Wsparcie dla śląskich przedsiębiorców

Wsparcie dla śląskich przedsiębiorców!

W ramach ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości konkursu 3.2 RPO, mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie na innowacje produktowe i procesowe w tym zakup środków trwałych czy oprogramowania.

Dofinansowane mogą zostać projekty zakładające wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności wystawiona przez jednostkę naukową.

 

Termin naboru wniosków: 16 listopada 2015 – 11 stycznia 2016

 

Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN

 

Intensywność wsparcia w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

         mikro –, małe przedsiębiorstwa - 45 %

         średnie przedsiębiorstwa – 35%

W ramach pomocy de minimis – do 50% kosztów.

 

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

·         licencji i oprogramowania (koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu),

·         nowych środków trwałych (zakup, wytworzenie, instalacja, montaż…),

·         nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,

·         szkoleń,

·         promocji,

·         usług doradczych.

 

Szczegóły konkursu na stornie RPO:

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza