak w jakiej wysokości? Na co podatnik powinien zwrócić uwagę, żeby uniknąć kar?

W związku z bezzasadnym nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem plików JPK na żądanie może być nałożona kara porządkowa w wysokości do 2800 zł. Jeśli podatnik nie może w terminie określonym przez organ podatkowy przekazać pliku JPK powinien o tym poinformować ten organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek.

 

 1. Czy w z związku z wprowadzeniem obowiązku składania  JPK_VAT za okresy miesięczne Ministerstwo Finansów planuje zniesienie deklaracji kwartalnych?

Przewiduje się ograniczenie rozliczeń kwartalnych w podatku VAT, przy czym nie jest jeszcze znany termin wprowadzenia tych rozwiązań.

 

 1. W przypadku rozliczania się z podatku VAT kwartalnie zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia niespójności pomiędzy kwotami wykazanymi na  deklaracji a sumą kwot wykazanych w JPK_VAT za okresy miesięczne. Wystarczy, że po złożeniu JPK_VAT za dany miesiąc pojawi się konieczność wprowadzenia korekty. Co wtedy? W strukturze JPK_VAT nie przewidziano możliwości złożenia korekty?

Plik można wytworzyć dowolną ilość razy. Rozróżnienie będzie odbywało się poprzez znacznik daty wytworzenia pliku TDataCzas).

W następnych wersjach schematów zostanie dodany znacznik korekty w elemencie Cel złożenia – 1.

 

 1. Czy na potrzeby prawidłowego sporządzenia pliku JPK_FA każda pozycja z faktury kosztowej powinna być odrębnie zarejestrowana, czy też ten obowiązek dotyczy tylko faktur dokumentujących zakup towarów, materiałów?

Zakres pliku JPK_FA uzależniony jest od funkcjonalności programów fakturujących.

 

 1. Czy po złożeniu plików JPK, użytkownik może o nich zapomnieć? Czy też powinien prowadzić archiwum plików JPK?

Podatnicy mają obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej). W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej podmiot dokonujący jej likwidacji lub rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy, nie później niż w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem (art. 86 § 2 Ordynacji podatkowej). 

 

 1. Jakie są dalsze plany dot. rozwoju struktur JPK? Jak często będą się pojawiały nowe wersji struktur JPK?

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami MF planowana jest publikacja paragonów oraz ewidencja i dowody dla podatku akcyzowego. Struktury JPK będą z zasady korygowane wraz ze zmianami przepisów.

 

 1. Pytanie odnośnie bezpieczeństwa danych - czy w przesyłanych danych będą się znajdować takie dane jak ceny i ilości towarów? Jeśli tak to jaką mamy gwarancję, że te dane nie wyciekną? Podobnie w przypadku baz klientów. W jaki sposób ministerstwo chce zapewnić bezpieczeństwo tych danych i zagwarantować, że nikt ich nie sprzeda?

Dane przekazywane na informatycznych nośnikach danych są objęte tajemnicą skarbową, której naruszenie jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Zabezpieczenie dowodów uzyskanych w toku kontroli podatkowej jest normowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. nr 166, poz.1392).

Dane JPK będą gromadzone i przetwarzane w bezpiecznym środowisku Centrum Przetwarzania danych MF zgodnie z obowiązującą polityka bezpieczeństwa. Na etapie zbierania informacji stosowane są  odpowiednie zabezpieczenia kryptograficzne (szyfrowanie kanałów komunikacji i treści dokumentów JPK).

 

 1. Co jeżeli klient dostarczy po terminie fv sprzedażowe? jak dokonać korekty JPK-VAT?

Korekta JPK-VAT składanego comiesięcznie może być dokonana na zasadach dotyczących deklaracji. Informacja JPK-VAT (art. 82 par. 1b Op) jest deklaracją w rozumieniu art. 3 pkt 5 Op.

 

 1.  Czy podatnicy VAT, którzy nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. prowadzący wynajem prywatnych nieruchomości) będą zobowiązani wysyłać rejestry VAT w JPK już od 1 lipca 2016r.?

Od kiedy JPK dla fundacji i stowarzyszeń?

Jak traktowane są jednostki budżetowe (szeroko rozumiane) - przedszkola, OPS-y, JST itp.? Kiedy obejmie je obowiązek JPK?

Rolnik zarejestrowany do VAT mający 1 fakturę ze sprzedaży i 15 zakupu czy ma obowiązek wysyłania JPK jak duży przedsiębiorca od lipca 2016 czy jak mikro od 2018?

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20.06. znak: PK4.8012.55.2016 (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 49).

Na podstawie przepisu art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Z powołanego przepisu wynika obowiązek przekazywania – bez wezwania organu podatkowego – przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Z  kolei  art.  109  ust.  3  ustawy  o  podatku  od  towarów i  usług,  w  brzmieniu  nadanym  ustawą nowelizującą z dnia 13 maja 2016 r., stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust.1  lub przepisów wydanych na podstawie   art.   82   ust.   3   oraz podatników,  u  których  sprzedaż  jest  zwolniona  od  podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja  powinna zawierać  w  szczególności  dane  niezbędne  do  określenia  przedmiotu  i  podstawy opodatkowania,  wysokości  kwoty  podatku  należnego,  korekt  podatku  należnego,  kwoty  podatku naliczonego  obniżającej  kwotę  podatku  należnego,  korekt  podatku  naliczonego,  kwoty  podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące  identyfikacji  poszczególnych  transakcji,  w  tym  numer,  za  pomocą  którego  kontrahent  jest  zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. informację, o której mowa w art.82 § 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r.

Przepis art.  6  ust.  2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. stanowi, że  do  przekazywania  informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej:

 1. za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są  obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
 2. za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Cytowany art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. przewiduje czasowe wyłączenie  niektórych podmiotów spod obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, o której  mowa  w  art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nałożonego przepisem art. 82 § 1b  Ordynacji podatkowej.  Brzmienie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej  z  dnia  13  maja  2016  r. odnosi się wprost wyłącznie  do  podmiotów  mających  status mikroprzedsiębiorców,  małych  lub  średnich  przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast art. 82 § 1b Ordynacji  podatkowej  dotyczy  wszystkich  podatników  VAT  (osób  prawnych,  jednostek organizacyjnych  niemających  osobowości  prawnej  oraz osób  fizycznych)  obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości może budzić stosowanie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z  dnia  13  maja 2016r. w odniesieniu do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, ale nie mających statusu przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Co za tym idzie, wątpliwości może budzić moment powstania obowiązku, o  którym mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Z treści art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z  dnia  13  maja  2016  r. wynika, że celem przepisu jest stopniowe wprowadzanie obowiązku, o którym mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, bazując na kryteriach wielkości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności. To kryterium zostało określone przez powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto, o których mowa w art.   104 –106   ustawy o swobodzie  działalności  gospodarczej. W   zakresie   wprowadzania obowiązku, o którym mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej istotny jest  nie  formalny  status przedsiębiorcy, ale wielkość i rozmiar działalności podatnika VAT. Ponieważ obowiązek, o którym mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej nie ogranicza się tylko do podmiotów mających status przedsiębiorcy, to przepis przejściowy wdrażający ten obowiązek także nie powinien być odnoszony tylko  do  podmiotów  mających  status  przedsiębiorcy. Nawiązanie  w treści  art.  6  ust.  2  ustawy nowelizującej z  dnia  13  maja  2016  r. do  definicji  mikro-,  małego  i średniego  przedsiębiorcy ma tu jedynie pomocnicze znaczenie. Wykładnia celowościowa i systemowa przepisu art.  6  ust.  2 ustawy  nowelizującej z  dnia  13  maja  2016  r. nakazuje  odpowiednio  stosować te  same  kryteria wdrożenia  obowiązku  także  do  tych  podatników  VAT,  obowiązanych  do  prowadzenia  ewidencji, którzy  nie  mają  statusu  przedsiębiorcy.  Brak  statusu  przedsiębiorcy  nie  czyni  niemożliwym  lub bezprzedmiotowym  ustalenie  u podatnika  VAT, obowiązanego do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz jego rocznego obrotu netto. (…)

Reasumując,  do  podatników  VAT  obowiązanych  do  prowadzenia  ewidencji,  o  której  mowa w art. 109 ust.  3  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  nie  mających  statusu  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy odpowiednio zastosować  okresy  przejściowe,  jakie  przewidziane  są  w  art.  6  ust.  2  ustawy  nowelizującej  z  dnia  13  maja  2016  r.  dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

 

 1. Co z plikiem JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących ewidencje VAT ręcznie?

Dla mikroprzedsiębiorstw od 1 stycznia 2018r jest obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

 

 1. Jeśli mikroprzedsiębiorca nie prowadzi magazynu w programie komputerowym, a księgowość w Biurze które nie prowadzi jego magazynu, co wtedy z plikiem JPK?

Jeśli nie prowadzimy magazynu w systemie FK, księgujemy jednym zapisem stan zapasów na koniec roku, to czy musimy wysyłać JPK Magazyn?

Jeśli podatnik nie prowadzi magazynu przy użyciu programu komputerowego - nie ma obowiązku przesyłania tej struktury JPK.

 

 1. Czy UPL wystarczy do podpisania i wysłania JPK?

UPL-1 stanowi podstawę do podpisania i przesłania JPK-VAT comiesięcznego.

 

 1. Kto (personalnie) powinien podpisać JPK i w jakiej formie być do tego upoważniony (jakiś wzór podobny do UPL)?

JPK na żądanie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentacji podatnika w toku procedury, w której JPK jest przesyłany. JPK-VAT comiesięczny także powinna podpisać osoba uprawniona. Może to być pełnomocnik wskazany w druku UPL-1.

 

 1. Jak się ma ustawa o ochronie danych osobowych do systemu JPK?

Obowiązki w zakresie JPK nie stoją w sprzeczności z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. Czy US może żądać pliku kontrolnego za lata ubiegłe?

Nie

 

 1. Czy przy ustalaniu zatrudnienia spółka powinna uwzględnić zatrudnienie w jej zagranicznych oddziałach, czy powinna wziąć tylko pod uwagę zatrudnienie spółki polskiej?

Spółka powinna uwzględnić zatrudnienie zgodnie ze stanem faktycznym. Średnioroczne zatrudnienie oblicza się zgodnie z art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 1. W jaki sposób będą wysyłane rejestry VAT w JPK?

Sposób przesyłania JPK-VAT comiesięcznie - w formie elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego. MF udostępniło środowisko testowe. Specyfikacja środowiska jest dostępna na stronie: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.

 

 1. Jeśli mikroprzedsiębiorca nie prowadzi magazynu w programie komputerowym, a księgowość w Biurze które nie prowadzi jego magazynu, co wtedy z plikiem JPK?

Jeśli nie prowadzi magazynu przy użyciu programu komputerowego - nie ma obowiązku przesyłania tej struktury JPK.

 

 1. Czy wiadomo kiedy ministerstwo wyśle klucze autoryzacyjne do klientów?

Certyfikat niezbędny do szyfrowania treści wiadomości  jest (dla środowiska testowego) będzie (dla środowiska produkcyjnego) opublikowany (do pobrania) na stronie

http://www.mf.gov.pl/kontrolaskarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Certyfikaty kwalifikowane niezbędne do podpisania dokumentu musi nabyć osoba podpisująca   (o ile nie nabyła do innych celów)  w  Kwalifikowany Centrum Certyfikacji.

 

 1. Jakie narzędzia dla Firm w zakresie JPK udostępni MF i ewentualnie kiedy?\

Planowane jest udostepnienie strony  z użyciem której będzie można wysłać przygotowane przez firmy  pliki.

W dalszej perspektywie planowane jest udostepnienie oprogramowania przygotowującego pliki  JPK do wysyłki w zakresie (pakowania, dzielenia, szyfrowania). Nie przewiduje się udostępnienia oprogramowania do przygotowania pliku xml oraz jego podpisania.

 

 1. Jak testować dane do wysyłki JPK ?

MF udostępniło środowisko testowe. Specyfikacja środowiska jest dostępna na stronie: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

 

 

Taxpoint

 1. Czy dla mikro firm będzie obowiązek prowadzenia wyciągów bankowych w systemie i wysyłania JPK_WB?

Tak – przepisy nie przewidują wyłączeń dotyczących tego obowiązku w zależności od skali podmiotu.

 

 1. Czy to prawda, że każda pozycja z faktury musi być księgowana osobno? Jak jest np. kilka części samochodowych, to muszą być rozbite na pojedyncze pozycje?

W treści opublikowanego przez MF pliku zawierającego drugą część odpowiedzi na pytania podatników dot. JPK pojawiła się sugestia, zgodnie z którą każda z pozycji na fakturze zakupowej powinna zostać odzwierciedlona w osobnym rekordzie bez możliwości prezentacji danych zagregowanych po stawce podatku VAT (odpowiedź na pytanie nr 47 w powiązaniu z pytaniem nr 39). Jednocześnie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 w pierwszej części odpowiedzi, cyt. „Generowanie danych w postaci JPK nie wymaga zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych”. Odpowiedzi te kolidują ze sobą. W przypadku gdy podatnik księguje część otrzymanych faktur zakupowych jedną pozycją (taka jest zasada prowadzenia ksiąg rachunkowych), rozbijanie zakupów na poszczególne pozycje tylko po to, aby możliwe było wygenerowanie danych JPK oznacza diametralną zmianą zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kierując się wyrażoną przez MF odpowiedzią, że generowanie danych w postaci JPK nie wymaga zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych, można byłoby stwierdzić, że tam gdzie takie rozbijanie na pozycje nie było dotychczas dokonywane, może tak pozostać nadal. W takim ujęciu JPK (schemat Faktury) zawierałby w niektórych przypadkach zagregowaną (zaksięgowaną zbiorczo) pozycję dla danych faktur. Takie podejście wymagałoby jednak potwierdzenia z MF, bo zasadniczo schemat wskazuje na konieczność osobnego ujmowania pozycji na.

 

 1. Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą musiały przesyłać dane dotyczące ewidencji VAT?

Tak - na zasadach ogólnych (określających termin raportowania obowiązkowego według wielkości firmy, tzn. jeżeli osoba jest małym lub średnim przedsiębiorcą to JPK_VAT od stycznia 2017, a pozostałe struktury - na żądanie - od lipca 2018).

 

 1. Czy jeżeli firma zajmuje się pośrednictwem finansowym np. przekazuje pieniądze w czasie rzeczywistym oraz prowadzi rozliczenia sklepów internetowych a tym samym ma Konta Bankowe i Wyciągi Bankowe w każdym Banku a co za tym idzie setki WB to czy te setki WB ma przekazywać przez JPK ?

Formalnie tak - każdy rachunek bankowy może podlegać deklarowaniu przez JPK_WB. Należy jednak pamiętać, że ta struktura jest przekazywana na żądanie i mało prawdopodobne, aby organ podatkowy żądał wielu JPK_WB (podobny problem dotyczy masowych sprzedawców np. energii czy usług telekomunikacyjnych.

 

 1. Jak należy uwzględnić korektę nabywcy na fakturze sprzedaży gdzie zmienić w JPK i rejestrze , w jakim okresie?

Zależy od przyczyny korekty. Zasadniczo - zmiana nabywcy jest dokonywana fakturą korygującą (lub notą korygującą) i nie wpływa to na JPK_VAT. Faktura korygująca (na bieżąco) zostanie uwzględniona w JPK_FA jak każda inna faktura.

 

 1. Czy JPK dotyczy również fundacji i stowarzyszeń?

Tak, obowiązek generowania danych w formacie JPK dotyczy również podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. stowarzyszenia, fundacje).

Od 1 lipca 2016 r. organy podatkowe będą mogły zażądać przesłania danych w formacie JPK ze wszystkich przedstawionych przez MF struktur. Dodatkowo, zgodnie z interpretacją ogólną MF z 20 czerwca 2016 r. (znak: PK4.8012.55.2016), podmioty niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (stowarzyszenia, fundacje itp.), jeżeli są podatnikami VAT, to muszą również liczyć się z obowiązkiem automatycznego (bez wezwania ze strony organów podatkowych) przesłania do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja ta dotyczy rejestru JPK_VAT zawierającego ewidencję zakupów i sprzedaży (wszystkie zdarzenia VAT). Do tej pory nie było sprawą oczywistą, od kiedy takie podmioty będą zobowiązane do wysyłania rejestru JPK_VAT. Kwestię tę wyjaśnił jednak MF w przywoływanej powyżej interpretacji ogólnej. Zgodnie z jej treścią, w celu ustalenia od kiedy taki obowiązek powstanie konieczne jest wzięcie pod uwagę ogólnych zasad do ustalania wielkości przedsiębiorstwa, tj. liczby zatrudnionych osób oraz roczny obrót (bilans).

 

 1. Czy przy ustalaniu zatrudnienia należy uwzględnić zatrudnienie w oddziałach zagranicznych spółki?

Zdaniem Taxpoint, określając pracowników należy uwzględniać umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 1974 r. - Kodeks pracy, podlegające przepisom tej ustawy (z uwzględnieniem zapisów ustawy – Prawo Prywatne Międzynarodowe oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych z 17 czerwca 2008 r., Dz.Urz.UE.L Nr 177, str. 6 – w tym zwłaszcza art. 8 tego rozporządzenia). Innymi słowy - trzeba sprawdzić, czy zatrudnienie w oddziałach zagranicznych podlega polskiemu kodeksowi pracy.

 

 1. Czy osoby które wystawiają faktury w formie papierowej również muszą się przygotować na JPK? Zaznaczam, że ich księgowość jest prowadzona elektronicznie.

Tak, takie osoby również muszą przygotować się na generowanie JPK – forma fakturowania nie ma znaczenia.

 

 1. Czy jeśli firma nie jest vatowcem to również musi składać JPK?

Tak, takie podmioty będą również musiały składać JPK na żądanie organów podatkowych. Trzeba bowiem zauważyć, iż JPK składa się w sumie z siedmiu struktur, a podmioty będące podatnikami podatku VAT mają rozszerzony obowiązek w postaci konieczności składania co miesiąc struktury JPK_VAT.

 

 1. Czy w przypadku firm wielooddzialowych dopuszczalne jest przekazywanie do US osobnych plików JPK?

Tak, możliwość składania JPK w kilku plikach została potwierdzona przez MF.

 

 1. Czym różni się JPK faktura  od rej zakupu i sprzedaży?

JPK_FA obejmuje wszystkie faktury (w ujęciu szczegółowym - w rozbiciu na pozycje, choć w zakresie zakupów jest to kontrowersyjne). Rejestr zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) obejmuje wszystkie zdarzenia VAT, które nie muszą wynikać z wystawionych faktur. Inny jest więc zakres, inny może też być moment ujęcia. MF nie precyzuje, według jakiego kryterium czasowego należy ujmować JPK_FA (Pytanie: "Jaka data znajdująca się na fakturze będzie decydowała o ujęciu jej w pliku JPK_FA? Będzie to data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu (faktura zakupu), czy też może data ujęcia faktury w deklaracji VAT." Odpowiedź MF: "Datą faktury decydującą o ujęciu w pliku może być każda z wyżej wymienionych. Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg. Określało to będzie postanowienie organu podatkowego.").

 

 1. Czy w przypadku fakturowania z kilku różnych systemów pomocniczych oprócz fakturowania z głównego systemu księgowego – należy wysłać kilka plików JPK ze sprzedażą?

Tak. Zgodnie ze stanowiskiem MF, można będzie przygotować osobny plik dla każdej struktury z powodu ekstraktowania danych z różnych systemów. Dodatkowo możliwe będzie przedstawienie JPK w formie kilku plików dla każdej ze struktur.

 

 1. Czy JPK_WB bedzie generowany z banku czy ERP XLa?

Nie ma przepisu, który by regulował precyzyjnie nałożenie tego obowiązku na bank - teoretycznie przygotowanie JPK jest obowiązkiem podatnika. Banki pracują jednak nad nakładkami JPK umożliwiającymi wygenerowanie pliku bezpośrednio z poziomu interfejsu konta. Również sygnały płynące z MF sugerują, że ta struktura będzie przede wszystkim adresowana do banków (m.in. wskazuje na to stanowisko MF w sprawie rachunków zagranicznych). Rekomendujemy kontakt ze swoim bankiem - możliwe, że JPK_WB będzie przygotowywane w banku.

 

 1. Jeśli JPK dla średnich przedsiębiorców wchodzi w życie od 01.2017 tzn., że trzeba go wysłać za styczeń w lutym? Do którego lutego - tak jak VAT do 25?

Tak, do 25 dnia następnego miesiąca (tutaj: do 25 lutego) - podobnie jak VAT-7.

 

 1. W przypadku spółek Grupy kapitałowej próg dla JPK  liczymy dla sprawozdań jednostkowych czy sprawozdania skonsolidowanego?

Dla każdej spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej obowiązek generowania JPK powinien być rozpatrzony osobno. Odpowiadając wprost na zadane pytanie - próg obrotów powinien być liczony na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego, podobnie zresztą jak liczba zatrudnionych osób.

 

 1. Czy podmioty zagraniczne które są zarejestrowane tylko do VAT w Polsce (a przekraczają próg dużego podatnika ze względu na obroty całego przedsiębiorstwa - nie tylko obrót w Polsce) są zobowiązane do składania JPK_VAT od 1 lipca 2016?

Zgodnie z odpowiedzią nr 23 zawartą w drugim zestawie opublikowanym przez MF, wszelkie podmioty (w tym zagraniczne) należy kwalifikować dla celów JPK jako duże/małe/średnie w odniesieniu do globalnych przychodów i umów o pracę. Taka lakoniczna odpowiedź MF nie wyjaśnia jednak w pełni sytuacji. Zdaniem Taxpoint – określając przychody należy uwzględniać przychody w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości, podlegające przepisom tej ustawy; podobnie – określając pracowników należałoby uwzględniać umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 1974 r. - Kodeks pracy, podlegające przepisom tej ustawy (z uwzględnieniem zapisów ustawy – Prawo Prywatne Międzynarodowe oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych z 17 czerwca 2008 r., Dz.Urz.UE.L Nr 177, str. 6 – w tym zwłaszcza art. 8 tego rozporządzenia). W braku innych definicji i pojęć zawartych w przepisach JPK i ustawy o swobodzie, właśnie wyżej wymienionymi aktami prawnymi (polską ustawą o rachunkowości i Kodeksem pracy) należałoby się kierować, aby ustalić wysokość przychodów i liczbę pracowników. Przepisy JPK i USDG nie zawierają żadnej wskazówki, która uzasadniałaby odmienne twierdzenie.

 

 1. Czy znany jest już termin wysyłania JPK_VAT? W sensie czy jest to np. pierwszy roboczy dzień  kolejnego miesiąca?

Struktura JPK_VAT powinna być wysłana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, którego informacja ta dotyczy (termin jest analogiczny do terminu składania miesięcznej deklaracji VAT-7).  Termin miesięczny dotyczy także podatników, którzy stosują kwartalne rozliczenia w VAT.

 

 1. Czy limity dot. 250 pracowników oraz obrotu 50/43 mln dla dużych i średnich firm muszą być spełnione łącznie, czy wystarczy jedno z nich, aby podlegać pod JPK?

Za dużego przedsiębiorcę uznaje się podmiot zatrudniający 250 i więcej osób lub posiadający roczny obrót w wysokości większej lub równej 50 mln euro. Wystarczające jest spełnienie jednego z powyższy warunków, aby zostać uznanym za dużego przedsiębiorcę.

 

 1. Czy wymagalność wysyłania danych w JPK automatycznie powoduje zmianę rozliczeń VAT kwartalnych na miesięczne od lipca 2016?

Formalnie – nie powoduje; tj. żadne przepisy już uchwalone i wprowadzane przy okazji JPK nie eliminują możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.  Trzeba jednak pamiętać, że w świetle faktu, iż JPK powinno się zasadniczo uzgadniać z deklaracją VAT, kwartalne deklaracje i miesięczny JPK będą generować nieuniknione rozbieżności i problemy. Warto wskazać, że zdaniem Biura Legislacyjnego Senatu przepisy w tym zakresie są skonstruowane źle ("Wątpliwość budzi obowiązek comiesięcznego przekazywania elektronicznej informacji o ewidencji VAT, w zestawieniu z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług przewidującymi kwartalne rozliczenie podatku. Rozwiązanie to może wymagać wzajemnej korelacji przepisów").  Równocześnie, zgodnie z informacjami wynikającymi z odpowiedzi MF, w związku z sygnalizowanymi wątpliwościami rozważana jest likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

 

 1. Czy do przesłania JPK przez biuro rachunkowe będzie potrzebne pełnomocnictwo?

Obowiązek przesyłania danych w formacie JPK dotyczy podatników – w związku z tym, jeżeli dane te w imieniu podatnika będzie wysyłał podmiot trzeci (np. biuro rachunkowe) to konieczne będzie udzielenie takiemu podmiotowi odpowiedniego pełnomocnictwa obejmującego swoim zakresem przesłanie JPK do właściwych organów podatkowych. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przesądzić jaki rodzaj pełnomocnictwa będzie właściwy w takim przypadku – może to być pełnomocnictwo szerokie (np. do reprezentowania podatnika we wszelkich czynnościach przeprowadzanych przez organy podatkowe), z którego pośrednio będzie wynikał obowiązek pełnomocnika do przesyłania JPK lub pełnomocnictwo o wąskim zakresie, z którego wynika bezpośredni obowiązek przesyłania danych w formacie JPK. Kwestia ta powinna zostać każdorazowo uzgodniona pomiędzy mocodawcą (podatnikiem) a pełnomocnikiem (np. biurem rachunkowym).

 

 1. Czy w pliku JPK_VAT (ewidencja sprzedaży i zakupu VAT) kwoty w poszczególnych pozycjach powinny być zaokrąglane jak na deklaracji VAT?

Kwota  podatku  naliczonego i należnego w pliku JPK_VAT powinna uzgadniać się do deklaracji VAT-7 za ten sam okres. W  przypadku  pojawienia  się  różnicy  wynikającej z zaokrągleń kwota podatku powinna  być  skorygowana w odrębnym zapisie (wierszu).

 


 

Pytania i odpowiedzi z webinaru "JPK i zmiany w podatkach 2016/2017"

 

Moja firma prowadzi sprzedaż wysyłkową i jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od wartości dodane w DE i również tam składa deklarację w tej części transakcji sprzedaży. Jednocześnie w deklaracji VAT-7 nie jest ona prezentowana. Czy te faktury sprzedaży powinny być pokazywane w JPK skoro nie występują w rejestrach VAT dla polskiego US?

Nie, JPK_VAT powinien uzgadniać się z deklaracją VAT-7.

 

czy w przypadku usług budowlanych, każdy z podwykonawców powinien wystawić fv odwrotne obciążenie?

Tak

 

Za które lata, czy 2014 i 2015 czy za 2015 i 2016 sprawdzam kryteria, czy w 2017 roku jestem zobowiązana wysyłać JPK VAT?

Dla celów JPK sprawdzone powinny być dane za rok 2014 i 2015.

 

Czy kantor walutowy ze sprzedażą zwolnioną ma też obowiązek JPK?

W zakresie JPK_VAT nie ma żadnych obowiązków sprawozdawczych. Jednakże, podmiotów zwolnionych z VAT obowiązują pozostałe struktury JPK (np. księgi rachunkowe, wyciągi bankowe). Zwracamy także uwagę, że MF zapowiedziało w przyszłości utworzenie odrębnej struktury wyłącznie dla kantorów.

 

Czy limit 15 tys. zlotych dotyczy jednej transakcji w jednym dniu z danym kontrahentem?

Dla limitu ważna jest jednorazowa wartość transakcji bez względu na ilość wynikających z niej płatności.

 

Co w przypadku odliczenia VATu, jeżeli transakcja gotówkowa przekroczy 15000zł. (po 01.01.2017r)?

Dla samego prawa do odliczenia taka płatność nie ma znaczenia. Jednakże, przy takich płatnościach nie ma możliwości wystąpienia o zwrot VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie. Dodatkowo, z punktu widzenia CIT, wydatek gotówkowy przekraczający kwotę 15.000 zł nie będzie uznawany za koszt podatkowy.

 

Czy będąc głównym wykonawcą usługi budowlanej w 2017r.wystawiamy faktury z odwrotnym ociążeniem inwestorowi?

W 2017 r. odwrotne obciążenie dotyczy tylko usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców, a zatem główny wykonawca rozlicza się z inwestorem na zasadach ogólnych.

 

Czy ustalony status przedsiębiorcy nalezy zgłosić do US z udowodnieniem tego faktu żeby np na poczatku marca US nie zarzucił czemu nie wysłaliśmy JPK (jestesmy bliscy granic ale nadal wychodzi nam że jesteśmy miko)

Statusu przedsiębiorcy nie zgłasza się do US.

 

Co z firmami, które rozpoczęły działalność w 2016 roku? Jak sprawdzić do jakiej grupy należą: mikro? mały przedsiębiorca?

Przepisy nie określają wprost, jak w takiej sytuacji się zachować. Naszym zdaniem jedyna możliwością jest oszacowanie swojego statusu na podstawie dostępnych danych.

 

Dla mikro przedsiębiorstw tak na prawdę nic się nie zmienia w kwestii przekazywania JPK? w ogóle nie muszą mieć tych plików, nawet na żądanie US, tak?

Tak, obowiązek dla mikro dotyczący JPK_VAT wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Pozostałe struktury (przekazywane na żądanie) powinny być gromadzone od 1 lipca 2018 r. Niemniej jednak, podmioty mikro mogą przesyłać JPK_VAT już teraz. Z naszej strony zachęcamy do wcześniejszego przygotowania się do tych obowiązków, tak aby nie zostawiać ich "na ostatnią chwilę".

 

Czy wielopozycyjne faktury zakupu można wprowadzać jedną pozycją do rejestru zakupu czy każda pozycje oddzielnie?

można zbiorczo

 

Jeśli firma zatrudnia mniej niż 10 osób ale spełnia wymóg przekroczenia obrotu za rok 2014 i rok 2015 to rozumiem, że jest to już mały podatnik? i tym samym jpk obowiązuje od 2017 r?

Tak

 

Jakim przedsiębiorcą jestem jeśli zatrudniam 4 osoby a przychód mamy 12 mln zł netto?

Mały przedsiębiorca. Podmiot ma obowiązek wysyłki JPK wraz z rozpoczęciem 2017 r.

 

Czy podwykonawcą będzie też ktoś, kto jest członkiem konsorcjum (jest w umowie jednym z głównych wykonawców) a wystawia fakturę na lidera konsorcjum?

Niestety przepisy nowelizujące ustawę o VAT nie zawierają definicji przedsiębiorcy. W związku z tym, kluczowe znaczenie wydają się mieć zapisy umowy. Nie wiemy jednak jaka będzie praktyka MF w tym zakresie i nie wykluczamy, że w sytuacji przedstawionej powyżej podmiot również będzie podwykonawcą dla celów VAT.

 

A co ze stowarzyszeniami i fundacjami? od kiedy JPK?

Do podmiotów niebędących przedsiębiorcami należy stosować odpowiednio przepisy o wielkości przedsiębiorcy z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 104-106). Termin obowiązków sprawozdawczych w zakresie JPK uzależniony jest dla takich podmiotów od liczby zatrudnionych przez nich osób o wysokości obrotów.

 

Rok 2014 - 6 osób średnie zatrudnienie, rok 2015 - 13 osób, jak zaliczyć czy to firma mikro czy mała?

Wystarczy spełnienie przesłanek mikroprzedsiębiorcy w jednym z dwóch ostatnich lat. Odpowiadając na pytanie - podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

 

JPK składają tylko podatnicy VAT czynni, czy zwolnieni też muszą skałdać, mimo, że nie składają deklaracji VAT?

Tylko podatnicy, którzy składają deklaracje VAT

 

Czy należy dodawać do rejestru dodatkową pozycję, którą zaokrąglimy kwoty netto i vat wynikajace z rejestru do kwot wynikających z deklaracji VAT-7?

Nie, zgodnie ze stanowiskiem MF kwot wykazanych w JPK_VAT nie należy zaokrąglać. Nie wykazujemy też odrębnej pozycji, która doprowadzi co całościowego zaokrąglenia kwot wykazanych w JPK.

 

Czy plik JPK można wysłać do Gminy (centralizacja VAT)

Tak

 

Czy pierwszy jpk dla średnich przedsiębiorst w za styczeń 2017 czy jeszcze za grudzień 2016 do złożenia 25 styczeń 2017

Średni przedsiębiorcy pierwszy JPK wyślą za styczeń 2017 r. (termin wysłania to 27 lutego 2017 r., ponieważ 25 luty to sobota).

 

Czy zasady dla mikro są opracowane i analogiczne, jak dla MIŚ, a tylko termin przesunięty w czasie? Czy też dla mikro są dopiero opracowywane?

Zasady są takie same tylko termin przesunięty w czasie.

 

Czy w przypadku klientów z krajów, które nie stosują numerów VAT również wpisujemy BRAK w pole NIP?

TAK

 

Czy mikroprzedsiębiorstwo może rozpocząć wysyłanie pliku JPK w 2017 roku w dowolnym momencie? np, od czerwca ?

Może rozpocząć wysyłanie pliku.

 

Ale odwrotnie - jeżeli obroty przekraczają limit ale zatrudnienie jest poniżej 10 osób - to mamy do czynienia z mikro czy z małym przedsiębiorcom?

Wystarczy przekroczenie jednego z dwóch parametrów aby być małym przedsiębiorcą. Czyli nawet jeśli zatrudnienie jest poniżej 10 osób ale obroty przekraczają 2 mln euro to mamy do czynienia z małym przedsiębiorcą.

 

a jeśli średnioroczne zatrudnienie jest większe niż 10 osób ale obrót jest mniejszy niż 2 mln euro - od kiedy powinno się przesyłac jpk w takim przypadku? ( 11:24 ) Comarch Wtedy mamy do czynienia z małym przedsiębiorcą, a zatem termin jest ten najbliższy - 01 stycznia 2017 r.- czy na pewno? w prezentacji była mowa o spełnieniu obu warunków na raz?

Oba warunki - zatrudnienie mniejsze niż 10 osób i obrót mniejszy niż 2 mln euro muszą być spełnione na raz aby pozostać mikro przedsiębiorcą. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony - np. zatrudnienie jest większe niż 10 osób, to podmiot jest uważany za małego przedsiębiorcę, czyli ma obowiązek wysyłania JPK VAT od 1 stycznia 2017 r.

 

Czy osoby wynajmujące lokal i będący vatowcami także muszą wysyłać od 01/2018 jpk? Wystawiają tylko 2 faktury sprzedaży miesięcznie...

Będą musiały wysyłać JPK VAT

 

Pliki JPK inne niż JPK VAT będą obowiązkowe od 1,07,2018 a do tego czasu będą na żądanie? czy one dla małych firm będą"zawsze" na żądanie?

Wszystkie struktury, poza JPK_VAT, przekazywane są wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Duże podmioty muszą gromadzić dane ze wszystkich pozostałych struktur i przekazywać je już od 1 lipca 2016. Dla pozostałych podmiotów obowiązek ten został odroczony do 1 lipca 2018 r.

 

Czy jest konieczne złożenie informacji/deklaracji do urzędu, że firma posiada status mikroprzedsiębiorstwa (spełnia wymagania) i w związku z tym rozpocznie przekazywanie JPK od 2018 roku?

Nie ma takiego obowiazku

 

Czyli odpowiednie zaklasyfikowanie np do mikro lub małego zależy do spełnienia ca najmniej dwóch warunków - jeżeli jest spełniony tylko jeden np tylko zatrudnienie a przychody zaliczane są do wyższej grupy podmiot będzie uznany to będzie to mały podmiot?

Wystarczy przekroczenie jednego z parametrów, np. kwoty przychodów aby podmiot został zaliczony do kategorii małych przedsiębiorców.

 

Czy jeśli termin składania deklaracji VAT wypada 27 dnia m-ca to czy plik JPK można wysłać także 27?

Tak, można.

 

Liczbę pracowników liczy się średnioroczną czy na koniec grudnia 2016 ?

Liczy się zatrudnienie średnioroczne.

 

Jeśli 100 % właścicielem spółki z o.o. klasyfikującej się jako mikro jest duża firma to czy ma to wpływ na klasyfikację spółki z o.o., Czy spółka jest mikro przedsiębiorstwem, czy klasyfkowana jak jej właściciel?

Spółka jest mikro przedsiębiorcą.

 

Czy firmy zagraniczne zarejestrowane w Polsce do VAT, kryteria oceny statusu p[rzedsiębiorcy biorą obrót i zatrudnienie całej zagranicznej firmy czy tylko aktywnośc w Polsce?

Wg Ministerstwa Finansów bierze się pod uwagę obrót i zatrudnienie całej zagranicznej firmy.

 

Czy spis natury który wprowadzimy na koniec roku trzeba później wprowadzać na poczatek następnego tę samą kwotę?

Tak

 

Czy pierwszym okresem za jaki mały przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać JPK VAT jest styczeń 2017 czy grudzień 2016 do przesłania w styczniu

Pierwszym okresem dla małego przedsiębiorcy, za który trzeba wysłać JPK VAT będzie rozliczenie za styczeń 2017 r.

 

Do kogo wysyła się plik JPK_VAT?

Do Ministerstwa Finansów. Na stronie MF jest udostępniona specjalna aplikacja do wysyłania plików.

 

Czy przedsiębiorca przekraczający średnioroczne zatrudnienie 10 osób ale nie przekraczający limitu przychodów lub sumy bilansowej jest małym czy mikroprzedsiębiorcą?

Taki przedsiębiorca jest małym przedsiębiorcą

 

Czy mikrofirmy mające w całości opodatkowane czynności podatkiem VAT 23 %, tez musza wysyłać JPK od 1.01,2017?

Mikroprzedsiębiorcy zobowiązani będą do wysyłki JPK_VAT począwszy od 1 stycznia 2018 r.

 

Czy od nowego roku wszytkie deklaracje będą musiały być wysyłane elektronicznie? Zniknie możliwość wysyłania deklaracji VAT do US tradycyjną pocztą?

Mali podatnicy (obrót do 1,2 mln euro) zachowują możliwość wysyłania deklaracji w tradycyjnej (papierowej) formie do końca 2017 r. Pozostali zobowiązani są do wysyłki elektronicznej począwszy od 2017 r.

 

Witam Państwa. Czy robiac korektę VAT -7 za okres przed 1 lipca 2016 muszę dołaczyć plik JPK?

Nie, wymogi dot. JPK nie dotyczą okresów wstecznych, tj. sprzed 1 lipca 2016 r.

 

Co w sytuacji gdy wyślemy plik JPK a klient poprosi o wystawienie faktury do paragonu? NIe będzie zmiany w deklaracji, tylko w JPK. Co wtedy?

Zgodnie ze stanowiskiem MF, faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT. W konsekwencji, nie ma obowiązku korekty wysłanego JPK_VAT.

 

Czy przedsiębiorca przekraczający średnioroczne zatrudnienie 10 osób ale nie przekraczający limitu przychodów lub sumy bilansowej zalicza się do małych czy też dalej do mikroprzedsiębiorców

Taki przedsiębiorca posiada status małego przedsiębiorcy.

 

W jakich przypadkach można wpisać "BRAK" w polu nip-u do JPK_VAT?

W przypadkach gdy kontrahent nie posiada numeru NIP.

 

Czy zatwierdzono likwidację rozliczen kwartalnych w vat i dochodowym?

