Controlling w firmie

Nadrzędnym celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest trwałe podnoszenie jego wartości.

Aby w świadomy i skuteczny sposób móc rozwijać przedsiębiorstwo niezbędne jest wdrożenie podejścia controllingowego jako centralnego systemu sterowania przedsiębiorstwem.

Istota controllingu

Controlling należy definiować jako proces zarządczy, który polega na określaniu celów, planowaniu, bieżącej kontroli realizacji planu, jak i podejmowaniu działań korygujących. Podejście controllingowe powinno być zatem stosowane wszędzie tam, gdzie stawiane są cele do zrealizowania. Controlling rozumiany jako systemem sterowania przedsiębiorstwem powinien być realizowany w każdej jednostce bez względu na rozmiar czy też cel działalności.

System controllingu opiera się na zadaniach opartych o poniższe zasady:

 • wyznaczenie okresu planistycznego,
 • wyznaczenie celu dla tego okresu,
 • opracowanie planu strategicznego,
 • opracowanie planu operacyjnego,
 • kontrola realizacji planu,
 • działania zapobiegające i korygujące,
 • ocenia opłacalności przedsięwzięcia.
Controlling - zadania i proces

Controlling strategiczny i operacyjny

Najbardziej znanym kryterium podziału controllingu jest klasyfikacja ze względu na horyzont czasowy oraz kryterium szczebla zarządzania, gdzie wyróżniamy controlling operacyjny, od którego zaczyna się proces wdrożenia controllingu do przedsiębiorstwa i oznacza on sterowanie przedsiębiorstwem za pomocą zysku oraz controlling strategiczny, który zajmuje się współtworzeniem i oceną ekonomicznych wariantów strategicznych rozwoju przedsiębiorstwa i zapewnieniem długotrwałej jego egzystencji.

Kryterium rozróżnieniaControlling strategicznyControlling operacyjny
Horyzont czasowyDługookresowyKrótkookresowy
CeleZabezpieczenie długookresowego rozwoju  przedsiębiorstwaRentowność i zysk ekonomiczny
OrientacjaDostosowanie działań przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w otoczeniuRegulacja wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa
ZadaniaOkreślenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Stworzenie możliwości trwałego osiągania zyskówControlling operacyjny Mierzenie i ocena wielkości takich jak: przychody, rentowność, wpływy i wydatki

Do głównych zadań controllingu strategicznego możemy zaliczyć:

 • wspieranie kierownictwa w optymalnym wykorzystywaniu nowych możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących otoczenia konkurencyjnego,
 • prowadzenie analiz, nadzorowanie procesów kontroli strategicznej,
 • nadzorowanie i zabezpieczanie implementacji strategii,

Wśród podstawowych zadań controllingu operacyjnego wymieniamy:

 • koordynowanie i współudział w postawieniu zasadniczych i cząstkowych celów na bazie zatwierdzonej strategii przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie planów działań dla centrów odpowiedzialności,
 • kontrola, analiza i regulacja procesu realizacji zatwierdzonych planów działań i budżetów,
 • nadzorowanie procesów planistycznych
 • określanie mierników oceny stopnia realizacji wyznaczonych planów

Controlling w obszarach działalności przedsiębiorstwa

Controlling dostarcza informacji o całym przedsiębiorstwie. Dlatego, poza obszarem finansowym, równie skutecznie może być wykorzystywany w zarządzaniu wielkościami związanymi z produkcją, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi czy marketingiem.

Controlling działalności R&D skupia się na zapewnieniu dopasowania produktów do wymagań rynku.

Controlling logistyki odpowiedzialny jest za dostarczanie informacji o rynku zaopatrzeniowym, kontrolę nad zużyciem materiałów w stosunku do jakości i organizacji czasu dostaw oraz pozwala optymalizować zakupy zaopatrzeniowe.

Controlling produkcji natomiast spełnia funkcję gwaranta właściwego przebiegu procesu produkcyjnego.

Rolę pośrednika między sterowaniem przedsiębiorstwem nastawionym na osiąganie założonego wyniku a rynkiem pełni controlling sprzedaży.

Controlling personalny służy natomiast określeniu stopnia realizacji celów z obszaru polityki personalnej zawartych w strategii przedsiębiorstwa

Systemy informatyczne dla procesu controllingowego

Sukces współczesnego przedsiębiorstwa nie jest wynikiem optymalnego procesu biznesowego, a umiejętności jego dynamicznego kształtowania zgodnie ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym – jest to możliwe wyłącznie dzięki szybkiej i optymalnej informacji zarządczej.

Potrzeba dostarczania szczegółowej, wielopoziomowej i wieloprzekrojowej informacji zarządczej sprawiła, że obecnie rola controllingu, jak i wymogi wobec niego ciągle wzrastają.

Sprostanie wyzwaniom jakie stawia rynek oraz właściciele firm przed zarządami jest bardzo utrudnione bez pomocy inteligentnych rozwiązań informatycznych. Działy wspomagające procesy decyzyjne w firmie pozbawione narzędzi, a zobligowane do generowania szeregu raportów, tracą cenny czas na przygotowanie zestawień, zamiast przeznaczyć go na analizę wyników i wskazanie obszarów wymagających wprowadzenia działań zapobiegawczych czy korygujących.

Wdrożenie controlingu powinno obejmować wyznaczone cele i obszary przedsiębiorstwa

Controlling z narzędziami Comarch BI

W Comarch BI zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie stoją przed controllerami. Doskonale znamy zasady na podstawie których określane są zadania działów controllingowych, dlatego w swojej ofercie przygotowaliśmy dedykowane narzędzie wspomagające pracę działów controllignowych.

W praktyce występuje wiele narzędzi controllingowych. Wśród najbardziej popularnych i użytecznych znajdują się:

 • strategiczna karta wyników,
 • analiza ABC/XYZ,
 • analiza progów rentowności,
 • badanie kanałów sprzedaży,
 • analiza wielkości zamówień,
 • rachunek kosztów bezpośrednich,
 • rachunek kosztów działań,
 • identyfikacja wąskich gardeł,
 • wielopoziomowy rachunek marż.

Sprawny i merytoryczny controlling

Narzędzia informatyczne wspierają wszystkie narzędzia controllingowe. Przy pomocy rozwiązań IT możliwe są bardzo dokładne analizy danych. Przewagą systemów IT nad tradycyjnymi metodami są przede wszystkim czas i koszty.

Wynika to głównie z faktu, że dane w większości przypadków są pobierane automatycznie z systemów źródłowych, a następnie alokowane do poszczególnych raportów, które w zależności od potrzeb mogą prezentować dane zgodnie ze strukturą organizacyjną, pełnionymi funkcjami czy w połączeniu z innymi danymi np. technicznymi. Aspekty czasu i kosztów w obecnej rzeczywistości są najistotniejszymi czynnikami w zdobywaniu przewagi na rynku.

Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania narzędzi informatycznych jest fakt, że dzięki nim controllerzy nie muszą tracić czasu na przygotowywanie standardowych okresowych raportów a będą mogli zająć się merytoryczną analizą prezentowanych danych.

Właśnie dlatego w Comarch BI podczas projektowania systemów skierowanych do działów controllingowych przyświeca nam jeden cel – stworzyć wysokiej jakości rozwiązania, które będą wspierały i ułatwiały codzienną pracę controllerów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W swojej ofercie posiadamy rozwiązania które w zależności od potrzeb mogą wspomagać tylko jeden, kilka a nawet całość procesów controllingowych zachodzących w firmie.  

Controlling w Comarch BI

Proponowane przez Comarch BI rozwiązania pomagają w rozwiązywaniu problemów w pracy controllerów takich jak:

 • usystematyzowana prezentacja danych,
 • konsolidacja danych,
 • szybkość i jakość dostarczania informacji,
 • analizy danych historycznych,
 • analizy ad-hoc,
 • prezentacja raportów na urządzeniach mobilnych.

Controlling na straży strategicznych celów przedsiębiorstwa

Rozwiązania Comarch Business Intelligence dają ogromną przewagę i stanowią istotną wartość dodaną w każdym przedsiębiorstwie. Mogą one być zasilane zarówno bezpośrednio z systemów źródłowych, arkuszy kalkulacyjnych lub innych plików a także poprzez ręczne wpisywanie danych do systemu. Prezentują dane w wielu przekrojach i z różną szczegółowością, zdecydowanie pozwalają zaoszczędzić czas, dzięki czemu kadra zarządzająca ma go więcej na podjęcie właściwych decyzji.   

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza