Znika ulga technologiczna

Znika ulga technologiczna!

Ulga technologiczna dla firm obowiązuje od 2006 r. Przedsiębiorcy inwestujący w technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat,  pozwalające im na wytworzenie nowych lub udoskonalonych produktów i usług, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania część wydatków na nabycie tych technologii. Do kosztów, które można odliczyć należy oprogramowanie Comarch posiadające opinie o innowacyjności. Odliczenie przysługuje w kwocie nie wyższej niż dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności w danym roku i nie może przekroczyć 50% kwoty wydatków związanych z zakupem technologii.

Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, wprowadza przepisy przejściowe. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2015 r. Z powyższego wynika, że jeżeli przedsiębiorca zakupił do końca 2015 r. oprogramowanie Comarch to nadal (po roku 2015) może wykorzystać ulgę na nowe technologie w zakresie tego wydatku.

Ulgę technologiczną zastępuje od początku 2016 r. ulga na prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej. Zmiany te dotyczą zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

Działalność B+R przedsiębiorstw oznacza przede wszystkim badania przemysłowe i prace rozwojowe zorientowane na opracowanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących, budowę prototypów i linii pilotażowych.  Ulga pozwoli przedsiębiorcy na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową.

Koszty kwalifikowane, które podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania to:

  • należności wypłacane pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo – rozwojowej (wynagrodzenia, składki ZUS),
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej.

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

  • 30% - w przypadku wynagrodzeń
  • dla pozostałych kosztów: 20% dla MŚP, 10% dla dużych firm.

Wartość kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, zależy więc od rodzaju wydatku oraz wielkości podatnika.

Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Koszty te będą wykazywane w oddzielnie w zeznaniu podatkowym.

Prawo do odliczenia nie będzie przysługiwało podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza