Dofinasowanie inwestycji MŚP na Śląsku

Dofinasowanie inwestycji MŚP na Śląsku

Przyspieszony i ogłoszony w zmienionej formie konkurs 3.2 Innowacje w MŚP, ma pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy i tworzeniu nowych oraz utrzymaniu i rozwijaniu konkurencyjności firm. Dofinansowanie obejmie przede wszystkim inwestycje w aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 

Termin naboru wniosków: 28 kwietnia – 23 czerwca 2020

Poziom dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dofinansowania – 800 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe (zakup nowych, modernizacja/ulepszenie posiadanych)
  • zakup licencji i oprogramownia (w tym np. koszty instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia pracowników)
  • koszty bezpośrednie związane z inwestycją (np. konfiguracja, migracja danych, skalowanie, optymalizacja systemu)
  • usługi doradcze związane z inwestycją


Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:
http://rpo.slaskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza