Konsolidacja finansowa

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Czas to pieniądz

Większość zawodowych analityków finansowych chce ograniczyć czas potrzebny na zbieranie oraz sprawdzanie danych i przeznaczyć go na analizę biznesu. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zmiana terminów sprawozdawczych wynikających z przepisów jest praktycznie niemożliwa.

Wspomaganie procesów raportowania zarządczego oraz przygotowywanie obowiązkowych raportów sprawozdawczych w firmach, które posiadają złożoną lub rozproszoną strukturę jest procesem niezwykle obciążającym i czasochłonnym. 

Konsolidacja w BI

W procesie konsolidacji przeprowadzonym w oparciu o rozwiązanie Comarch Business Intelligence uwzględniamy:

 • Polskie Standardy Rachunkowości,
 • IFRS – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • GAAP,
 • I inne.

Rozwiązanie Comarch BI umożliwia realizację procesów konsolidacji finansowej za pomocą popularnych metod konsolidacji kapitałów:

 • metoda pełna,
 • metoda proporcjonalna,
 • metoda praw własności.

Funkcjonalność

Użytkownikami rozwiązania są głównie działy finansowe i księgowe. Dla zasilenia systemu aktualnymi danymi czy też wprowadzenia korekt niepotrzebna jest interwencja ze strony działów informatycznych. 

Umożliwia to np. dyrektorowi finansowemu szybki dostęp do raportów i koordynowanie prac nad procesem konsolidacji finansowej.

Podstawowe wspierane zagadnienia:

 • Konwersja na waluty,
 • Eliminacja transakcji wewnątrz grupy,
 • Eliminacja niezrealizowanych zysków,
 • Księgowanie rozliczeń międzyokresowych,
 • Kalkulacja wartości firmy oraz eliminacja wartości inwestycji.

Wśród dokumentów sprawozdawczości finansowej, które mogą być efektem pracy systemu, są między innymi:

 • Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • Skonsolidowany bilans,
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • I inne.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza