Comarch ERP Optima stwarza wiele możliwości współpracy z aplikacjami zewnętrznymi. Dzięki temu można zastosować system również w branżach, które mają bardzo specyficzne potrzeby informatyczne. Aplikacje zintegrowane otrzymują certyfikat "Działa z Comarch ERP Optima" i są sygnowane znakiem graficznym, potwierdzającym wysoką jakość oraz kompleksowość produktu.

Poniżej prezentujemy aplikacje zintegrowane przygotowane specjalnie z myślą o Użytkownikach Comarch ERP Optima:

 


SYSTEmSM

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości.

Opis: SYSTEmSM to program wspomagający zarządzanie obiektami mieszkaniowymir i usługowymi. Uniwersalność programu sprawia, że może być używany zarówno w dużych spółdzielniach jak i małych wspólnotach mieszkaniowych oraz wydziałach gospodarki mieszkaniowej w urzędach miast i gmin , a tymn samym łatwo dostosowany do specyfiki firmy. Prosty, funkcjonalny i intuicyjny interfejs użytkownika, ułatwia obsługę programu osobom z podstawową znajomością komputera i systemu Windows. SYSTEmSM jest dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów prawnych i spełnia wymogi RODO w zakresie ochrony zbiorów danych osobowych odbiorców.


Nasz produkt umożliwia:

 • Elastyczny sposób tworzenia dokumentów naliczenia i rozliczenia, zawierających dowolnie wybrane i skonfigurowane składniki.
 • Prowadzenie ewidencji liczników głównych i indywidualnych.
 • Ustalanie comiesięcznych zaliczek na media poprzez określenie ilości jednostek i ceny jednostkowej lub wysokości opłaty całkowitej.
 • Podział kosztów wg udziałów właścicieli;
 • Prowadzenie kartoteki mieszkańców/właścicieli i kartoteki lokali;
 • Tworzenie zaawansowanych spersonalizowanych wydrukó zawierających elementy graficzne i kody kreskowe;
 • Możliwość rozliczania składników naliczeniowych w walutach obcych. wykonanie zmian cen składników, rozliczeń kosztów, korekt, odsetek
  wykorzystując kreator.
 • Prowadzenie ewidencji przeglądów technicznych wykonanych w lokalu i nieruchomości.
 • Dostęp mieszkańców do usługi e-Czynsze umożliwiający dostęp do ważnych informacji przez Internet, m.in. wgląd w saldo, naliczenia,
  wpłaty i inne.
 • Generowanie zestawień naliczonych składników, dokumentów itp

SYSTEmSM jest zintegrowany z Comarch ERP Optima. Użytkownik może z łatwością synchronizować dane o odbiorcach, składnikach oraz dokumentach tworzonych w systemie (naliczenia, rozliczenia, itp). Wykorzystując bazę konfiguracyjną programu Comarch ERP Optima, użytkownik może bezpośrednio przekazać utworzone dokumenty dla wybranej firmy. Synchronizator kojarzy elementy po identyfikatorach lub po numerach kont. Po rozliczeniu dokumentów z wpłatami w Comarch ERP Optima i synchronizacji, dokumenty automatycznie zostają rozliczone w programie SYSTEmSM.

Strona poświęcona rozwiązaniuhttp://systemsm.pl/ 

Producent: SYSTEmEG Sp. z o.o


Trasówka by CTI

Grupa docelowa: Aplikacja znajduje zastosowanie głównie w firmach handlowych realizujących
cykliczne dostawy.

Opis:Trasówka by CTI to program, którego główną funkcjonalnością jest obsługa firm
zajmujących się cykliczną dystrybucją produktów. Program ma możliwość
natychmiastowego aktualizowania stanów magazynowych, co w efekcie pozwala na
zwiększenie efektywności pracy, minimalizację rozbieżności stanów magazynowych,
jak i ograniczenie zbędnych kosztów. Program jest w pełni zintegrowany z systemem
Comarch ERP Optima.

Przykłady zastosowania aplikacji:

 • Planowanie dostaw towaru, lub realizacji zleceń serwisowych.
 • Planowanie wyjazdów do klientów przez Przedstawiciela Handlowego
 • Kontrola wypożyczonego lub dzierżawionego mienia.
 • Kontrola terminowości dostaw.

Strona poświęcona rozwiązaniuhttp://www.cti.org.pl/cti_optima_trasowka.html 

Producent: Centrum Technologii Informatycznej


System GW-Max

Grupa docelowa: System GW-Max jest przeznaczony dla wszystkich Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych tworzonych przez lokalne samorządy do zaopatrzenia ludności i podmiotów w wodę, odbiór ścieków oraz nieczystości stałych i płynnych.

Opis: System służy do rozliczeń sprzedaży wody, odbioru ścieków, wywozu śmieci, rozliczania czynszów, wspólnot mieszkaniowych i mieszkań komunalnych oraz analiz i raportowania.

Program GW-Max

 • Wspomaga i usprawnia Gospodarkę Wodomierzową.
 • Automatyzuje proces generowania umów i pozwala na proste nimi zarządzanie.
 • Umożliwia drukowanie faktur zaliczkowych i prognozowanych (dawne książeczki) zapewniając utomatyczne  ich rozliczanie.
 • Usprawnia komunikację między operatorami oraz porządkuje obieg dokumentów oferując BIURO BEZ KARTECZEK i ZESZYTÓW
 • Posiada rozbudowane raporty i zestawienia dotyczące sprzedaży, sieci i eksploatacji.
 • Jest możliwa obsługa programu za pomocą skrótów klawiszowych (tylko z klawiatury bez użycia myszy).
 • Współpracuje z zestawami inkasenckimi wyposażonymi w „stare” PSIONY MMX, nowe PSIONY PRO oraz palmtopy PDA wyposażone w system WCE 5.0, Windows Mobile 6.0 lub wyższy, a także z przenośnymi drukarkami termicznymi.
 • Pozwala na łatwe tworzenie struktur bilansowych wodomierzy uwzględniając je w rozliczeniach.
 • Wydruk faktur może być realizowany na drukarkach tekstowych (igłowych) i graficznych (laserowych) a także do formatu PDF czy HTML (wysyłka faktur mailem).
 • Dostępne są różne szablony wydruków faktur z możliwością prostej indywidualnej modyfikacji.
 • Możliwe jest stosowanie równocześnie kilku cen sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz opłat stałych (abonamentowych).
 • Automatycznie tworzona jest historia zmian cen, adresów, kategorii usług i wszystkich innych ważnych zmiennych.
 • Windykacja prowadzona jest w pełnym systemie Finansowo - Księgowym.
 • System przygotowany jest do współpracy z bankowością elektroniczną i obsługą płatności masowych (e-faktura).
 • Zapewniona jest pełna integracja z pakietem OFFICE: Excel, Word.
 • Można go łatwo rozbudować o dowolne moduły Systemów ERP: Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL (Kadry Płace, Magazyn, Sprzedaż, Zamówienia Środki Trwałe itp.).
 • Odbiorcy mają możliwość korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta - podawania odczytu wodomierza, analiza stanu konta, wykresy zużyć, komunikaty.
 • Możliwy jest również wydruk faktur w Internetowym Biurze Obsługi Klienta bezpośrednio przez kontrahenta.
 • System przygotowany jest do radiowego odczytu wodomierzy i może być źródłem danych dla dowolnego systemu GIS.
 • Użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich parametrów konfiguracji i danych systemu - nie ma ukrytych haseł i zabezpieczeń znanych tylko producentowi oprogramowania.
 • Brak obligatoryjnych opłat stałych.

Producent: Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. 

Strona poświęcona rozwiązaniu: www.giga.katowice.pl

 


 

Aktualizacja! Usługa OCR - wprowdzanie faktur z plików PDF, JPG, skanów faktur do systemu ERP - rejestrów VAT jest już dostępna z poziomu programu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. 

 


 

Program DobryKlient

Grupa docelowa: Przedsiębiorcy wszystkich branż, borykający się z problemem przeterminowanych płatności.

Opis: Program DobryKlient to dodatkowy moduł, umożliwiający współpracę programu Comarch ERP Optima z systemem eWezwanie – aplikacją do automatycznej windykacji. Dzięki pełnej integracji systemów użytkownicy Comarch ERP Optima mogą łatwo i szybko pozbyć się problemu przeterminowanych płatności.

DobryKlient przekazuje do systemu eWezwanie dane dotyczące faktur i kontrahentów i oznacza uregulowane płatności. Na podstawie tych informacji eWezwanie generuje ponaglenia do zapłaty i wysyła je do dłużników. Użytkownik może sam zdefiniować cały proces windykacji – formę (SMS, e-mail, wiadomość głosowa, faks, list polecony, list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) i treść powiadomień, wysyłanych w kolejnych etapach windykacji. Dzięki danym, przesyłanym przez program DobryKlient nie ma ryzyka, że wezwanie zostanie wysłane do kontrahenta, który już uregulował płatność. 

Aplikacja nie wymaga ingerencji użytkownika i eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych do programu eWezwanie.

Program DobryKlient jest bezpłatny. Można go pobrać po zalogowaniu się na konto użytkownika programu eWezwanie.


Producent: ALPOL – rozwiązania IT

Strona poświęcona rozwiązaniu: http://ewezwanie.pl


 

System Aquila

Grupa docelowa: Zarządcy nieruchomości: prywatni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Opis: System Aquila jest oprogramowaniem usprawniającym pracę zarządców nieruchomości. Trzema podstawowymi obszarami systemu Aquila, są:

 • Słowniki
 • Opłaty
 • Dokumenty

Słowniki definiują i ewidencjonują podstawowe zestawy danych niezbędne do pracy z systemem. Elastyczne naliczanie opłat, definiowanie wymiarów rozliczeń, składników opłat oraz konkretnych stawek dla każdego składnika daje szerokie możliwości rozliczania lokali. Program zezwala na samodzielne definiowanie algorytmów obliczeniowych dla poszczególnych składników opłat oraz bardzo elastyczne definiowanie wysokości stawek, rozliczenia naliczane są również ryczałtowo lub wg wskazań liczników. System prowadzi również ewidencję wszelkich dokonanych naliczeń oraz płatności. Dzięki rozbudowanym filtrom mamy możliwość podglądu dokumentów wg ich przyporządkowania do lokalu, podmiotu, składnika opłat. Dokumenty te są automatycznie przekształcane do dokumentów sprzedaży w Comarch ERP Optima, gdzie podlegają ewidencji księgowej i rozliczeniu.
Program PROFIS Poligrafia

Opis: program do zarządzania działalnością firmy poligraficznej. Składa się z modułów: Kalkulacje poligraficzne, Zarządzanie produkcją, Stanowisko produkcyjne, Internetowy Panel Informacyjny. Można je elastycznie dobierać zgodnie z potrzebami i możliwościami przedsiębiorstwa. Dzięki integracji z Comarch ERP Optima rozwiązanie oferuje kompleksową obsługę działalności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa poligraficznego. Wspomaga pracę kadry zarządzającej i pracowników. Grupa docelowa: małe i średnie firmy poligraficzne.

PROFIS Poligrafia to między innymi:

 • Szybkie i łatwe tworzenie wielowariantowych kalkulacji wszelkich prac poligraficznych.
 • Racjonalne i efektywne planowanie realizacji zlecenia, przydzielanie zadań do stanowisk produkcyjnych i ich elastyczne kolejkowanie, monitoring i kontrola nad realizowanym zleceniem.
 • Sprawny przepływ informacji między opiekunem klienta, kierownikiem produkcji oraz wykonawcami poszczególnych etapów zlecenia.
 • Narzędzia analizujące i raportujące.
 • Możliwość nadawania praw poszczególnym pracownikom i kontrola wprowadzania danych.
 • Pełna integracja z Comarch ERP Optima.

Dzięki elastycznej konfiguracji można go dostosowywać do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Podlega stałemu rozwojowi polegającemu na wzbogacaniu o kolejne funkcjonalności i nowe moduły.

Wdrożenie programu w firmie Drukarnia TŻ Sp. z o.o.
Producent: www.profis.com.pl
Strona poświęcona rozwiązaniu PROFIS Poligrafia

 


 

System BIZNES HOTEL


Grupa docelowa: obiekty hotelarskie dowolnego typu (hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, sanatoria, SPA itp.)

Opis: BIZNES HOTEL to system informatyczny wspomagający zarządzanie bazą noclegową, bazą gastronomiczną i bazą zabiegową.

Modułowa konstrukcja gwarantuje dostosowanie funkcjonalności systemu BIZNES HOTEL do potrzeb dowolnego typu obiektu, a połączenie możliwości poszczególnych modułów (REZERWACJE, SPA/ZABIEGI, GASTRONOMIA) pozwala na wszechstronne i sprawne kierowanie każdym aspektem działalności hotelarskiej.

Integracja systemu BIZNES HOTEL z programem Comarch ERP Optima (Faktury/Handel/KasaBank) dotyczy następujących funkcjonalności:

 • Słownik Kontrahentów - z poziomu BIZNES HOTEL można dodawać kontrahentów do Comarch ERP Optima,
 • Cennik - można konfigurować indywidualny cennik usług w Comarch ERP Optima,
 • Faktury, paragony - można dokonywać wystawiania dokumentów z BIZNES HOTEL do Comarch ERP Optima, korzystając z cennika zaczytanego z tego programu.

Producent: www.mikroserwis.pl

Strona poświęcona rozwiązaniu BIZNES HOTEL: www.mikroserwis.pl/bizneshotel

 


 

Program SANITUS ®


Grupa docelowa: małe i średnie zakłady usług komunalnych.

Opis: program jest przeznaczony do obsługi rozliczania usług komunalnych - wywozu nieczystości oraz kompleksowej obsługi działu transportu.
Program SANITUSR służy do seryjnego wystawiania faktur za cyklicznie wykonywane usługi, oczywiście możliwe jest również fakturowanie usług jednorazowych. Program ma nowoczesną funkcjonalność automatycznego wczytywania rozliczeń z kontrahentami (kody kreskowe i home banking) oraz windykacji należności.
Program współpracuje ściśle z programem Comarch ERP Optima firmy COMARCH.
Główne funkcje aplikacji to:

 • Ewidencja klientów i lokalizacji usług wywozu,
 • Cennik usług,
 • Płatnicy - usługobiorcy,
 • Pojemniki,
 • Umowy na wywóz nieczystości,
 • Słowniki: miast, ulic, grup usług, grup klientów.

Dodatkowo możliwa jest ewidencja i rozliczenie działu transportu poprzez:

 • Prowadzenie Kartoteki pojazdów,
 • Prowadzenie Kartoteki kierowców,
 • Prowadzenie Rejestru Kart Drogowych oraz Kart Pracy Sprzętu i Kierowców,
 • Obsługę wydruku Kart Drogowych.

Strona poświęcona rozwiązaniu: SANITUS

Producent: MyCONSULT

 


 

Program Sanator

Grupa docelowa: Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego, Sanatoria

Opis: system SANATOR przeznaczony jest dla ośrodków lecznictwa sanatoryjnego, obiektów rekreacyjno-sportowych, hoteli, oraz ośrodków odnowy biologicznej SPA.
Pozwala na pełną kontrolę całego pobytu kuracjusza/klienta w zarządzanych obiektach, obsługę bazy hotelowej, medycznej oraz zabiegowej, a także umożliwia poprawne rozliczenie uzdrowiska z płatnikami.

Producent: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB 

 


  

Prgoram LangSystem


Grupa docelowa: szkoły językowe

Opis: program służy do kompleksowej obsługi szkoły językowej. Rozwiązuje problemy specyficzne dla szkół językowych, jak: skuteczna kontrola zobowiązań uczniów (różne systemy spłat, listy dłużników, bilanse finansów); wydruki dokumentów; - ewidencja uczniów, lektorów, kontrahentów; zarządzanie grupami; konstruktor planu zajęć; prowadzenie biblioteki szkolnej; ewidencja wyników nauczania; usprawnienie pracy sekretariatu.
Współpracuje z Comarch ERP Optima poprzez moduł pracy rozproszonej. Umożliwia eksport do Comarch ERP Optima kontrahentów, raportów kasowych/bankowych i rejestrów Vat.

Strona poświęcona rozwiązaniu: LongSystem

Producent: MyCONSULT

 


 

System ITCube


Grupa docelowa: małe i średnie firmy

Opis: system ITCube umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu relacji firmy z klientem. Począwszy od fazy nawiązania kontaktu poprzez kolejne etapy współpracy, aż po zagadnienia opieki posprzedażnej oraz serwisu. Pozwala na uporządkowanie całej wiedzy o swoich klientach. Dbanie o każdą potencjalną sprzedaż tak, aby przewyższyć konkurencję. Wspiera nowoczesne techniki marketingowe w tym przeprowadzanie kampanii marketingu bezpośredniego. ITCube to gwarancja gotowości na szybki rozwój przedsiębiorstwa i łatwego wdrażania nowych pracowników. Wszechstronne narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy integrując w sobie funkcjonalność CRM, INTRANET oraz EKSTRANET. Integracja bazy danych kontrahentów, kontaktów, oraz produktów.

Producent: ITCube Software

 


 

Program GRAFT!MA


Grupa docelowa: małe i średnie firmy

Opis: program składa się z niezależnych modułów powiększających atrakcyjność pakietu Comarch OPT!MA o funkcje niedostępne w wersji handlowej. Poszczególne moduły można aktywować analogicznie jak moduły Comarch OPT!MA. Unikatowy sposób rozwiązania baz danych prawie uniezależnia GRAFT!MĘ od stosowanych uaktualnień producenta.

 • Moduł GRAFT!MA ANALIZY to zaawansowane analizy pozwalające śledzić ruch magazynowy ilościowo-wartościowy w dowolnym interwale czasowym na różnych wybranych i sumowanych magazynach (poprzez sumy i iloczyny logiczne)
 • Moduł GRAFT!MA PZ to generowanie PZ w cenach sprzedaży brutto - umożliwia szybkie metkowanie dostarczonego towaru w cenach sprzedaży na podstawie wygenerowanego wydruku.
 • Moduł GRAFT!MA SERYJNE pozwala na śledzić ruch towarów z przypisanymi numerami seryjnymi - numery wprowadza się za pomocą skanera kodu kreskowego, które są drukowane na dokumentach handlowych i magazynowych.
 • Moduł GRAFT!MA SERWIS (wymaga posiadania modułu SERYJNE) obsługuje serwis towarów - przyjęcia od klientów, naprawa lub wysyłka do producenta, terminy gwarancji i inne.
 • Moduł GRAFT!MA FISKALNE do obsługi serwisu urządzeń fiskalnych kompleksowo obsługujący firmy zajmujące się serwisem urządzeń fiskalnych.
 • Moduł GRAFT!MA ODPADY kompleksowo obsługujący firmy zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych, metalu, szkła i innych.
 • Moduł PRODUKCJA -Wspomaganie produkcji - dla produkcji średnioseryjnej (zamówienia/rezerwacje od klientów - automatyczna generacja WYROBÓW, seryjne wystawianie dokumentów wydania i łączenie do zbiorczych faktur)

Producent: P.H.U.P. "Grafkom" 

 


 

Program WINDYKATOR by CTI


Opis: Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się ze ściąganiem należności od dłużników Firma CTI Gliwice stworzyła program WINDYKATOR by CTI.  Zadaniem programu jest zautomatyzowanie procesu powiadamiania Klientów o zbliżających się terminach zapłat za faktury, oraz generowanie i wysyłanie ponagleń zapłaty za pośrednictwem e-mail, oraz wiadomości SMS.

Program WINDYKATOR by CTI w znacznym stopniu przyspiesza proces windykacji i obniża koszty działań windykacyjnych.
Program WINDYKATOR by CTI jest w pełni połączony z programem Handlowym Comarch Optima. Dzięki temu, że korzysta z bazy zobowiązań programu handlowego, informacje o zadłużeniu kontrahentów są bardzo precyzyjne.

Program WINDYKATOR by CTI umożliwia :

 • zautomatyzowanie procesu wysyłania e-mail o zbliżającym się terminie płatności za faktury, oraz wysłanie ponaglenia zapłaty według indywidualnych ustawień użytkownika (liczba dni przed terminem płatności i po jego upływie),
 • wysyłanie sms’ów z treścią przypominającą o płatności faktury,
 • analizowanie spłat należności za pomocą wskaźników płynności finansowej umieszczonych w programie,
 • ustalenie godziny wysyłki powiadomień,
 • wysyłanie zbiorowych emaili w formie newslettera (informacji o promocjach, akcjach marketingowych, życzenia świąteczne itp.),
 • możliwość wyłączenia wysyłania informacji do wybranych kontrahentów.

Producent: Centrum Technologii Informatycznej

 


 

Rozwiązanie: Y.Shipping - integracja systemu ERP z każdą firmą spedycyjną.

Integracja z: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum

Opis: Stworzona przez zespół YOSI.PL aplikacja Y.Shipping jest programem współpracującym bezpośrednio z systemem Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL. Jej podstawowym zadaniem jest automatyczne tworzenie listu przewozowego na podstawie danych znajdujących się w systemie ERP. Dane pobierane są bezpośrednio z systemu ERP (np. z dokumentów FS, WZ, PA itp.) do aplikacji Y.Shipping, a następnie drukowane i wysyłane zgodnie ze specyfikacją danego spedytora. Dzięki temu do minimum zostaje wyeliminowana możliwość pomyłki, nie ma potrzeby sprawdzania danych kontrahenta, kwoty pobrania i innych ustalonych wcześniej podczas rejestrowania transakcji handlowej w ERP warunków. 

Informację zwrotną jaką jest numer listu przewozowego oraz data doręczenia przesyłki (istotna z uwagi na datę powstania obowiązku podatkowego) aplikacja Y.Shiping zapisuje automatycznie w systemie ERP.

Y.Shipping pozwala na zoptymalizowanie procesu wysyłek niezależnie od obsługującej Klienta firmy kurierskiej poprzez:

 • skrócenie czasu koniecznego na wygenerowanie dokumentu wysyłki o 60-80%;
 • automatyzację procesu przygotowania listu przewozowego pozwalającą na wyeliminowanie błędów na etapie tworzenia dokumentu – dane pobierane są bezpośrednio z danych wprowadzonych do systemu ERP;
 • tworzenie listu z różnych typów dokumentów handlowych (FA, PA, RW, WZ, zamówienia z e-sklepu itp.);
 • współpracę z wieloma firmami spedycyjnymi: InPost, InPost Kurier, Inpost Polecony, Inpost Allegro, DHL, DHL Express, DHL Parcelshop, DPD, Siódemka, UPS, GLS, Fedex, Poczta Polska, Schenker, JAS-FBG, TBA Express, Paczka w Ruchu, Geis, Raben, Rohlig SUUS oraz PEKAES;
 • weryfikację statusu wysyłek oraz centralne monitorowanie stanu dostarczenia przesyłki umożliwiające błyskawiczną informację dla Klienta;
 • automatyczne powiadomienia Klientów o statusie wysyłki poprzez informację e-mail lub SMS;
 • opcjonalne integracje z platformami Shoper, PrestaShop, Magento, shopGold oraz Allegro;

Rozwiązanie Y.Shipping może być uruchamiane bezpośrednio z interfejsu systemu ERP lub poprzez oddzielną aplikację zintegrowaną z ERP. Nie ma zatem wymogu korzystania na komputerze obsługującym Y.Shipping z licencji programu ERP. Potrzebne dane mogą być importowane bezpośrednio z serwera.

Oferujemy Klientom możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością programu poprzez:

 • Zdalną prezentację aplikacji w uzgodnionym terminie,
 • miesięczny okres testowy w pełni funkcjonalnej wersji programu,
 • Pracę na nieograniczonej czasowo wersji darmowej z limitem do 5 przesyłek dziennie.

Producent: YOSI.PL


 

Rozwiązanie: DMS JBR - DEALER MANAGEMENT SYSTEM

Grupa docelowa: dealerzy samochodowi, firmy motoryzacyjne, sklepy motoryzacyjne, komisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Opis: Kompleksowy program do zarządzania samochodową jedno i wielomarkową stacją dealerską. System DMS JBR to  oprogramowanie dla motoryzacji które może obsługiwać duże wieloodziałowe holdingi jak i małe warsztaty samochodowe oraz  stacje kontroli pojazdów. System został wdrożony i funkcjonuje w blisko 650 punktach w Polsce. Obecnie na systemie DMS JBR pracują dealerzy 41 różnych marek samochodowych i rolniczych.

Integrator jest narzędziem do wymiany danych pomiędzy systemem Dealer Management System JBR a systemem Finansowo-Księgowym Comarch ERP Optima. 

System DMS JBR zasila system F-K Comarch ERP Optima w następujące informacje:

 • rejestry sprzedaży VAT wraz z automatycznym dekretowaniem (30 różnych mechanizmów dekretacji) 
 • rejestry zakupu VAT wraz z automatycznym dekretowaniem (25 różnych mechanizmów dekretacji) 
 • dokumenty wewnętrzne: WZ, PZ, RW, RWZ, MM-, MM+, KKS, KKW, ZCS, RWS (13 różnych mechanizmów dekretacji)
 • raporty kasowe wraz z automatycznym dekretowaniem (3 różne mechanizmy dekretacji) 
 • wyciągi bankowe wraz z automatycznym dekretowaniem (3 różne mechanizmy dekretacji)
 • polisy ubezpieczeniowe wraz z automatycznym dekretowaniem
 • umowy zakupu samochodów używanych
 • informacje o rozliczeniach z kontrahentami
 • kartoteki kontrahentów i pracowników
 • dodatkowe informacje
 • System F-K Comarch ERP Optima zasila system DMS JBR w informacje:
 • rozliczenia z kontrahentami.
 • limity kredytu kontrahenta - możliwość sprawdzania przez DMS w czasie rzeczywistym limitów kredytów 
 • kontrahenta ustawionych w systemie księgowym Optima.

Przepływ danych pomiędzy DMS JBR a FK Optima oparty jest o wymianę plików w standardzie xml i odbywa się poprzez funkcję pracy rozproszonej w systemie Comarch ERP Optima.

Strona poświęcona rozwiązaniu: jbr.pl/pl/oferta/systemy_comarch_optima/intergator_dms_fk_optima.html

Producent: J.B.R. Rogowiec Sp.J.

Z programu można korzystać online

W bezpiecznej Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet
Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza