Dotacje na start

Dotacje na start

 

Dobry pomysł na biznes to zaledwie początek wielkiego wyścigu w kierunku osiągnięcia statusu dobrze prosperującej firmy. Gdzie biec po wsparcie, jeżeli brakuje kapitału początkowego? Istnieje kilka możliwości dostępnych dla różnych grup odbiorców.

Środki z Funduszu Pracy z Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)

 Zarejestrowane osoby bezrobotne mogą się ubiegać o jednorazowe środki na rozpoczęcie  działalności gospodarczej, pod warunkiem iż nie otrzymały dotychczas innych środków na ten sam cel i nie prowadziły firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Fundusze mogą zostać przeznaczone na  sfinansowanie podstawowych potrzeb firmy takich jak najem biura i zakup komputera z oprogramowaniem. Dofinansowanie to nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (czyli obecnie ok. 27 tys. zł).

Osoby, które prowadzą już działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy i mają co najmniej jednego pracownika, a rozwój ich firmy wymaga zatrudnienia kolejnych, mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. To wsparcie może być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakup mebli, maszyn, sprzętu IT i oprogramowania. Uzyskanie dofinansowania wiąże się z koniecznością zatrudnienia osoby dotychczas bezrobotnej na utworzonym stanowisku pracy.

Warto zaznaczyć, iż procedury związane z ubieganiem się o środki z PUP nie są skomplikowane –  krótkie wnioski o dofinansowanie zawierają podstawowe informacje takie jak opis planowanej działalności i wskazanie niezbędnych kosztów, a rozpatrywane są w ciągu 30 dni. Informacji o tych programach należy szukać w PUP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania czy prowadzonej działalności, ponieważ harmonogramy naboru wniosków i warunki przyznawania środków różnią się w poszczególnych regionach.

 Programy Banku Gospodarstwa Krajowego  

 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej z programu BGK „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest szybkim i prostym sposobem uzyskania kapitału na założenia własnej firmy. Ta forma wsparcia skierowana jest do studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów szkół i uczelni wyższych albo zarejestrowanych bezrobotnych. Z pomocy nie są wykluczone osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą – warunkiem jest jej zamknięcie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie to ponad 90 tys. zł). Jej oprocentowanie to 0,44 proc. w skali roku, a okres spłaty może wynosić nawet 7 lat z możliwością rocznej karencji.

Jeżeli planowana jest działalność w formie spółki cywilnej, wtedy każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

 Osoby korzystające z pożyczki mogą liczyć na bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z obszaru zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej czy prowadzenia księgowości.

 Program „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” to również pożyczka na utworzenie miejsca pracy.

Mogą się o nią ubiegać firmy i osoby fizyczne, w tym te, które wcześniej otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Na nowoutworzonym stanowisku pracy trzeba zatrudnić osobę bezrobotną (zarejestrowaną w PUP).

Wartość pożyczki na zatrudnienie jednej osoby nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie jest to ok. 27 tys. zł). Można wnioskować o zatrudnienie dowolnej liczby pracowników. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44 proc. w skali roku, a okres spłaty to maksymalnie 3 lata.

 Na terenie całego kraju działają pośrednicy finansowi programu „Pierwszy biznes - wsparcie na starcie”, którzy przyjmują wnioski zainteresowanych oraz udzielają również pomocy w ich wypełnianiu. Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

 
Fundusze unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

 Regionalne programy to najbardziej zróżnicowane i obfite źródło pomocy dla planujących rozpoczęcie własnego biznesu. Wszystkie województwa przewidziały w ramach swoich budżetów środki dla osób, chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie może mieć formę bezzwrotnych dotacji lub pożyczek. Część środków będzie dystrybuowana przez Powiatowe Urzędy Pracy, część – przez inne podmioty, które są stopniowo wyłaniane w drodze konkursów. Instrumentami zwrotnymi będą się zajmowały instytucje finansowe, tj. banki.

Pomoc kierowana jest do osób, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które ukończyły 30 lat, są bezrobotne i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Dotacja lub pożyczka często jest uzupełniona bezpłatnymi szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparciem pomostowym na okres 6-12 miesięcy, obejmującym np. wypłatę minimalnego wynagrodzenia lub usługi doradcze.

W poszczególnych regionach można znaleźć również inne działania nakierowane na rozwój drobnej przedsiębiorczości takie jak:

  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • dofinansowanie telepracy i elastycznych form zatrudnienia.

Programy Operacyjne uwzględniają specyfikę regionów i różnią się w szczegółach, dlatego informacji należy szukać w odniesieniu do konkretnego województwa na oficjalnych stronach funduszy europejskich i na stronach Powiatowych Urzędów Pracy odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania/planowanej działalności.

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to wsparcie przewidziane dla osób z obszarów wiejskich, które przekazały swoje małe gospodarstwo innemu rolnikowi lub osób ubezpieczonych w KRUS, jeżeli wartość gospodarstwa, w którym pracują, wynosi nie więcej niż 15 tys. euro.  Maksymalna wysokość pomocy może wynieść 100 tys. zł i będzie miała formę premii wypłacanej w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80 proc. kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20 proc. kwoty pomocy.

Planowana, opisana w biznesplanie działalność musi być utrzymana  minimum przez 5 lat. Premiowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane na obszarach o dużym bezrobociu czy zakładające utworzenie nowych miejsc pracy.

Program daje dużą swobodę w zakresie kosztów, jakie mogą zostać sfinansowane oraz działalności jaką można rozpocząć. Dotacje można otrzymać przykładowo na działalność w obszarze produkcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła, rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych, działalności informatycznej oraz sprzedaży internetowej (e-commerce).

 Wymienione narzędzia finansowego wsparcia z pewnością ułatwią wielu osobom decyzję o założeniu własnej firmy, pokryją pierwsze niezbędne koszty. Jedną z inwestycji, jakie musi ponieść początkujący przedsiębiorca jest program do zarządzania firmą. Warto wybrać elastyczne oprogramowanie skrojone na miarę mikroprzedsiębiorstw, które zapewni nowej firmie bezpieczeństwo w zakresie zgodności z przepisami.

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza