Ruszają nabory w Lubelskim

Ruszają nabory w Lubelskim!

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła dwa pierwsze konkursy dla przedsiębiorców. Wsparcie jest kierowane do firm planujących prace badawczo-rozwojowe w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Działanie 1.2 zakłada prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania nowych produktów/usług/procesów lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług/procesów. Odbiorcami wsparcia mogą być więc przede wszystkim firmy produkcyjne, w szczególności z sektora MŚP. Duże firmy muszą spełnić dodatkowe warunki określone w Regulaminie konkursu.

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 – 18 lutego 2016

Poziom dofinansowania na badania przemysłowe

·         80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         75% dla średnich firm

·         65% dla dużych firm

Poziom dofinansowania na prace rozwojowe

·         60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         50% dla średnich firm

·         40% dla dużych firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 80 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 5 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania – 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000,00 PLN

 

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

·         zakupu ekspertyz/analiz/badań oraz usług doradczych (od uczelni państwowych, instytutów badawczych, Instytutów PAN, innych jednostek naukowych)

·         nieruchomości

·         kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą

·         kosztów nabycia lub użytkowania wiedzy lub patentów

·         wynagrodzeń

Dofinansowanie w ramach konkursu 1.3 przeznaczone jest natomiast na stworzenie lub rozwijanie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego firm sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, przed którymi postawiono jednak dodatkowe wymagania. Wszyscy wnioskodawcy muszą przedstawić plan prac B+R na bazie zakupionej infrastruktury.

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 – 18 lutego 2016

Poziom dofinansowania na badania przemysłowe

·         70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         60% dla średnich firm

·         50% dla dużych firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –10 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000,00 PLN

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

·         nieruchomości

·         materiałów i robót budowlanych

·         nowego środka trwałego, używanego środka trwałego (tylko MŚP), rat spłat wartości początkowej środka trwałego

·         wartości niematerialnych i prawnych

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://rpo.lubelskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza