Dotacje na inwestycje w województwie łódzkim

Dotacje na inwestycje w województwie łódzkim!

W ramach  poddziałania II.3.1, na wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP planujące wdrożenie do swojej działalności nowych lub ulepszonych produktów lub usług albo wprowadzenie zmian w procesie produkcji.

Instytucją obsługującą konkurs jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Dotacje są przewidziane na projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto w ramach poddziałania wspierane mogą być przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Termin naboru wniosków: 22.02.2016 – 03.03.2016

Poziom dofinansowania:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 9 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000,00 PLN

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

  • środków trwałych (zakup, wytworzenie, instalacja, uruchomienie i inne koszty)
  • zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją
  • wartości niematerialnych i prawnych
  • robót i materiałów budowlanych
  • dzierżawy lub najmu gruntów i budynków
  • dzierżawy lub najmu instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego
  • szkoleń, promocji projektu

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

rpo.lodzkie.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza