Pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Komu się należy, jak liczyć spadki obrotu?

Tarcza Antykryzysowa to pakiet ustaw mających na celu ochronę przedsiębiorców i miejsc pracy, który ma pomóc przejść przez trudny okres spowodowany epidemią koronawirusa. Wśród rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców są m.in. dofinansowania do pensji pracowników, zwolnienie z płacenia ZUS, czy pożyczki (niektóre bezzwrotne). Aby uzyskać świadczenia trzeba jednak wykazać spadek obrotów. Jak liczyć te wskaźniki?

Dofinansowanie do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (MŚP i duże przedsiębiorstwa)

Przedsiębiorca, który wykaże spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania do pensji pracowników.

Dofinansowanie uzyskają przedsiębiorcy, którzy wykażą:

 • spadek obrotów o co najmniej 15% w okresie dwumiesięcznym w 2020 r. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2019 r. lub
 • spadek obrotów o 25% miesiąc do miesiąca poprzedniego w 2020 r., przy czym miesiąc oznacza 30 kolejnych dni, niekoniecznie od pierwszego dnia miesiąca

Warto pamiętać, że to przedsiębiorca musi wybrać taką formułę, żeby prawidłowo wykazać spadek obrotów. W niektórych przypadkach spadki będą widoczne dopiero pod koniec kwietnia 2020, a wyniki z marca, mimo faktycznego ograniczenia działalności, będą rezultatem rozpędu funkcjonowania firm.

Dofinansowanie w ramach FGŚP przysługuje na pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym – w przypadku wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niższego jednak od minimalnego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy - dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia  z FGŚP z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy albo
 • obniżonym wymiarem czasu pracy – o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowane z FGŚP do 50% wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • porozumieniem zawartym między organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników z pracodawcą i przekazanym do właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie pięciu dni roboczych
W ramach tej formy pomocy można otrzymać:
 • Max. 1533,09 zł na jednego pracownika w sytuacji przestoju
 • Max. 2452,27 w sytuacji obniżonego wymiaru czasu pracy

Wniosek składa się online do wojewódzkiego urzędu pracy.

Ważne!

Świadczenia przysługują przez okres przestoju / obniżonego czasu pracy, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy (przy czym Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres) i nie mogą być łączone z innymi świadczeniami na ochronę miejsc pracy.

Dofinansowanie do pensji pracowników od starosty (MŚP)

Wykazany spadek obrotówWysokość dofinansowania
co najmniej 30%maksymalnie: suma 50% wynagrodzenia każdego pracownika objętego wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 50%  płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne na każdego pracownika objętego wnioskiem
co najmniej 50%maksymalnie: suma 70% wynagrodzenia każdego pracownika objętego wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70%  płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne na każdego pracownika objętego wnioskiem
co najmniej 80%maksymalnie: suma 90% wynagrodzenia każdego pracownika objętego wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 90%  płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne na każdego pracownika objętego wnioskiem
W ustawie wymienione są trzy sytuacje, w których pracodawca nie może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania:
 • gdy nie prowadził działalności gospodarczej przez co najmniej dwa miesiące, żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
 • gdy zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje),
 • gdy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. 
Jakie dokumenty należy przedstawić, by skutecznie ubiegać się o dofinansowanie?
 • kopię porozumienia,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • kopie pełnomocnictwa (o ile dotyczy).
Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia o:
 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r.,
 • nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19,
 • odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do Wniosku.

Jakie inne formy pomocy przewidziano dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Oprócz dopłat do wynagrodzeń pracodawcy mogą uelastycznić czas pracy pracownikom pod warunkiem, że spadną obroty oraz nie zalegają w podatkach i składkach.

Firmy z sektora MŚP mogą także ubiegać się o subwencje zwrotne z możliwością umorzenia, a także otrzymają gwarancje kredytów udzielanych od 1 marca 2020 oraz wsparcie z funduszy unijnych w postaci dotacji lub pomocy zwrotnej, a także pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Duże firmy mogą skorzystać z pożyczek i obligacji na 2 lata, mogą też otrzymać finansowanie prewencyjne, przewidziano też instrumenty kapitałowe (udziały, czy akcje). Duże przedsiębiorstwa także otrzymają gwarancje kredytów udzielanych od 1 marca 2020 oraz wsparcie z funduszy unijnych w postaci dotacji lub pomocy zwrotnej, a także pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Przewidziano także odroczenie niektórych obowiązków pracodawców, takich jak odroczenie obowiązku wykonywania badań okresowych, przesunięto terminy na zawarcie umów o PPK, czy planuje się umożliwienie przeprowadzenia szkoleń BHP w trybie online.

Obsługa nowych przepisów prawnych w systemach Comarch ERP

Zagadnienia związane z przepisami uchwalonymi na mocy Tarczy Antykryzysowej można podzielić na dwie części: obszar kadrowo-płacowy oraz finansowo-księgowy. Systemy Comarch ERP są na bieżąco aktualizowane, by zapewnić przedsiębiorcom pracę zgodną z aktualnymi przepisami prawnymi.

W obszarze kadrowo-płacowym możemy zrealizować następujące elementy:

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - dodano nowy typ nieobecności,
 • Świadczenie z tytułu poddania się kwarantannie – funkcjonalności obecne do tej pory w systemach pozwalają na obsługę tego świadczenia, ewidencjujemy je jako zwolnienie chorobowe, system umożliwia ponadto dodanie notatek lub atrybutów takich jak flagi w celu oznaczenia pracowników objętych kwarantanną,
 • Wynagrodzenie postojowe - pracodawca, który obejmuje pracownika przestojem ekonomicznym i ubiega się o dofinansowanie do jego pensji może w najnowszej wersji systemu Comarch ERP oznaczyć strefy czasu pracy; wprowadzono dwie nowe strefy: przestój płatny 50% oraz przestój płatny 100%; ponadto umożliwiono automatyczne ujęcie takiego pracownika na liście płac oraz dodano możliwość seryjnego wstawiania dni, w których pracownik objęty jest przestojem; ponadto w  Comarch ERP Optima w module Kadry i Płace Plus jest możliwość definiowania własnych stref, co pozwoli np. na dodanie przestoju płatnego 80%,
 • Obniżony wymiar czasu pracy – w sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy mamy do czynienia z nowym modelem wynagrodzeń dla pracowników w dalszym ciągu świadczących pracę; systemy Comarch ERP umożliwiają wprowadzenie zmiany wymiaru czasu i stawki zaszeregowania oraz możliwość zmian wprowadzania zmian seryjnych.
 • Praca zdalna -  dodano nową strefę czasu pracy: praca zdalna; można wstawić seryjnie dni lub oznaczenie w module HRM,
 • Zwolnienie z opłat ZUS – weryfikacja kwoty, podział płatności, odroczenie, czy oznaczenie płatności jako niepodlegającej rozliczeniu,
 • Zmiana terminów wnoszenia opłat podatkowych – możliwość zmiany terminu płatności z poziomu preliminarza płatności,
 • Monitorowanie ważności badań okresowych.

Obszar finansowo-księgowy obejmuje:

 • Warunki uzyskania dotacji do wynagrodzenia – z systemów można wygenerować informacje o obrotach za wskazane okresy z możliwością ich późniejszego porównania.


Można również skorzystać z zintegrowanych z systemami ERP narzędzi klasy Business Intelligence, czyli z Comarch BI Point dla Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL lub z Comarch Analiz BI.

W gotowych raportach i dashboardach można sprawdzić, czy:

 • Przedsiębiorcy należy się dofinansowanie
 • Raporty i dashboardy umożliwiają symulację dwóch możliwych dofinansowań: tzw przestojowego oraz wsparcia 40/40/20. Przedsiębiorca będzie mógł porównać wpływ na koszty wynagrodzeń w przypadku wykorzystania obu tych możliwości i podjąć odpowiednią decyzje w sprawie dofinansowań ze strony Państwa.
 • Rozliczenie straty za rok 2020 w rozliczeniu za rok 2019,
 • Rozliczenie darowizn na rzecz walki z Covid-19 – w każdym systemie możliwość wprowadzenie kwot na  zaliczkach i deklaracjach i dodatkowo w Optimie na karcie właściciela, która się automatycznie przeniesie na zaliczki,
 • Rezygnacja z opłacana zaliczek w formie „uproszczonej”.

Jak Comarch ERP Optima obsługuje przepisy związane z Tarczą Antykryzysową?