Kolejna pula środków dla lubelskich firm

Kolejna pula środków dla lubelskich firm

Wsparcie skierowane jest do firm sektora MŚP. Ma formę pomocy zwrotnej ale w przypadku osiągnięcia wysokich przychodów ze sprzedaży nowych produktów, usług lub procesów, firmy nie będą musiały zwracać pożyczonych środków.

W konkursie 3.7 lubelskiego RPO, wspierane będą projekty mające na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów lub usług oraz rozwój działaności eksportowej. Wymagana jest innowacyjność minimum na poziomie regionu. Dodatkowo punktowane będzie zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jak systemy informatyczne optymalizujące zarządzanie przedsiębiorstwem i automatyzujące współpracę pomiędzy firmami.

Termin naboru wniosków: 30.11.2019 – 31.01.2020

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 2 000 000,00 PLN dla mikro i małych firm
  • 3 000 000,00 PLN dla średnich firm

Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej. Wartość zwrotu uzależniona jest od osiągnięcia określonej wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”. Może wynieść od 0 do 100% otrzymanego dofinansowania.

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nieruchomości
  • środki trwałe (maszyny, urządzenia, sprzęt IT)
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.lubelskie.pl
Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza