Współczesne banki przetwarzają miliony danych związanych z różnymi aspektami ich funkcjonowania. Dane te posiadają ogromny potencjał analityczny. Jedyny polski bank państwowy – Bank Gospodarstwa Krajowego, przy współpracy z firmą CA Consulting z grupy Comarch, rozpoczął integrację swoich zasobów informacyjnych w ramach działalności Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych.

Powstające obecnie w BGK Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych – oparte na technologii Microsoft® SQL Server 2008 i Comarch Business Intelligence – pozwoli uzyskać jedno główne źródło informacji dla potrzeb zarządzania bankiem.

Szczegółowe cele projektu Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych zakładają integrację danych z wielu systemów banku, dostarczenie wysoko przetworzonej informacji, pomiar rentowności i efektywności, wsparcie bieżącego raportowania oraz wsparcie analiz biznesowych.

– W banku, w wielu systemach, gromadzone są każdego dnia miliony informacji. Przy tak dużej liczbie danych i źródeł, z jakich muszą być one pozyskiwane, zadecydowaliśmy o budowie centralnej zarządczej hurtowni danych opartej o platformę Comarch Business Intelligence. W ramach projektu nazwanego Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych powstaje zintegrowane źródło danych, które umożliwi pracownikom departamentów banku w łatwy i szybki sposób uzyskiwać informacje wykorzystywane do tworzenia różnorodnych raportów i analiz, ułatwi monitorowanie i rozliczanie celów biznesowych (KPI) oraz monitorowanie realizacji budżetu – mówi Krzysztof Matuszewski, kierownik projektu i dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Dzięki platformie Comarch Business Intelligence zarówno Zarząd BGK, kadra menadżerska banku, jak i pracownicy poszczególnych jego departamentów, będą mogli w bardziej dostępny sposób śledzić dane na temat działalności banku, identyfikować zagrożenia, monitorować stan wykorzystania funduszy i realizacji programów. System Business Intelligence zapewni selekcjonowanie danych pochodzących z różnych systemów źródłowych, w taki sposób, aby możliwe było tworzenie analiz będących przejrzystą i jednoznaczną podstawą podejmowania decyzji zarządczych – mówi Michał Stadnicki, dyrektor Centrum Konsultingu Systemów Business Intelligence w Comarch.

Rosnąca liczba obsługiwanych przez BGK produktów, jak również funduszy i programów spowodowała rozproszenie dużej ilości danych w osobnych systemach. – Analitycy bankowi potrzebują rozwiązania, dzięki któremu będą mogli sporządzać analizy i raporty w dowolnym zakresie, bez konieczności ich dodatkowej obróbki – podkreśla Krzysztof Matuszewski.

Niedawno zakończył się pierwszy etap projektu. Polegał on na zebraniu informacji na temat całej działalności BGK, określeniu potrzeb analitycznych i raportowych poszczególnych departamentów banku oraz stworzeniu koncepcji Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych. Cały projekt przewidziany jest na prawie rok, a definiowanie wymagań stanowiło znaczącą jego część.

– Analiza potrzeb klienta to pierwszy krok każdego projektu Comarch Business Intelligence, który determinuje kształt wszystkich przyszłych działań. Dlatego też, właściwie prowadzone prace są tak ważne. Składają się na nie zarówno wymagania funkcjonalne, jak i techniczne. Na tym etapie realizacji projektu określa się kształt raportów, które w przyszłości będą służyć użytkownikom systemu – mówi Łukasz Nowicki, dyrektor Centrum Wdrożeń Business Intelligence w Comarch.

W rezultacie zakończenia pierwszego etapu projektu, stworzona została spójna koncepcja systemu opartego na innowacyjnym rozwiązaniu Comarch Business Intelligence.

Głównym założeniem realizowanego projektu jest stworzenie centralnej zarządczej hurtowni danych – centralnego źródła wiedzy – zbierającej dane z różnych systemów działających w banku. Gromadzone informacje zostaną podzielone na pięć obszarów analitycznych, tzw. modeli tematycznych: Sprzedaż, Kontroling i Gospodarka Własna, Fundusze i programy rządowe, Ryzyko rynkowe oraz Ryzyko kredytowe. Przy kluczowej dla całego systemu konstrukcji modeli tematycznych, zostaną zastosowane zarówno struktury relacyjne, jak też wielowymiarowe analityczne kostki danych (OLAP) zapewniając elastyczny dostęp do zgromadzonych danych oraz narzędzia do ich analizy i raportowania.

Po zakończeniu projektu, użytkownicy Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych będą mogli w prosty sposób korzystać z licznych możliwości analitycznych oferowanych przez dostawcę, m.in. tworzenie raportów, analiz, sprawozdań, wykresów i grafik w różnych formach, jak również dashboardów, analiz data-miningowych i KPI.

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego główną misją jest obsługa sektora finansów publicznych. Bank realizuje rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Prowadzi również działalność na rynku korporacyjnym.