ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch ma zastosowanie do danych otrzymanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,

 • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz

 • przez przedstawicieli spółek z Grupy Comarch w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

 • Administrator, przedstawiciel administratora, inspektor ochrony danych

  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki z Grupy Comarch. Aktualna lista spółek z Grupy Comarch oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronach:

  Spółki z Grupy Comarch mające siedzibę poza UE wyznaczyły na swojego przedstawiciela główną spółkę w grupie, tj. Comarch S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP 677-00-65-406.

  Spółki: Comarch S.A., Comarch Polska S.A., CA Consulting S.A., Comarch Healthcare S.A., Comarch AG oraz Comarch Software und Beratung AG powołały Inspektora Ochrony Danych.

  • Inspektor Ochrony Danych Comarch S.A.: Arleta Samborek iod@comarch.pl, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch Polska S.A.: Arleta Samborek iod@comarch.pl, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch CA Consulting S.A.: Arleta Samborek iod@comarch.pl, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch Healthcare S.A.: Zofia Kopyściańska iod@imed24.pl, ul. Życzkowskiego 29, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch AG: Krzysztof Saganowski datenschutzbeauftragter@comarch.de, Riesstraße 16 80992 München
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch Software und Beratung AG: Krzysztof Saganowski datenschutzbeauftragter@comarch.de, Riesstraße 16 80992 München
 • Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

  Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  Comarch S.A.
  Al. Jana Pawła II 39 A
  31 – 864 Kraków
  Polska

  iod@comarch.pl
  tel.  +48 (12) 64 61 000

 • Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

  Spółki z Grupy Comarch mogą otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

  W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółkom z Grupy Comarch.

  W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółki z Grupy Comarch zbierają zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

 • Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

  Dane osobowe przetwarzane są przez spółki z Grupy Comarch w określonych poniżej celach.
  Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

  I.
  CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

  W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a spółką z Grupy Comarch, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
  w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

  W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku (np. e-book, demo, raport itp.) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

  W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inny event organizowany przez spółkę z Grupy Comarch podane dane będą przetwarzane w celu organizacji eventu oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem oraz ewentualnych rozliczeń.

  II.
  CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
      
  Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli spółek z Grupy Comarch do celu kontaktów biznesowych.

  Przedstawiciele spółek z Grupy Comarch mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki z Grupy Comarch, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez spółki z Grupy Comarch lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Grupy Comarch oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Grupy Comarch.

  W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółek z Grupy Comarch mogą także skontaktować się
  z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

  III.
  CEL: newsletter, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

  W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od spółek z Grupy Comarch, Pani/Pana  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności spółek z Grupy Comarch oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności Grupy Comarch.

  Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt II).

  IV.
  CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

  W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

  V.
  CEL: organizacja i promocja eventu, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

  W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez spółkę z Grupy Comarch podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej, w aplikacji eventowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja poprzez organizację eventów.  

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

  VI.
  CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy spółką z Grupy Comarch, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

  W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy spółką z Grupy Comarch, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

  VII.
  CEL: współpraca z partnerem Grupy Comarch, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

  W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez sieć partnerów Grupy Comarch, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem spółki z Grupy Comarch, jak
  i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, rozwój działalności i rozwój sieci stałych partnerów.  

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

  VIII.
  CEL: kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów Grupy Comarch,
  PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

  W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli spółek z Grupy Comarch z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów spółek Comarch. W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnieciach spółek z Grupy Comarch.

  Podjęcie kontaktów z przedstawicielem spółki z Grupy Comarch będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty. W przypadku wyrażenia zgody - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

  IX.
  CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora
      
  W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

  X.

  CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów

  Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione spółce z Grupy Comarch mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków spółki z Grupy Comarch oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko spółce z Grupy Comarch. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie spółka z Grupy Comarch była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

  Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

 • Konsekwencje niepodania danych

  W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku,
  udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

  W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli spółek z Grupy Comarch w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

  W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego ze spółką z Grupy Comarch – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 • Rezygnacja z newslettera

  W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE
  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

  Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

 • Uprawnienia

  Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

  1. dostępu do danych;
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

  Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź
  z uzasadnieniem odmowy.

  W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

  Zwracamy uwagę na to, że :

  • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
  • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
  • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

  Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 • Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

  Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Comarch S.A., jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli wszystkich spółek z Grupy Comarch.
  W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność spółka z Grupy Comarch.

  Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi spółki z Grupy Comarch podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności spółek z Grupy Comarch.

  W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.

  W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, spółki z Grupy Comarch stosują odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

  Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie
  z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

  Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Nota prawna

  Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych spółek z Grupy Comarch. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie
  z przeznaczeniem.