Nowelizacja ustawy o VAT została ostatecznie uchwalona przez Sejm ale nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta. Należy jednak przyjąć, że od 1 stycznia 2018 z kwartalnego rozliczenia podatku VAT będą mogli korzystać tylko mali podatnicy (obroty do 1,2 mln euro).

 

Jak wykazać w JPK obroty z kasy fiskalnej?

Docelowym rozwiązaniem, o którym poinformowało MF jest utworzenie odrębnej struktury JPK dla paragonów z kas fiskalnych (planowana data powstania tej struktury to 2018 r.). Do tego czasu MF wymaga, aby paragony fiskalne ujmować na zbiorczo na podstawie dowodu "Raport fiskalny okresowy".

 

Czy podatnikcy nie bedzacy płatnikami Vat ( limit do Vat ) też mają wysyłac pliki JPK ?

Podatnicy niebędący VATowcami również mają obowiązek składania JPK. Zobowiązani są oni wysyłać, ale wyłącznie na żądanie organów podatkowych, wszystkie inne struktury niż JPK_VAT. Pozostałe struktury przekazywane będą organom podatkowym dopiero od 1 lipca 2018 r.

 

wg definicji, aby ustalić status przedsiębiorcy, należy zbadać dwa ostatnie lata. Czy badamy więc lata 2014 i 2015, czy 2015 i 2016 żeby ustalić czy jest obowiązek wysyłania plików JPK od 2017 roku?

Dla celów ustalenia terminu, od którego obowiązują nas przepisy o JPK decydujące znaczenie mają lata 2015 i 2014.

 

Czy do ustalenia statusu przedsiębiorcy do celów JPK w 2017 roku bierzemy pod uwagę rok 2016 i 2015 czy 2015 i 2014?

W przypadku JPK, kluczowe znaczenie ma status, jaki podmiot posiada na dzień wejścia w życie przepisów o JPK, tj. 1 lipca 2016. W związku z tym, dla określenia naszego statusu jako mikro/mały/średni/duży przedsiębiorca decydujące znaczenie mają dane za 2015 i 2014 r.

 

Czy osoba, która zatrudnia więcej niż 10 osób a obrót netto ma poniżej 2 milionów jest mikroprzedsiębiorcą czy małym przedsiębiorcą?

Taka osoba jest małym przedsiębiorcą

 

Mam problem z określeniem czy jestem mikro czy małym przedsiębiorcą gdyż zatrudnionych jest obecnie 23 osoby ale suma aktywów to 5 mln PLN a obrót to ok. 5,5 mln PLN. Jak w takim przypadku określić wielkość firmy?

Posiada Pan/Pani status małego przedsiębiorcy. Wystarczające jest zatrudnienie ponad 10 osób.

 

Czy firma budowlana, która świadczy usługi budowlane na rzecz developera jest podwykonawcą?

Nowelizacja ustawy o VAT nie zawiera definicji podwykonawcy. W związku z tym, naszym zdaniem, kluczowe znaczenie przy uznaniu podmiotu za podwykonawcę (w rozumieniu przepisów VAT) będą miały warunki zawartej umowy. Jeżeli w umowie podmiot będzie wskazany wprost jako podwykonawca, to za takiego powinien też być uznany dla potrzeb VAT. O wiele bardziej problematyczna jest kwestia, czy rzeczywisty podwykonawca niewskazany w umowie będzie również uznawany za podwykonawcę w rozumieniu przepisów o VAT i w konsekwencji znajdą wobec niego zastosowanie reguły dot. reverse charge. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć praktyki MF i organów podatkowych w tym zakresie.

 

Czy obowiązek JPK ( podział na mikro i małe przedsiębiorstwa ) jest weryfikowany poprzez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej czy o ustawę o rachunkowości? Ponieważ kryteria są niejednakowe

Poprzez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 

Gdzie jest definicja mikroprzedsiębiorcy?

W art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

Comarch

 

 1. W Optimie dla JPK_MAG będą uwzględniane dokumenty WZ generowane do FA?

Tak, będą.

 

 1. Czy w JPK_FA będzie trzeba uwzględniać faktury sprzedaży w procedurze "VAT marża"?

Tak, trzeba ją uwzględnić. W pliku JPK_FA jest odpowiednie pole identyfikujące taką transakcję.

 

 1. Faktury są wystawiane w excel i wprowadzane do rej vat . Czy będą wysyłane wówczas z rej vat?

Dla faktur wprowadzonych ręcznie do rejestru VAT należy zaznaczyć parametr JPK_FA, aby dokument był uwzględniony w pliku. 

 

 1. Czy w JPK_FA w przyczynie zwolnienia należy podać nr art?

Tak, należy wskazać przepisy na podstawie których zastosowano zwolnienie.

 

 1. Dlaczego przyczyna zwolnienia VAT jest w nagłówku Faktury? Czy nie ma przypadku, że tylko 1 pozycja z Faktury jest zwolniona z VAT, a pozostałe nie?

Wg obowiązujących struktur JPK, taki opis występuje dla całego dokumentu. Fakt wystąpienia zwolnienia na przynajmniej jednej pozycji, obliguje cały dokument do opisania.

 

 1. Jeżeli mam zaksięgowane wb w poprzednich latach i część pozycji nie ma opisu, to w przypadku kontroli muszę odksięgować całość i zmieniać opisy?

Nie ma takiej potrzeby. JPK_WB nie powinno być wymagane za okresy przed 1 lipca 2016 r.

 

 1. JPK_VAT: Co to jest numer obcy (pole obowiązkowe)? Skąd pobrać dane do wpisania tego numeru?

Jest to numer dokumentu. W przypadku faktury zakupu jest numer faktury nadany przez kontrahenta.

 

 1. W module Handel  wystawiana jest fa sprzedaży, następnie jest ona przenoszona do R-VAT. Czy JPK- VAT będzie "generował się" z R-VAT czy będzie uwzględniał dane z modułu Handel?

Będzie ważne to co w module Handel.

 

 1. Wyciąg bankowy wprowadzam ręcznie czy teraz muszę mieć połączenie internetowe z bankiem by stworzyć JPK WB?

Jeżeli wyciągi bankowe są wprowadzane ręcznie do naszych systemów, to też będzie można je wysłać do pliku JPK WB.

 

 1. W jaki sposób będą wymuszane w XLu i ewidencjonowane przyczyny zwolnienia z VAT?

Przyczyna zwolnienia z VAT nie jest w standardzie wymuszana w systemie Comarch ERP XL. Uprawniony użytkownik ma natomiast prawo seryjnie zmienić zaznaczone faktury przypisując im przyczynę zwolnienia z VAT.

 

 1. Czy faktury imienne dla osób fizycznych będą również wysyłane?

Tak, będą wysyłane.

 

 1. Czy wysłanie korekty JPK spowoduje, że wygenerowany zostanie nowy plik z nową wersją?

Tak, wygenerowania korekty będzie powodować utworzenie całości pliku ze wszystkimi danymi za okres.

 

 1. Dlaczego w Altum przy generowaniu pliku dla faktur jest możliwość wyboru w wszystkich walutach, jeśli plik ma być generowany osobno dla każdej waluty?

Wskazanie kilku walut spowoduje wygenerowanie osobnego pliku dla każdej z nich.

 

 1. Czy konta pozabilansowe będą również wysyłane?

Z powodu wątpliwości interpretacyjnych i braku odpowiedzi ze strony MF aktualnie konta pozabilansowe nie będą wysyłane.

 

 1. Czy w systemie Optima, na fakturze sprzedaży trzeba będzie zaznaczać znacznik JPK (tak jak to jest w przypadku faktur zakupu), który wskazuje, czy dokument ma się znaleźć w pliku JPK? Czy raczej w przypadku tego typu faktur nie będzie takiej konieczności gdyż z automatu wszystkie dokumenty będą w tym pliku?

Wszystkie faktury wystawione w module Handel idą do pliku JPK_FA (nie trzeba nic zaznaczać). Zaznaczenie jest wymagane tylko dla faktur wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT (z pominięciem modułu Handel). 

 

 1. Czy dokumenty wprowadzane do R-vat (nie uwzględniane w deklaracji VAT  np. te ze stawką zw. również zostaną ujęte w JPK?

Do pliku JPK_VAT trafią tylko te dokumenty na takie kwoty jakie kwalifikują się do deklaracji VAT-7. Jeżeli dokument nie kwalifikuje się do deklaracji to do pliku nie przejdzie.

 

 1. Co z dokumentami PW w JPK MAG?

W obecnych strukturach nie są ujmowane. Sukcesywnie, po ocenie pierwszego okresu funkcjonowania schematów, dodawane będą kolejne dokumenty takie jak PW oraz inne.

 

 1. Jeżeli do systemu Optima przesyłane są faktury z innych systemów - bezpośrednio do rejestru vat - będzie możliwość zaznaczenie, że faktura sprzedaży (wprowadzona w rejestrze vat) będzie pobierana do pliku z fakturami (analogicznie jak w przypadku faktur zakupowych)?

Na dokumentach dodawanych ręcznie do rejestru VAT jest parametr JPK_FA. Po jego zaznaczeniu dokument zostanie uwzględniony w pliku JPK_FA.

 

 1. Czy plik JPK za dany miesiąc należy generować po dacie PZ czy po dacie otrzymania towaru (daty te nie zawsze są takie same)?

Przykładowo w systemie Comarch ERP XL możliwe jest wybranie czy kryterium daty jest data operacji czy też data dokumentu. Kryterium daty powinno zostać określone przez organ kontrolujący.

 

 1. Czy JPK będzie uwidaczniał również daty wprowadzenia dokumentu do  r-vat?

W pliku jest data wystawienia i data wpływu, data wprowadzenia nie jest wymagana.

 

 1. Czy dokumenty anulowe też będą widoczne w takiej ewidencji?

Dokumenty anulowane nie są uwzględniane.

 

 1. Czy w przypadku JPK FA i faktur wystawianych w walucie, dane w pliku są prezentowane w walucie czy PLN?

Plik JPK_FA generowany jest dla wskazanej waluty. W przypadku dokumentów w kilku walutach, należy wygenerować kilka plików JPK_FA.

 

 1. Jak zostanie rozwiązana dostępność do generowania JPK. Tzn. operator może nie mieć dostępu do danej bazy danych, czy modułu, ale ma dostęp do JPK, czy będzie mógł wygenerować JPK, czy wymagany jest dostęp do baz potrzebnych do generacji JPK?

Przykładowo, w Comarch ERP Optima operator musi zalogować się do danej bazy aby móc utworzyć plik JPK.

 

 1. Czy system wyświetli, które dokumenty są niepoprawne?

W logu podczas generowania pliku są wyświetlane informacje na temat nieprawidłowej struktury.

 

 1. Czy plik JPK_FA będzie można wygenerować częściowo? Oddzielnie dla dokumentów zaewidencjonowanych w module Zakup/Sprzedaż, oddzielnie dla dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do rejestrów VAT?

Nie, w pliku ujmowane są wszystkie faktury sprzedaży i zakupu za dany okres, również te z rejestru.

 

 1. Czy faktury sprzedaży wystawione do paragonów z kas fiskalnych muszą być odrębnie ujmowane w rejestrach VAT dla celów JPK? 

Wszystkie faktury są wysyłane do pliku JPK_FA.

 

 1. JPK WB - dane pochodzą z ksiąg rachunkowych czy jest to plik wyciągu z banku?

Plik JPK_WB pobiera dane z wyciągów bankowych.

 

 1. Czy w przypadku firm prowadzących KPIR też muszą na wezwanie generować plik JPK wyciągi bankowe ?

JPK-WB dotyczy wszystkich firm i będzie przekazywany na żądanie.

 

 1. Co to jest współczynnik rzeczywisty?

Proporcja sprzedaży przy zakupach związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

 

 1. Pytanie dotyczy Comarch ERP Optima - czy JPK będzie można wygenerować za okres wcześniejszy niż lipiec 2016?

Tak. Jednakże zgodnie z przepisami,  US będzie mógł żądać dokumentów od 1 lipca 2016.

 

 1. Czy zapisy JPK nie powinny być generowane z zamkniętych ksiąg?

Tak, księgi powinny być zamknięte. W naszych systemach umożliwiliśmy wstępne, testowe generowanie plików na podstawie zapisów niezatwierdzonych.

 

 1. JPK-KR  a) Bilans otwarcia – początek roku obrotowego – JPK wdrożone od 01.07.2016, jaką datę przyjąć dla bilansu otwarcia? Czy to ma być 01.07.2016?

b) Jakie informacje powinny się znaleźć w Opis Dziennika?

c) W jednym wierszu jest Kod/KwotaKontaWn i Kod/KwotaKontaMa – czy kwota w jednym wierszu musi być taka sama dla WN i Ma? Przy księgowaniu zbiorczym te kwoty nie są sobie równe (WN + kilka konta MA).

Bilans otwarcia dotyczy całego okresu obrachunkowego, Opis dziennika to nazwa dziennika, Kwota Wn i Ma wynikająca z kont bilansowych musi być w naszych systemach równa- zapis powinien się bilansować.

 

 1. Jakie dane będzie zawierał JPK-VAT? Czy to te sam dane, które zawarte są w rejestrze -VAT?

W największym uproszczeniu na JPK_VAT składają się data dokumentu, numer dokumentu, dane kontrahenta, kwota netto i vat w rozbiciu na poszczególne stawki VAT.

 

 1. Witam, czy będzie możliwość zweryfikowania poprawności wygenerowanego pliku VAT do rejestrów VAT?

Docelowo we wszystkich naszych systemach będzie możliwość weryfikacji zgodności pliku JPK-VAT z rejestrami VAT i deklaracją VAT-7.

 

 1. Czy plik JPK to plik tekstowy typu .txt czy plik typu .csv, który można "obrabiać" w .xls?

Plik JPK generowany jest w formacie .xml.

 

 1. Jeśli firma rejestruje faktury zakupowe tylko w systemie FK, jako globalne kwoty dla faktury (bez pozycji) czy musi w pliku JPK_FA ujmować takie faktury?

Tak, takie faktury muszą się znaleźć w pliku JPK_FA.

 

 1. Czy JPK będzie załączało również faktury np. za paliwo bez odliczenia przepuszczane brutto przez rejestr odznaczone z VATu?

Do pliku JPK_VAT trafiają tylko faktury, które zakwalifikowały się do deklaracji VAT-7.

 

 1. JPK-KR zawiera pole waluta, czy księgując f-re zakupu w walucie każda pozycja powinna być ujęta zarówno w zł jak i walucie? Np. koszty, VAT, rozliczenie zakupu.

Zapisy w pliku JPK_KR mają być prezentowane w walucie PLN.

 

 1. Czy na formatce konta będzie możliwość zaznaczenia czy zapisy z konta mają być pobierane do JPK. Klienci często tworzą konta techniczne pozabilansowe dla zarejestrowania dodatkowych informacji na własne potrzeby analizowania bardziej szczegółowych danych.

W systemach Comarch do pliku JPK KR będą pobierane wszystkie konta bilansowe. Konta pozabilansowe nie są uwzględniane aktualnie w pliku.

 

 1. Biuro rachunkowe korzysta z programu Comarch natomiast klient ma magazyn w innym programie. Co w takiej sytuacji?

Pliki mogą być generowane za pomocą różnych programów. Jeżeli magazyn jest prowadzony w innym programie to za jego pomocą należy wygenerować JPK MAG.

 

 1. W przypadku pracy rozproszonej (biura rachunkowe), czy klient biura będzie musiał mieć aktualną wersję Optimy?

Jeżeli z bazy klienta będą miały być wysyłane pliki JPK_FA i JPK_MAG to Klient będzie musiał posiadać nową wersję programu.

 

 1. Czy w JPK_VAT będą fv zaliczkowe?

W pliku JPK_VAT znajdą się wszystkie dokumenty, które zostaną zakwalifikowane do deklaracji VAT-7, w tym również fa zaliczkowe.

 

 1. Jak się ma zgadzać JPK_VAT z deklaracją skoro nie ma w nim paragonów?

Paragony nie są uwzględniane w plikach JPK_FA - wg zapewnień Min. Fin. będzie osobna struktura dla tych dokumentów. Jednakże w przypadku plików JPK_VAT paragony będą wysyłane.

 

 1. Czy pole opis, które musi być obligatoryjne, (dot. innych pól również) będzie sygnalizowane przez oprogramowanie, jak w przypadku numeru dokumentu?

W kolejnych wersjach Comarch ERP Optima planujemy wprowadzenie takiej funkcjonalności.

 

 1. Czy w module BR będzie możliwość seryjnej wysyłki JPK do MF?

W module Biuro Rachunkowe jest możliwość seryjnego wysyłania plików JPK_VAT.

 

 1. Czy można wprowadzić jakiekolwiek modyfikacje w plikach JPK?

W pierwszych wersjach nie będzie możliwości  modyfikacji bezpośrednio w plikach JPK.

 

 1. Przy generowaniu JPK_FA konieczne będzie zaznaczanie różnych walut czy wystarczy zaznaczyć "wszystkie waluty" i w ten sposób zostaną wygenerowane pliki dla każdej z walut osobno?

Tak, jeżeli Użytkownik wybierze opcję "Wszystkie waluty", to system Comarch ERP Altum wygeneruje seryjnie pliki dla każdej waluty oddzielnie.

 

 1. Jakie dokumenty mamy wprowadzać do JPK FA? Co z zakupami ze stawką 0% i ZW?

W pliku powinny być ujęte wszystkie faktury, które firma wystawiła oraz te które do niej wpłynęły.

 

 1. Czy brak danych kontrahenta będzie widoczne podczas sprawdzenia pliku przed wysłaniem?

Podczas tworzenia pliku, w logu będzie informacja o braku danych kontrahenta.

 

 1. Czy jest/będzie możliwość eksportu danych z plik JPK do Excela?

W systemie Comarch ERP Altum będzie taka możliwość od wersji 2016.5 (koniec czerwca). W pozostałych systemach zostanie to wprowadzone w kolejnych wersjach.

 

 1. Czy w JPK_FA będzie trzeba uwzględniać faktury sprzedaży w procedurze "VAT marża"?

Tak, struktura pliku JPK_FA wymaga informacji o tego typu dokumentach.

 

 1. Jak wygenerować plik JPK FA dla faktur w których wartości netto są w euro a kwota podatku w złotych?

Kwota podatku do pliku JPK_FA zawsze przenoszona jest w walucie systemowej, bez względu na to w jakiej walucie został wystawiony dokument.

 

 1. Rozumiem, że nie wszystkie struktury są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów (np. Magazyn)?

Jeżeli firma prowadzi magazyn, to struktura pliku JPK_MAG jest obowiązująca.

 

 1. Które ze struktur JPK będą zawierały dane prezentowane pozycjami (np. jednostkowe pozycje faktury sprzedaży?), a które podsumowanie wartości dokumentu?

Struktura pliku JPK_FA zawiera zarówno nagłówek dokumentu (Faktura) jak i pozycje dokumentu (FakturaWiersz).

 

 1. W XL’u dla JPK_MAG będą uwzględniane dokumenty WM powiązane z odpowiednimi dokumentami np. FA, PZ itp. czy będą uwzględniane dokumenty handlowe niezależnie od tego czy będą do nich wygenerowane dokumenty magazynowe?

Uwzględniane będą odpowiednie dokumenty handlowe.

 

 1. Jak będzie wyglądać fv rozliczająca transakcję z zaliczką? czy będzie pozycja (wiersz?) z zaliczką rozliczoną?

Informacje zawarte we wszystkich fakturach (zaliczkowych i rozliczeniowych) powinny odzwierciedlać rzeczywisty ilościowo-wartościowy rozmiar transakcji, bez względu na sposób jej rozliczenia (płatności).

 

 1. Czy będzie możliwość wyłączenia magazynów używanych jako magazyny "produkcja" z wysyłki?

Podczas generowania pliku wskazuje się magazyn, którego ma on dotyczyć (Comarch ERP XL).

 

 1. Witam, w przypadku jeśli zamówienie zakupu jest np. EUR (magazyn) to czy pliki JPK powinny być przedstawiane per waluta czy możliwe jest przedstawienie wszystkiego w PLN?

JPK_MAG jest generowany w walucie systemowej, JPK_FA w przypadku dokumentów walutowych w rozbiciu na konkretne waluty (kilka plików JPK_FA), VAT zawsze w PLN.

 

 1. Czy istnieje konieczność powiązania  dokumentu magazynowego WZ korekta z wystawioną fakturą korygującą dokumentującą zwrot towaru? Czy można wprowadzać do systemu księgowego korekty WZ zbiorczo np. jednym PK za miesiąc?

W pliku JPK_MAG należy  wskazać fakturę dla danego dokumentu magazynowego. Ta sama faktura może być wykazywana dla wielu PZ.

 

 1. Jeśli posiadam wyłącznie moduł Księgowość ERP XL, to będę musiała ręcznie każdą wprowadzoną fakturę oznaczać, że ma znaleźć się w pliku JPK?

Nie. Czek "JPK_FA" na nagłówku dokumentu jest zaznaczony automatycznie dla każdego dokumentu. Dopiero w momencie odznaczenia tego parametru taki dokument będzie ignorowany.

 

 1. Czy jeśli np. przekazanie prezentu (VAT) wykazywane było jako dokument wewnętrzny to oznacza, że nie będzie to przekazane do Urzędu, a tym samym nie zgodzi się z deklaracją VAT?

Musimy tutaj rozróżnić dane znajdujące się na różnych strukturach. Co do zasady JPK_VAT jest zgodne z deklaracją VAT, czyli tutaj dokumenty wewnętrzne są uwzględniane. W przypadku JPK_FA już nie.

 

 1. Na potrzeby JPK udostępniona jest do przeliczania deklaracja  VAT-7, w jakim formularzu deklaracji mają przeliczać deklarację podatnicy składający VAT-7D?

JPK_VAT jest zgodny z deklaracją VAT-7 i w takim formacie będzie przesyłany co miesiąc. Ministerstwo nie przewiduje dodatkowych formularzy dla podatników rozliczających się za pomocą VAT-7D lub VAT-7K.

 

 1. Czy w  ewidencji VAT przy każdej fakturze należy  podana nazwę towaru/ usługi?

Nie. W przypadku JPK_VAT podawane są dane identyfikujące fakturę (m.in. numer, data), kontrahenta oraz kwotę faktury w rozbiciu na poszczególne pola deklaracji VAT-7.

 

 1. Czy do JPK dodawany będzie dokument niezaksięgowany?

W systemie ERP Altum w pliku JPK, poza dokumentami zaksięgowanymi, będą uwzględnione także dokumenty zatwierdzone.

 

 1. Czy będzie możliwość wyłączenia magazynów używanych jako magazyny "produkcja" z wysyłki?

Podczas generowania pliku wskazuje się magazyn, którego ma on dotyczyć (Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum).

 

 1. Czy eksport dokumentów magazynowych dotyczy tylko magazynów lokalnych?

W systemie ERP Altum można wygenerować plik JPK_MAG do wszystkich dostępnych magazynów, niezależnie od ich typu.

 

 1. Czy w JPK_FA należy ujmować również noty debetowe?

W systemie ERP Altum noty debetowe nie będą ujmowane w pliku JPK_FA.

 


 

Pytania i odpowiedzi z webinaru "JPK i zmiany w podatkach 2016/2017"

 

Wygenerowałam plik JPK_VAT. Pokazały się błędy. Jak je zlokalizować?

W przypadku gdy korzysta Pani z Comarch ERP Optima proszę wejść do arkusza excel, który powstał w momencie tworzenia JPK_VAT i w arkuszu ZakupWiersz i sprawdzić kolumny B, C, D (czy są uzupełnione). Najczęściej problem związany jest z brakiem nazwy, adresu, NIP-u na dokumentach zakupu.

 

Na czym polega plik jpk wb - czy mogę sama wprowadzić do programu księgowego pozycje wyciągu i utworzyć odpowiedni plik czy muszę otrzymać z banku wyciąg w pliku jpk?

JPK_WB można wygenerować z naszych systemów. Można też poprosić bank o udostępnienie.

 

Co w przypadku gdy firma nie zatrudniania pracowników? Pracują wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej.

Decyduje kryterium ekonomiczne z art 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli wielkość obrotu lub sumy bilansowej.

 

W operatorze kiedy chcę dodać możliwość wysyłki JPK mam wszystko zablokowane nie mogę niczego odhaczyć. Co muszę poprawić w konfiguracji, żeby te pola były aktywne?

W programie Comarch ERP Optima prawo zaznaczenia parametru sobie lub innym operatorom ma tylko operator o statusie Administratora.

 

Czy w adresach kontrahentów sprzedaży i zakupu wystarczy nazwa, ulica kod i miasto?

Wystarczy

 

czy nie będzie problemu jak pierwszą aktualizację dokona się na początku stycznia, czy jednak powinno się zrobić ją jeszcze w grudniu

Im wcześniej tym lepiej. Nie radzimy zostawiać aktualizacji na ostatnia chwilę. Zawsze daje to możliwość sprawdzenia funkcjonalności.

 

Czy jeżeli firma posiada NIP krajowy I NIP z kodem PL Czy na wszystkch dokumentach sprzedaży musi pisać NIP z kodem PL CZY TYLKO NA fse-dostawa

W zwykłym obrocie krajowym nie ma konieczności dodawania do NIP prefiksu PL.

 

W rejestrze zakupów wprowadzano datę wpływu faktury i datę wystawienia tą samą . Deklarowano rozliczenie VAT przez zaznaczenie miesiaca w którym ma być rozliczony.Czy to będzie prawidłowe w JPK?

Tak, tutaj nic się nie zmienia.

 

Czy w przypadku prowadzenia księgowości przez Biuro Rachunkowe i podatnik i biuro wysyła jpk?

Plik JPK-VAT dotyczy podatnika VAT i można go wysłać tylko raz. Tak, jak to jest w przypadku deklaracji.

 

Check JPKFA jest zaznaczony w module sprzedaż i po przeniesieniu do rejestru VAT tez jest zaznaczony czy należy we wszystkich dokumentach go odznaczyć?

Jeżeli dokument ma być przekazany do pliku jpk_FA, to czek musi być zaznaczony. Nie ma on wpływu natomiast na ujęcie w jpk_vat.

 

Czy wielopozycyjne faktury sprzedaży można wprowadzać jedną pozycją do rejestru JPK_FA czy każdą pozycję oddzielnie?

Można zbiorczo

 

Co z klientami rozliczającymi VAT kwartalnie i przynoszącymi dokumenty do zaksięgowania raz na kwartał? Jak robić u nich JPK miesięcznie?

Jedynym wyjściem jest wysyłanie co miesiąc JPK_VAT z danych, które uda się Państwu uzyskać od klientów. Zwracamy uwagę, iż MF nie dopuszcza przesłania za pierwsze dwa miesiące "zerowego" JPK_VAT i przesłania pełnego JPK_VAT dopiero po upływie kwartału.

 

W Comarch ERP Optima co należy zaznaczyć na dokumentach w rejestrze aby pojawiły się w deklaracji VAT w pozycjach 47 (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) i 48 (korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć)? Dotyczy korekt zakupu związanych ze zmianą przeznaczenia pojazdu i to wykazuje się w tych pozycjach deklaracji.

Należy wprowadzić zapis techniczny i na zakładce z atrybutami wybrać dwa atrybuty JPK (są w programie już zdefiniowane) odpowiadające tym pozycjom na VAT-7. Należy uzupełnić kwoty. Taki dokument z atrybutami trafi do JPK_VAT. Na deklaracji VAT-7 wartości w tych polach należy uzupełnić ręcznie.

 

Gdzie wpisać podstawę zwolnienia z VAT żeby była widoczna w JPK_VAT?

Podstawa zwolnienia z VAT nie jest prezentowana w pliku JPK_VAT, tylko w pliku JPK_FA, który jest składany na żądanie organów kontrolujących.

 

Z KH Klasyka nie wysyła do eklasyki plików xml tylko z rozszerzeniem jpg. Dlaczego?

Z KH Klasyka tworzy się plik tekstowy, który następnie w aplikacji Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka jest przekształcany na plik xml.

 

Dlaczego są dwie wersji Comarch XL 2017 i 2016.3.3. czym one się róznią

Wersja 2017.0 jest dużą wersją, zawierającą wiele nowych funkcjonalności. Proces konwersji do niej jest z natury bardziej skomplikowanym procesem niż instalacja samego HotFixa. Partnerzy i wielu Klientów prosiło nas o udostępnienie wersji HotFix, która będzie zawierała nowe formularze JPK_VAT, gdyż na przełomie roku nie będą mieli czasu na skomplikowany proces konwersji do pełnej, dużej wersji.

 

Jak wysłać plik w ramach testu jpk_VAT. Czy podmieniać adres bramki MF na testową?MF prosi o nie podawanie w testach prawidłowych danych firmy-jak to obejść?

Należy skorzystać z bazy demo lub założyć nową bazę danych z fikcyjnymi dokumentami

 

A jak z wyciagami bankowymi, one będą generowane w systemie czy też będzie możliwosc wygenerowania bezpośrednio z banku?

Jest możliwość wygenerowania JPK_WB z Comarch ERP Optima.

 

Czy sprzedaż usług reklamowych do państwa unijnego podlega odwrotnemu obciążeniu

Tak

 

Mam wersję 2017, tworzę Fakturę zakupu do której generuję dokument wewnętrzny sprzedaży i dokument wewnętrzny zakupu. Po wyeksportowaniu tych dokumentów wewnętrznych z modułu Handel do modulu rejestru VAT nie widzę aby program umieszczał na dokumencie wewnętrznym numer pierwotnej unijnej faktury

Numer dokumentu pierwotnego jest widoczny w zakładce Dokumenty i ten numer a nie numer dok. wewn. jest wysyłany do pliku JPK.

 

Faktury Vat wystawiane są w innej firmie ale w tym samym programie Optima. Do rej sprzedaży przyjmowane są pod jedną pozycją i w jednej kwocie jako dokument zbiorczy. Czy jest możliwość eksportu poszczególnych faktur do innej firmy w programie Optima?

Tak, można wykorzystać w tym celu pracę rozproszoną. Pojedyncze faktury trafią bezpośrednio do rej. VAT.

 

JPK ma się pokrywać z VAT-7 - co z zaokrągleniami?

W pliku JPK_VAT zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami MF wartości nie muszą być zaokrąglane.

 

Czy będzie możliwość przekazania pliku JPK "pośrednio"? Np. po zapisaniu na dysku w odpowiednim formacie i następnie przesłanie go na platformę MF?

Tak

 

Mamy wersje 2016.7.1.200 , w którym miejscu jest JPK?

W konfiguracji programu-> Użytkowe-> Operatorzy proszę na karcie operatora zaznaczyć parametr "Prawo eksportu plików JPK" i następnie w menu Narzędzia będzie dostępna opcja generowania plików JPK.

 

Czy numer pierowtny dla faktur wewnętrznych będzie autoamtycznie wprowadzany? podpowiadany ?

Taka funkcjonalność jest już dostępna w Comarch ERP Optima 2017

 

Czy jest możliwość połączenia dwóch JPK z różnych programów w jeden? Czy MF przyjmie np. zakup z jednego, a sprzedaż z drugiego programu?

Zgodnie z najnowszymi wyjaśnieniami nie. Plik JPK_VAT powinien być składany w całości w jednym pliku.

 

Co w sytuacji, gdy klient rozlicza VAT kwartalnie i przynosi faktury do biura rachunkowego raz na kwartał - jak mamy wysyłać jpk miesięcznie?

Faktury będą musiały być rejestrowane miesięcznie. JPK_VAT jest tylko za okresy miesięczne.

 

Czy od 2017 r. w pliku JPK w sprzedaży pojawi się numer NIP zagranicznych kontrahentów? Obecnie jest tylko adres i nazwa,

W pliku JPK_FA MF nie przewidziało ujmowania NIP zagranicznych kontrahentów, w tej sprawie nic się nie zmieniło.

 

Planuję aktualizację systemu Comarch ERP XL w wersji 2016 - firma MŚP z obowiązkiem JPK_VAT od 1 stycznia 2017r. Czy jest lub kiedy będzie dostępna wersja/aktualizacja z obowiązującą od 1 stycznia strukturą? Partner twierdzi, że na koniec grudnia. Proszę o informacje.

W połowie grudnia planujemy udostępnić wersję 2017, a w styczniu HF3 do wersji 2016.3.

 

W Comarch XT klikając na zakładkę parametry i eksport danych do JPK nie wyskakuje okienko wyboru danych które chcemy przesłać do MF.

Proszę kliknąć ikonę plusa w prawym górnym rogu.

 

Czy każdy dokument wprowadzony do rejestru VAT będzie widoczny w pliku JPK?? Chodzi mi o dokumenty z VAT, na podstawie których nie ma możliwości odliczenia VAT (nie wchodzą do deklaracji VAT-7).

Tylko te co wchodzą na deklarację VAT-7.

 

Faktury Vat wystawiane są w innym programie a do Optimy do rej sprzedaży przyjmowane są pod jedną pozycją i w jednej kwocie jako dokument zbiorczy. Czy dla potrzeb JPK trzeba je wpisywać pojedynczo czy nadal mogą być zbiorczo.

Faktury muszą być rejestrowane pojedynczo. Plik JPK_VAT wymaga szczegółowego wykazania każdej faktury.

 

W Comarch erp optima w Chmurze nie mam karty Operatora? nie mam więc parametru do generacji JPK? gdzie szukać karty Operatora?

Karty operatów są dostępne w Konfiguracji programu-> Użytkowe-> Operatorzy

 

Czy prawo do eksportu plików JPK to to samo co prawo do generacji plików JPK?

tak

Jaka jest gwarancja bezpieczeństwa przesłanych plików, w końcu to tajemnice handlowe firm ?

Sam plik jest przesyłany w sposób bezpieczny (spakowany i zaszyfrowany). Nie odpowiadamy jednak za jego bezpieczeństwo po stronie Ministerstwa. Samo Ministerstwo deklaruje, że dane które przechowuje są również bezpieczne po ich stronie.

 

Proszę o przedstawienie krok po kroku gdzie mogę znaleźć JPK w Comarch Optima, mam najnowszą wersję ale nie pokazuje mi się żadna ikona.

W konfiguracji programu-> Użytkowe-> operatorzy proszę na karcie operatora zaznaczyć parametr "Prawo eksportu plików JPK" wtedy w menu Narzędzia będzie dostępna opcja generowania plików.

 

Czy słowo "BRAK" w przypadku braku nipu będzie pojawiało się automatycznie, czy musimy wpisać "BRAK" w polu nip w karcie kontrahenta? (ERP XL)

Musi być uzupełnione na karcie kontrahenta i jeżeli są już wystawione jakieś dokumenty, to również na nich należy odświeżyć dane.

 

Będąc w optima chmura nie widzę możliwości generowania JPK

należy na karcie operatora zaznaczyć parametr prawo generacji plików JPK.

 

Skąd będzie wiadomo kiedy wysyłać JPK w aktualnej wersji?

Trzeba śledzić zmiany przepisów w tym zakresie. My jako Comarch będziemy aktualizować systemy na bieżąco i będziemy Państwa informować. Systemy podczas wyliczeń będą domyślnie podpowiadać aktualne wersje plików JPK.

 

Czy JPK wysyłamy za miesiąc styczeń czy od stycznia czyli za grudzień 2016?

Za styczeń do 25 lutego

 

Czy jeśli nie mam jeszcze obowiązku przesyłania JPK VAT, to mogę je generować (aby poćwiczyć) i nie wysyłać?

Tak

 

Czy w rejestrze VAT można wprowadzić zestawienie sprzedaży kilku faktur, czy należy wprowadzać każdą fakture oddzielnie?

Każda faktura powinna być oddzielnie wykazana w pliku JPK_VAT.

 

Czy sprzedaż paragonowa musi być widoczna w jpk? każdy paragon oddzielnie, czy może być zbiorczo raport miesięczny?

Może to być zbiorczy raport miesięczny jak do tej pory.

 

Jeżeli klient osoba fizyczna poprosi o fakturę ale nie będzie chciał podać nr NIP ani PESEL to zgodnie ze zmianami w JPK od stycznia będzie problem z wysłaniem JPK ponieważ bedzie nieprawidłowe?

Będzie możliwość wpisana słówko BRAK w polu Identyfikator podatkowy i będzie to poprawnie przetworzone przez system Min.Fin. - dotyczy NIP w przypadku fa sprzedaży

 

F-ry sprzedaży wystawione ręcznie dostaje biuro rach., i wprowadza do rejestrów vat. Czy tak wprowadzone f-ry- (w jednej kwocie na wszystkie pozycje z f-ry) beda spełniały wymogi pliku JPK-FA

Każda faktura musi być osobnym zapisem. Jednakże kwoty na fakturze mogą być zbiorcze tak aby prawidłowo wyliczyć VAT-7.

 

Mikro muszą prezentować JPK za dokumenty z 2018 roku czy z 2017 także?

Tylko z 2018 roku.

 

Rozumiem, że bez wersji 02 JPK nie wyślemy poprawnie JPK w lutym?

Tak, JPK musi być w wersji 2.

 

Czy rejestr sprzedaży też może zawierać pogrupowane pozycje wg stawek Vat i rodzaju, czy trzeba każdą pozycję wprowadzać pojedynczo?

Może zawierać pogrupowane pozycje.

 

Czy po wygenerowaniu pliku w excelu w zakładce Sprzedaż powinna znajdować się też kolumna z numerem NIP? Wyeksportowałam taki plik i takiej kolumny nie mam.

Obecna wersja schemy tego pola nie przewiduje. Od nowego roku takie pole się pojawi wraz z nową schemą.

 

Jak ustawić w Optima ERP, żeby numer faktury wewnętrznej wchodził do JPK_VAT jako numer pierwotnej faktury, a nie numer wewnętrzny (systemowy)?

Funkcjonalność taka jest dostępna w Comarch ERP Optima 2017

 

Czy trzeba również tworzyć pliki JPK faktur zakupu i sprzedazy- czy tylko rejetrów do deklaracji vat?

Tworzy się obowiązkowo pliki JPK_VAT na podstawie rejestrów VAT (dokumentów zakwalifikowanych do deklaracji VAT-7). Pliki JPK_FA są generowane tylko na żądanie US.

 

W JPK wysyłamy tylko rejestry zakupu i sprzedaży?

W JPK_VAT wysyłam dokument z rejestru zakupu i sprzedaży ujęte w deklaracji VAT.

 

Wystawiamy większość faktur dla osób fizycznych nie prowadzących działalności i nie ma wymogu podawania NIP. Jak od nowego roku trzeba prawidłowo wypełnić dane do JPK w kartotece?

można podać nr PESEL

 

Czy tworzone faktury wewnętrzne do odwrotnego obciążenia wchodzą do JPK?

tak, gdyż to one trafiają na VAT-7

 

Czy jest generowane w Optimie dla JPK_VAT potwierdzenie wysłania plików JPK?

tak, można odebrać i wydrukować UPO

 

Czy program sam dokona podziału pliku na objętość 60MB?

tak

 

Czy pełne dane adresowe miasto, poczta, gmina muszą być uzupełnione w kartotece kontrahenta?

Jeśli chodzi o dane podatnika to jest taki obowiązek w wersji 1 JPK-VAT. Jeśli chodzi o dane kontrahenta, to nie ma konieczności wprowadzania aż tak szczegółowych danych.

 

Czy fv niepodlegajace odliczeniu vat, które wprowadzam do rejestru vat trafiają równiez do JPK ?

Jeżeli mają ustawione odliczenia na NIE to nie trafią do pliku JPK_VAT

 

Czy brak numeru lokalu na danych adresowych firmy musi być zaznaczony jako BRAK?

Nie, można to pole zostawić puste, nie jest obowiązkowe.

 

Czy faktury zakupu ze stawką ZW będą się generowały w JPK?

Faktury zakupu w stawce ZW nie wchodzą do deklaracji VAT, więc również nie wchodzą do JPK_VAT.

 

Czy zerowe pliki jpk_vat również należy przesyłać co miesiąc?

TAK

 

Jak wysłać testowo plik JPK_VAT?

Chwilowo jest to niemożliwe . Taki komunikat jest na portalu podatkowym: Nowe struktury w wersji testowej są w trakcie opracowywania. O udostępnieniu możliwości testowania wysyłki plików o nowej strukturze poinformujemy na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.

 

Czy barmak MF wystawia nam potwierdzenie odbrania pliku?

Tak jak przy wysyłce deklaracji, po wysłaniu należy pobrać UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

 

Faktury zakupu paliw - gdy odlczam 50% podatku vat, na tabeli vat jest podzielona kwota vat. Jak to będzie uwzgl. w jpk vat?

Tak, jak na deklaracji VAT.

 

Czy wysyłka JPK będzie mozliwa z modułu "Biuro Rachunkowe" dla wszystkich firm jednocześnie?

Będziemy chcieli aby taka możliwość również w module Biuro rachunkowe się pojawiła.

 

Czy aby wygenerować JPK VAT, deklaracja VAT powinna być zatwierdzona?

Nie ma takiego wymogu.

 

Czy mogę prowadzic kilka rejesrów VAT dla zakupów towarow handlowych czy to musi być jeden rejestr?

Może być kilka rejestrów.

 

Jak uwzględniać sprzedaż tax free w jpk?

Jeżeli sprzedaż tax free jest ujęta na deklaracji VAT to musi być wykazana w pliku JPK-VAT.

 

Dostępny formularz VAT w systemie Comarch ERP Optima daje możliwość rozliczenia współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży. Nie ma obecnie możliwości zastosowania prewspółczynnika do rozliczania VAT. Jak utworzyć prawidłowy plik JPK jeżeli w chwili obecnej instytucja zmuszona jest do przekazywania deklaracji VAT przez stronę Ministerstwa ze względu na brak uwzględnienia prewspółczynnika w deklaracjach Comarch?

W Comarch ERP Optima prewspółczynnik można obsłużyć poprzez podział na kategorii. Pozycja w rej. VAT zostanie odpowiednio podzielona a dodatkowo później przeliczona współczynnikiem bezpośrednio na deklaracji. Do pliku JPK_VAT przejdzie w prawidłowej wartości.

 

Czy podpis kwalifikowany jest potrzebny tylko do wysłania pliku jpk czy też do jego tworzenia?

Tylko do wysłania. Tworzyć pliki można bez podpisu.

 

W ERP XL - gdzie w konfiguracji wprowadzić adres bramki MF na który ma być wysyłany JPK_Vat?

Adres bramki jest zaszyty bezpośrednio w kodzie programu. Nie jest dostępny z poziomu konfiguracji. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie użytkownik przez błąd w konfiguracji wyśle plik produkcyjny na bramkę testową, odbierze testowe UPO i będzie przekonany, że wywiązał się z obowiązku złożenia pliku.

 

Czy wysyłka JPK będzie możliwa z ERP XL bez wysyłania deklaracji VAT 7 z programu ERP XL ?

Tak. W momencie generowania jpk należy zaznaczyć parametr nie uzgadniaj z deklaracja vat7.

 

Skad Pan od XL-a miał plik szablonu excela, który pokazywał? czy jest on dostępny? jeśli tak to gdzie?

Eksport do excela będzie udostępniony od wersji 2017.

 

Czy faktury z odwrotnym obciążenie będą ujmowane w JPK?

Faktury z odwrotnym obciążeniem ujęte na deklaracji VAT musza wejść do pliku JPK_VAT.

 

Proszę powiedzieć, w jaki sposób mogę ustawić nazwę pliku JPK. Optima ustawia 55 znaków, p-rzez program klientowski może przejść plik o nazwie do 47 znaków.

Rozumiem, że Klient korzysta z programu udostępnionego przez MF. W Comarch ERP Optima nie ma możliwości ustalenia nazwy pliku. Nazwa pliku xml powinna być zmieniona przed podpisaniem pliku.

 

Czy o KH klasyka coś będzie? Czy trzeba przejść na Optimę?

W aktualnej wersji programu KH 3.63a można wygenerować pliki JPK_VAT, JPK_FA, JKP_KP, JPK_WB. Pliki JPK wysyłane są tak jak e-Deklaracje z programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

 

Co spójnik "oraz" oznacza w definicji mikroprzedsiębiorcy. Czy muszą być spełnione oba warunki razem ? Czy wystarczy jeden warunek ?

Oba warunki łącznie - kryterium zatrudnienia oraz ekonomiczne.

 

Czy jeśli dokumenty z odliczeniami na "NIE" nie trafią do JPK to jest to działanie prawidłowe? Czy JPK_VAT powinno obejmować całość zakupów czy tylko te zakupy, które są uwzględniane w deklaracji VAT ?

JPK_VAT musi się pokrywać z deklaracją VAT. Dokumenty z odliczeniami na NIE nie będą do pliku trafiać.

 

Z jakiego modułu programu XL genreruje się plik JPG (księgowosć / sprzedaż / itp.?)

Z modułu księgowość i sprzedaż

 

Czy należy wysyłać jpk pusty w przypadku braku faktur w danym miesiącu?

Tak.

 

Czy wersja ERP XL 2016.3 obsługuje wariant 2 JPK_VAT? Jeżeli nie czy przewidziany jest hotfix do wersji 2016?

Jpk_vat w wersji 2 będzie udostępniony w HF3 do 2016.3 oraz w wersji 2017.

 

Przy wprowadzaniu faktur kosztowych do rejestru VAT z wieloma różnymi pozycjami ( np. na jednej fakturze mam materiały do montażu, materiały do produkcji i np. materiały biurowe) to czy mogę wprowadzić to wszystko jedną pozycją zbiorczą czy każda z pozycji na fakturze kosztowej musi być wprowadzona osobną pozycją ?

Jeżeli rodzaj i stawka na pozycjach są te same to można wprowadzić jedną zbiorczą wartością. Do pliku JPK_VAT trafia łączna kwota do odpowiedniego pola odpowiadającego deklaracji VAT-7.

 

Do rejestrów VAT wprowadzamy też inne dokum. np. noty obciążeniowe, rozliczenia delegacji i inne, na których nie ma vat, ale na takich zaznaczamy "ODLICZENIE VAT: NIE". czy tak może byc dalej robione? Czy już od stycznia dla potrzeb JPK zaznaczać "NIE UWZGLEDNIAJ na VAT-7"?

Nie trzeba zmieniać sposobu ewidencjonowania. W przypadku pliku JPK-VAT ujmowane są na nim tylko dokumentu, które są również ujmowane na deklaracji VAT.

 

Czy KH Klasyka też będzie generować i wysyłać JPK?

Zasada obsługi plików JPK jest podobna do obsługi e-Deklaracji. Pliki tworzone są w programie KH, a wysyłane z programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.

 

Posiadam wersję Comarch ERP OPTIMA 2017.0.1.545, wchodząc w narzędzia danej firmy nie mam ikonki do generowania jpk. O co tu chodzi? Czegoś nie dopilnowałem?

Opcja generacji plików PK jest widoczna jeśli operator ma prawo generowania takich plików. Opcja na karcie operatora.

 

Prowadzę biuro rachunkowe. Klient wystawia faktury w innym programie niż Optima. Zarówno faktury sprzedaży jak i zakupu wprowadzam ręcznie do swojego programu. Czy MF potrzebuje dane tylko z moich rejestrów VAT czy pliki JPK są tworzone również na podstawie danych z modułu handlowego, z którego korzysta klient?

Plik JPK_VAT generowany jest z rejestrów VAT czyli na podstawie wprowadzonych przez Panią ręcznie faktur. (Comarch ERP Optima)

 

Czy będzie możliwość tworzenia plików jpk bez wysłania do MF?

Tak jest taka możliwość ze wszystkich naszych systemów.

 

Czy dobrze rozumiem, że niezależnie od wybranego urzędu skarbowego plik jpk jest wysyłąny na MF ?

Pliki trafiają na bramkę Min.Fin. Muszą mieć jednak wskazany US do którego deklaracja jest składana.

 

czy miesiąc musi być zamknięty żeby wygenerować poprawny JPK?

Plik JPK_VAT generowany jest na podstawie wprowadzonych do rejestru VAT danych. Pozostałe pliki, np JPK_KR mogą uwzględniać dokumenty będące w buforze

 

Czyli jak firma jest na księgach handlowych to wysyła jpk zarówno dla rejestrów VAT, jak i operacji w dziennikach ksiegowych?

JPK_vat obowiązkowo co miesiąc, pozostałe na wezwanie US.

 

Aktualnie w CDN XL generujemy raporty sprzedaży dzienne RS, które zawierają sprzedaż dla osób fizycznych na paragony i zafiskalizowane faktury. Czy w pliku JPK będzie dozwolone ujęcie danych w formie raportów dziennych sprzedaży? h?

Tak, w pliku jpk_vat ujmowane są RS.

 

Czy na fakturze za paliwo jest 50% vatu do odliczenia i wprowadzamy w dwóch pozycjach w rejestrze, to tak może byc?

Tak, może tak być

 

W której wersji oprogramowania Comarch Altum będzie możliwość generowania JPK w wersji 2?

Wersja 2017 Comarch Altum będzie dostosowana do aktualnych schematów pliku JPK

 

Czy zmiany wersji pliku JPK będą wymagały podnoszenia wersji Comarch ERP XL czy zmiana zostanie wprowadzona hotfixem?

Nowa wersja jpk (2) udostępniona zostanie zarówno w HF 3 do 2016.3 jak i w wersji 2017. Co do przyszłych wersji jpk - zmiana zależna będzie od harmonogramu nowych wersji XL.

 

Mały przedsiębiorca nie prowadzimy magazynu to jak generować JPK Mag, czy musimy zacząć prowadzić magazyn?

Obowiązek generowania pozostałych struktur oprócz VAT, czyli wspomniany JPK_MAG będzie dopiero od lipca 2018 roku. Jeśli nie ma magazynu, to generacja tego pliku na żądanie zwyczajnie nie ma sensu, szczególnie, że na samym początku kontroler powinien wskazać jakiego magazynu ten plik ma dotyczyć.Tak więc nie muszą Państwo tworzyć magazynu tylko dla celów JPK."

 

Czy JPK będziemy wysyłać takim samym sposobem, jak deklaracje VAT?

Tak, analogicznie jak deklaracje.

 

Przy wysyłaniu z księgowości KH klasyka pliku JPK tworzy się w katalogu eklasyka plik z rozrzerzeniem jpk, a nie xml. Dlaczego?

Trzeba zainstalować program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka, który przekształci plik tekstowy na plik xml

 

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa JPK wysyłamy dopiero od 2017 roku, czy w takim przypadku pod uwagę bierzemy lata 2014-2015 czy 2015-2016 ?

2014-2015

 

Czy przewidujecie w Waszych systemach możliwośc równoległego generowania i wysyłania plików JPK o różnych strukturach (różnych wersjach plików). Np. po 01.01.2017 generowanie i wysyłanie pliku JPK_VAT w strukturze z 2016 roku jak i w strukturze 2017 roku, a w przyszłości jeszcze i w kolejnych wersjach.

Tak, schemy JPK_VAT będą wersjonowane

 

Czy będzie potwierdzenie przetworzenia pliku JPK i czy będzie je trzeba pobierać jak UPO do deklaracji VAT?

Tak

 

W programie CDN nie mam skonfigurowanej deklaracji VAT, robię ją w Ekselu, a nastepnie przenoszę do e-deklaracji, czy muszę skonfigurować deklaracje VAT 7 i VAT 27 w CDN?

Aby plik JPK_VAT mógł być wysyłany bezpośrednio z programów ERP Comarch konieczne jest prowadzenie w systemie rejestrów VAT, właściwe kwalifikowanie faktur do deklaracji. Wyliczenie samych deklaracji nie jest konieczne. Przy czym dla weryfikacji danych zalecamy przeliczanie deklaracji.

 

Czy w przypadku korekty deklaracji VAT nalezy ponownie przesłac plik JPK VAT?

Tak

 

Co ze sprzedażą detaliczną która nie posiada NIP i danych nie wysyłamy jej?

Jeżeli na dokumencie w rejestrze sprzedaży VAT brak jest numeru NIP do pliku JPK_VAT w wersji 2 zostanie wysłana opcja "brak".

 

Czy przy tworzeniu zapisu korekcyjnego w rejestrze vat poprzez formularz VAT-ZD dalej będzie tworzony zbiorczy zapis korygujący od nieopłaconych faktur 150 dni? Po wygenerowaniu JPK wystąpiły będy - brak nazwy i adresu kontrahenta.

Od wersji 2017 Comarch ERP Optima do VAT-ZD tworzą się pojedyncze zapisy korygujące dla każdej faktury oddzielnie.

 

Wystawiam faktury przez optima FA, czy po przeniesieniu faktur do rejestru muszą zaznaczyć kwadracik jpk sama?

Nie, nie trzeba zaznaczać parametru. Plik JPK_FA będzie generowany na podstawie zapisów w module Faktury.

 

Sprzedaż dla osób fizycznych poprzez ewidencję na kasie fiskalnej. Nie ma NIP-u osób fizycznych

W takim przypadku w polu NIP wpisujemy słowo BRAK.

 

Czy dane adresowe firm zagranicznych będzie moliwe wpisywać tylko w wariancie 2 czy też w wariancie 1?

W wariancie 1 MF nie przewidziało zmian w tym zakresie. Dopiero od JPK_VAT (2) znacznie ograniczono wymagane dane.

 

Czy od 01.01.2017 wysyłamy JPK VAT i deklaracje za ten sam okres jako dwa odrebne dokumenty?

Tak. Odrębnie wysyłana jest deklaracja, odrębnie jpk_vat.

 

W przypadku paliw z odliczeniem 50% podstawa wartosci netto w JPK jest rowniez 50% kwoty czy cała kwota netto ?

To zależy jak mają Państwo w programie ustawione w Konfiguracji dzielenie odliczeń czy sam VAT, czy netto i VAT (Comarch ERP Optima).

 

Jak należy wprowadzać do rejestru VAT zakupów (pod kątem JPK) faktury zakupu, gdzie VAT jest rozliczany strukturą?

Tutaj nic się nie zmieniło. Należy na takich fakturach na pozycji ustawić odliczenia na Warunkowo a kwotę VAT w całości.

 

Czy można korygować jpk_vat?

Tak, należy go naliczyć ponownie za ten sam okres czasu. Od nowego roku będzie można również wskazać, ze plik jest korektą.

 

Rozliczam się kwartalnie VAT-7k czy od 01.01.2017 mam rozliczać siś wg VAT-7

Nie. Tylko jpk_vat należy wysyłać miesięcznie

 

Czy przy dokumentach RS nie musi być numeru NIP?

W przypadku pliku jpk_vat sprzedaży nr NIP nie jest konieczny.

 

Jak z KH Klasyka wysłać JPK z rozszerzeniem Excela, a nie z rozszerzeniem jpk

W programie KH i Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka tworzony jest plik xml. Arkusz MS Excel można utworzyć w programie Comarch ERP Optima

 

Czy księga podatkowa musi być zamknięta aby wysłać jpk? Czy może być w buforze?

W momencie tworzenia pliku JPK można zaznaczyć parametru który spowoduje, że będą uwzględniane dokumenty będące w buforze

 

Dzień dobry,Jak należy wprowadzać do rejestru VAT zakupów (pod kątem JPK) faktury zakupu, gdzie VAT jest rozliczany strukturą: od razu w kwocie przeliczonej proporcją, czy faktury w całości, a % podatku rozliczyć w podsumowaniu?

Na fakturach VAT powinien być w całości wykazany, odliczenia Warunkowo. Przy eksporcie do JPK takie dokumenty będą przeliczone przez współczynnik szacunkowy sprzedaży i do pliku trafią już w kwocie przeliczonej.

 

Czyli rozumiem, że do pojęcia Mikro lub Małe przedsiebiorstwo nie ma znaczenia , czy ktoś jest Sp. zo.o., czy też nie

Dokładnie. Forma prawna nie ma znaczenia.

 

sprzedaż dla osób fizycznych - do zestawienia JPK nip czy pesel?

Zgodnie z tym co zostało podane jako Numer Identyfikacyjny Podatnika.

 

Czy Vat kwartalny stanie się Vatem miesięcznym cyz tylko plik jpk będzie trzeba przesyłać miesięcznie

Tylko liki jpk_vat wysyłane mają być miesięcznie. Deklaracja pozostaje kwartalna.

 

Jeśli nie posiadam podpisu kwalifikowanego to jak wyślę JPK?

Jeśli nie zmienią się przepisy, to Państwo nie wyślą, za co już grożą sankcje. Na razie nic nam nie wiadomo aby trwały nad tym jakieś prace. Zalecamy zatem na wszelki wypadek zaopatrzyć się już w podpis kwalifikowany.

 

Czy istnieje możliwość sprawdzenia zgodności pliku JPK z deklaracją VAT

Tak. Można wygenerować arkusz kalkulacyjny z dokumentami które trafiają do JPK_VAT i równać następnie ten arkusz z deklaracją VAT-7.

 

W pliku JPK-VAT rejestr sprzedaży brak numeru nip...

Obecna struktura pliku JPK_VAT nie przewiduje numeru NIP w przypadku sprzedaży. Od nowego roku jednak to się zmieni i te dane również będą do pliku przesyłane.

 

Czy można/będzie można zaimportować do Optimy z pliku JPK (np. wygenerowanego w programie INS..ta) rejestr sprzedaży ?

W chwili obecnej nie ma możliwości importu z pliku JPK. Dokumenty mogą być zaimportowane za pomocą Pracy Rozproszonej lub z pliku VAT_R.txt.

 

Czy można obejrzeć przed wysłaniem plik JPK?

Tak, dane zapisywane są w pliku *.xml, dodatkowo dane można zobaczyć w arkuszu MS Excel.

 

Czy w programie Comarch XT będzie stworzona możliwość wysyłania plików JPK?

W programie Comarch ERP XT jest możliwość tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT oraz JPK_PKPiR.

 

Czy klasyka KH będzie JPK

W aktualnej wersji programu KH mamy możliwość utworzenia plików JPK, wysyłka odbywa się za pośrednictwem aplikacji Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

 

Czy jpk mozna stworzyć z kh w dosie

W aktualnej wersji programu KH mamy możliwość utworzenia plików JPK, wysyłka odbywa się za pośrednictwem aplikacji Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

 

jeżeli firma rozlicza się kwartalnie z podatku vat to czy rejestry vat musi przesyłać co miesiąc czy też za kwartał w momwncie składania deklaracji

JPK-VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, nawet jeżeli rozliczamy się kwartalnie

 

Czy w przypadku braku ulicy w adresie należy wpisać w pole w kartotece kontrahenta BRAK czy podczas wysyłki wystąpi błąd?

Cały adres kontrahenta w JPK jest jednym polem tekstowym o minimalnej długości 1 znak. W systemach Comarch jest on składany z kilku pól, które identyfikują dane adresowe kontrahenta jak ulica, kod pocztowy czy miasto. Jeśli brakuje jakiegoś elementu to nie jest on wykorzystywany w adresie, ale nie powoduje to, że plik będzie niepoprawny. W praktyce wystarczy nawet samo miasto.

 

Do czego służy kwadracik JPK przy każdej fakturze w rejestrze vat. Jedne są zaznaczone samoczynnie inne nie.

Parametr ten wskazuje, że dany dokument powinien trafić do pliku JPK_FA (jeżeli będziemy chcieli go generować na podstawie rej. VAT). Parametr zaznacza się dla dokumentów wprowadzanych ręcznie a dla księgowanych z modułu Faktury nie jest zaznaczony. Plik JPK_FA jest generowany na żądanie US - obecnie tylko dla dużych podmiotów.

 

Czy rejestry mają być zaokrąglane do pełnych złotych?

JPK_VAT zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami MF kwoty nie będą zaokrąglane.

 

Czy faktury wewnętrzne na np. import usług, WNT muszą być ujęte w rejestrach VAT?

Te dokumenty jako rozliczające VAT są eksportowane do pliku JPK

 

Czy w sytuacji problemu z wysyłką pliku z JPK, pojawi się informacja, dlaczego nie można go wysłać?

Tak, podczas generowania pliku jest walidacja poprawności pliku, przykładowo brak NIP-u kontrahenta.

 

Czy dla programu KH też będzie możliwość wysyłania plików JPK, bo jeszcze na niej pracuję i trudno mi się z nią rozstać.

Tak. Z KH również jest możliwość wysyłki plików JPK. Potrzebna jest wersja 3.63a

 

Czy mikroprzedsiębiorca świadczący usługi na rzecz kontrachenta ze Szwecji jest zobowiązany od 1.01.2017 do przesyłania danych w JPK

Jeśli wykonuje Pan/i czynności inne niż zwolnione z podatku VAT, to wpada w obowiązek składania JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorca ma jednak obowiązek składania JPK_VAT dopiero od stycznia 2018 roku, czyli pozostaje jeszcze rok czasu.

 

Czy w rejestrach vat tez trzeba ujmować faktury, na których nie ma vat lub noty obciążeniowe?

Jeśli pytanie dotyczy wymagań w stosunku do pliku JPK_VAT to do pliku przesyłane są tylko dokumenty, które kwalifikują się do deklaracji VAT-7. Dokumenty bez VAT i noty nie wchodzą na deklarację i do pliku nie są eksportowane.

 

Testuje JPK w systemie CDN XL. mam zakup importu usługi od kontrahenta spoza UE Nie wpisałam w systemie numeru NIP. Nie ma takiego obowiązku. Przy walidacji JPK krzyczy błędem. Czy jełsi mamy import usługi to musimy podawac numer NIP kontrahenta spoza UE. Często nie posiadam jego numeru NIP

W przypadku kontrahentów spoza UE w polu NIP na karcie kontrahenta proszę wpisać BRAK i przedrostek QV.

 

czy faktury zakupu i sprzedaży przesyłać w JPK czy tylko rejestry VAT

Mamy do czynienia z kilkoma strukturami. Jeśli nie są Państwo dużym przedsiębiorcą to jeszcze przez 1,5 roku interesuje Państwa wyłącznie struktura JPK_VAT czyli rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Będzie ona omawiana szczegółowo podczas Webinaru.

 

Kiedy przesyła się JPK magazynów?

W chwili obecnej JPK_MAG wysyłane jest na żądanie. Od 1.07.2016 duże firmy wysyłają JPK_VAT, od 1.01.2017 obowiązek ten będzie dotyczył małych i średnich firm.

 

Faktura zakupu zawiera kilka pozycji. Czy należy każdą pozycję wprowadzać osobno do rejestru VAT?

Dla celów JPK wystarczy w jednej zbiorczej. Do urzędu przesyłany jest numer dokumentu, data i łączna wartość w podziale na stawki VAT

 

Czy wysyłka JPK będzie na tyle zautomatyzowana jak wysyłka deklaracji VAT-7? Tzn. czy można wysłać to hurtowo z modułu biuro rachunkowe? Czy będzie trzeba logować się do każdego klienta i wysyłać plik do urzędu z poziomu każdego z nich?

Planujemy wprowadzenie takiej funkcjonalności.

 

Czy firma będąca mikro musi generować np. JPK_Faktury, JPK_Bank, czy JPK_magazyn od 01.01.2017, czy jednak dopiero od momentu kiedy jest zobligowana do tworzenia JPK_VAT (przesyłania rejestrów VAT)?

Firmy MIKRO JPK_VAT obowiązkowo od 1.01.2018, pozostałe pliki na zadanie od 1.07.2018

 

czy jest już aplikacja do wysyłki plików JPK do programów księgowych Optima?

W programie Comarch ERP Optima możliwość wysyłki plików JPK na serwery Min.Fin jest dostępna już od wersji 2016.6.1.

 

Czy organizacje pozarządowe mają obowiązek składać JPK jeśli nie są vatowcami a prowadzą działalność gospodarczą?

Obowiązek składania JPK dotyczy wszystkich podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik jest przedsiębiorcą. Pragniemy zauważyć, że JPK składa się z kilku struktur. W przypadku gdy podmiot nie jest podatnikiem VAT, ma obowiązek złożenia w formie JPK wszystkich struktur poza JPK_VAT. Wszystkie struktury poza JPK_VAT składane są na żądanie organów podatkowych.

 

Czy jest możliwość w comarch biuro rachunkowe zawęzić listę baz danych (firm) z pracownikami powyżej 10?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości

 

Struktura JPK_FA (skladana na żądanie organu kontrolującego i na chwilę obecną tylko dla dużych przedsiębiorstw) jest ograniczona do faktur sprzedaży."

W rejestrze VAT (obowiązkowa struktura JPK_VAT) wysyłamy zarówno sprzedaż jak i zakup.

 

Aktualnie po wysłaniu korekty deklaracji VAT należy ponownie wysłać plik JPK_VAT. Od 2017 roku w pliku JPK_VAT v 2 będzie informacja o celu złożenia (plik pierwotny lub korekta);Czy skorygowanie jednego rejestru VAT zakupu, rodzi obowiązek ponownej wysyłki do u.s. wszystkich rejestrów zakupu za dany okres rozlicz. Jeżeli nie korygowałam rej.sprzedaży, to też powinnam wysłać ponownie rej.VAT sprzedaży?"

W chwili obecnej nie ma informacji o możliwości wysyłania plików JPK_VAT w formie różnicowej.

 

Czy jest konieczność wysyłania jednocześnie wszystkich rejestrów VAT w tym samym czasie do u.s., czy można np. jednego dnia rejestry VAT sprzedaży, następnego rej.zakupu?

Wszystkie rejestry VAT powinny być przesłane w jednym pliku. Jest to niestety wyjątek od ogólnej zasady, że pliki JPK można przesyłać w fragmentach.

 

Czy numer NIP ujęty w rejestrze VAT może zawierać "-"? Czy nie będzie wówczas problemu z przekazaniem pliku do u.s.?

Numer NIP kontrahenta może zawierać myślniki. Pole to w strukturze JPK_VAT jest polem tekstowym, może nawet zawierać słowo BRAK, co również w niektórych przypadkach będzie wykorzystywane.

Do podpisania pliku JPK możesz użyć:

o   Profilu Zaufanego,

o   Kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

o   Lub danych autoryzujących.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza