Paliwa i energetyka

Sektor paliwowy i energetyczny wykorzystuje rozwiązania Business Intelligence do maksymalizacji przychodów, optymalizacji kosztów, monitorowania produkcji, prognozowania przyszłych okresów, ocen ryzyka z nimi związanego czy też badania konkurencyjności na rynku.

Comarch Business Intelligence wspiera sektor paliwowy i energetyczny, w celu optymalizacji działań i podejmowania efektywniejszych decyzji.

„Dzięki regularnemu dostarczaniu przez Comarch Business Intelligence potrzebnych sprawozdań, mamy możliwość pełnego wglądu w sytuację firmy na cotygodniowych zebraniach menadżerów stacji. Pozwala nam to na łatwiejsze identyfikowanie i zapobieganie zjawiskom niepożądanym oraz na wykorzystywanie wszystkich nadarzających się okazji. Dzięki wdrożeniu platformy Comarch Business Intelligence, w realizacji zadania zarządzania siecią stacji paliwowych, możemy się skoncentrować na podejmowaniu właściwych decyzji."

BP Polska

 

Zadaj pytanie     Case study: BP Global     Case study: BP Polska     Case study: Enion S.A.

Analiza klienta

Identyfikacja segmentów kluczowych klientów to skuteczny sposób na dotarcie do najbardziej pożądanej grupy docelowej. Określenie grup pozwala na systematyczną stymulację sprzedaży i szybkie dotarcie do wybranych klientów. Usprawnia praktyczne zarządzanie kampaniami marketingowymi 

Analiza marżowości produktów i usług - jeden z najczęściej monitorowanych wskaźników w przedsiębiorstwie. Pozwala na badanie, ile firma zarabia lub traci na poszczególnych produktach i usługach oraz wychwycenie istotnych zdarzeń i odchyleń od norm sprzedażowych. Pozyskana w ten sposób wiedza umożliwia tworzenie listy najbardziej dochodowych wyrobów i usług, zobrazowania marży na nowych wyrobach czy wybranych przedziałach czasowych itp. Te informacje mogą być wykorzystane na przykład do podjęcia działań mających na celu zapewnienie planowanego wyniku finansowego firmy.

Monitorowanie prawdopodobieństwa odejść klientów jest bardzo istotnym elementem dla firm w procesie utrzymania poziomu sprzedaży. Dlatego tak ważne jest, aby monitorować ilość odejść klientów i analizować ich przyczyny z uwzględnieniem ich indywidualnych i grupowych profili i podejmować działania zapobiegające przyszłym stratom.

Badanie profili klientów, daje lepsze możliwości spełniania ich oczekiwań co do produktu bądź usługi. Analiza historii zakupów pozwala zrozumieć kim są nasi klienci i jakie są ich preferencje.

Prognozowanie zapotrzebowania

Tendencje sprzedażowe można planować krótkoterminowo, jak i długoterminowo. Analizy te pozwalają na lepsze planowanie sprzedaży, a tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o pozyskane informacje. Dzięki nim możliwa jest symuluja długoterminowych konsekwencji podejmowanych decyzji.

Uwarunkowania pogodowe lepiej odzwierciedlają prawdopodobne zachowanie zakupowe klientów. Analizy oparte o uwarunkowania pogodowe mają istotne znaczenie w procesie prognozowania sprzedaży w wybranych branżach i mogą stanowić kluczową informację wspomagającą trafność podejmowanych decyzji. 

Analiza efektu kalendarzowego oddaje sezonowość sprzedaży. Uwzględniając takie elementy jak m.in. dni wolne od pracy, okres urlopowy czy okres kampanii promocyjnej, możemy lepiej dopasować i zaplanować zapotrzebowanie na nasze produkty i usługi. 

Analiza sezonowości sprzedaży produktów i usług wpływa nie tylko na lepsze planowanie zapotrzebowania, ale również daje informację o przyszłym impulsie sprzedażowym na rynku. Dzięki temu można lepiej przygotować się do realizacji założonych celów i podjąć działania zapobiegawcze, kiedy występują zagrożenia niepełnego wykonania planu.

Badanie konkurencji

Informacje o konkurencji poszerzają możliwości sprawnego budowania własnej pozycji na rynku. W oparciu o wiedzę o działaniach innych podmiotów, można lepiej reagować na strategie i polityki cenowe konkurencji. 

Porównując własne ceny na tle konkurencji, otrzymujemy lepszy pogląd na skuteczność własnej strategii cenowej. 

Analizowanie bieżących danych pozwala na optymalne ustalanie poziomu własnych cen i reagowanie na zmieniające się otoczenie za pomocą wybranych działań marketingowych, np. promocji.

Analiza wyników operacyjnych

Analizowanie planu sprzedażowego pozwala na monitorowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Systematycznie wykonywane analizy dostarczają cennej wiedzy biznesowej o zapotrzebowaniu naszych klientów na wybrane produkty, o występujących trendach, sezonowości zamówień z uwzględnieniem informacji o trafności założeń obowiązującego planu. 

Porównywanie ze sobą różnych okresów sprzedażowych takich jak tydzień do tygodnia, okres w roku do roku poprzedniego informują m.in. o skuteczności działu handlowego, zwyczajach naszych klientów lub popularności wyrobów. Analizując dane porównawcze można dostrzec związki między okresami sprzedażowymi lub dynamikę rozwoju w czasie i podjąć działania usprawniające proces sprzedaży. 

Wielopoziomowy rachunek marż bada stopień marży na każdym poziomie działalności przedsiębiorstwa. Przydatne okazują się tu rozwiązania do alokacji kosztów. W prosty sposób możemy przeanalizować, jak kształtuje się wynik finansowy na poszczególnych poziomach działalności w odniesieniu do wyrobów i świadczonych usług oraz jaki jest faktyczny wynik na produkcie.

Analiza rozliczeń z partnerami dostarcza informacji o terminowości i rozliczeniach z podwykonawcami. Wspomaga to negocjowanie i lepsze zrozumienie kosztów współpracy.

Poprawa obsługi klienta

Zwiększenie komfortu klienta jest możliwe poprzez skrócenie czasu jego obsługi, na przykład dzięki centralnej ewidencji i synchronizacji klienta z poszczególnymi punktami sprzedaży. 

Badanie korespondencji z klientem pozwala na sprawne reagowanie na zgłoszone przez niego potrzeby. Dzięki monitorowaniu kanału komunikacji z klientem, dostarczone zostają kluczowe informacje na temat opinii o produktach i usługach.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza