Automatyzacja i robotyzacja MŚP - Polska Wschodnia

Automatyzacja i robotyzacja MŚP - Polska Wschodnia

Działanie 1.2 obsługiwane przez PARP, zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 - od audytu technologicznego i dojrzałości cyfrowej, po wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej. Skierowane jest do firm z subregionu Polski Wschodniej, który obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie z wyłączeniem regionu Warszawy.

Termin naboru wniosków: 2 sierpnia - 25 października 2023

Poziom dofinansowania:

  • 85% w ramach pomocy de minimis
  • 50% w ramach pomocy na usługi doradcze
  • w ramach pomocy inwestycyjnej – zgodnie z mapą pomocy regionalnej


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/ diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane
  • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń
  • koszty usług szkoleniowych

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie PARP:
www.fepw.parp.gov.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza