e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Comarch-ERP-Podatek-od-towarów-i-usług-VAT

Podatek od wartości dodanej (ang. Value Added Tax), czyli VAT, to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. W rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. Podatek VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie. Przedsiębiorca, rozliczając podatek, płaci zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co więcej, ma prawo odliczyć podatek naliczony w transakcjach zakupu. Co do zasady podatek VAT powinien być niedostrzegalny ekonomicznie (neutralny) dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym konsumentem towarów lub usług.

Podatek VAT został wprowadzony w Polsce ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Od 1 maja 2004 r. reguluje go ustawa z 11 marca o podatku od towarów i usług. Zmiana ustawy regulującej była koniecznością ze względu na wejście Polski do Unii Europejskiej.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:

 • obrót krajowy,
 • obrót wspólnotowy – wewnątrz Unii Europejskiej,
 • obrót z zagranicą – czyli import i eksport z krajami spoza Unii Europejskiej.

Stawka podatku VAT zależna jest od rodzaju towaru/usługi, który podlega opodatkowaniu. W Polsce mamy obecnie cztery stawki podatku VAT: 0%, 5%, 8% i podstawowa, najpopularniejsza stawka 23%.

Oprogramowanie Comarch ERP pozwala Ci łatwo i skutecznie rozliczyć się z fiskusem:

 • Comarch ERP Optima: JPK_V7, VAT-8, VAT-9M, VAT-27, VAT-UE,VIU-DO, Intrastat;
 • Comarch ERP XT: VAT-7, VAT-7K (załączniki VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD);
 • Comarch ERP XL: VAT-7, VAT-7K (załączniki VAT -ZZ, VAT-ZT), VAT-ZD, VAT-27, VAT-UE, Intrastat;
 • Comarch ERP Altum: VAT-7 (załączniki VAT -ZZ, VAT-ZT), VAT-27, VAT-UE.

Poza tym, dzięki systemom Comarch ERP uporasz się z następującymi procedurami:

 • Metoda kasowa – dostępna dla małych podatników metoda, która polega na odprowadzaniu VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Dostępna w Comarch ERP Optima.
 • Odwrotne obciążenie – procedura, która przenosi obowiązek rozliczenia VAT ze sprzedającego na nabywcę. Funkcjonalność dostępna we wszystkich systemach.
 • Rolnik ryczałtowy – procedura dotycząca rolników dokonujących dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku VAT (niebędących podatnikiem czynnym VAT) z wyjątkiem rolników zobowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Funkcja dostępna w Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.
 • TAX FREE – procedura, zgodnie z którą podróżni mogą uzyskać zapłacony z tytułu zakupów w Polsce podatek VAT, obsługiwana przez Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum.
 • VAT-Marża - różnica pomiędzy kwotą należności, jaką powinien zapłacić kupujący towar lub usługę, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Funkcja dostępna w Comarch ERP Optima.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa – transport towaru z Polski do innego kraju Unii Europejskiej dla kontrahenta, który może wylegitymować się numerem VAT UE. Funkcja dostępna we wszystkich systemach.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie – wg ustawy o podatku VAT, nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Funkcja dostępna we wszystkich systemach.
 • Transakcje trójstronne – sytuacje, w których transakcja dokonuje się pomiędzy trojgiem kontrahentów, z których wszyscy działają na terenie Unii Europejskiej. Funkcja dostępna we wszystkich systemach.
 • Eksport – sprzedaż towarów lub usług poza Unię Europejską. Funkcja dostępna we wszystkich systemach.
 • Import – nabycie towarów lub usług spoza Unii Europejskiej. Funkcja dostępna we wszystkich systemach.
 • Struktura sprzedaży – rozliczanie sprzedaży związanej z działalnością zwolnioną i opodatkowaną tzw. sprzedaż mieszana według współczynnika, który ustala się obliczając proporcję sprzedaży opodatkowanej do całości sprzedaży. Funkcja dostępna w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum,
 • Struktura zakupów – metoda pozwala na obliczenie VAT za dany okres rozliczeniowy, w przypadku, gdy wartość sprzedaży (najczęściej w formie gotówkowego utargu) wynika jedynie z raportu sklepowego (lub innej tego typu ewidencji) i przedstawiona jest jako sprzedaż brutto, tj. wraz z VAT. W takiej sytuacji, w celu obliczenia podatku należnego dokonuje się podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu, w którym dokonano zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży wg cen uwzględniających podatek. Metodę tę mogą stosować podatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • Świadczą usługi w zakresie handlu
  • Dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami
  • Nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących

Funkcjonalność dostępna w Comarch ERP Optima

 • Podział odliczeń od samochodów 50% – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego (związanego z zakupem towarów bądź usług) od kwoty podatku należnego (związanego ze sprzedażą towarów i usług). Prawo to może być jednak ograniczone – tzn. dla niektórych wydatków brak jest możliwości odliczenia podatku VAT. W niektórych sytuacjach stosowany jest również limit pozwalający na odliczenie tylko części kwoty podatku. Począwszy od kwietnia 2014 obowiązuje ograniczenie wprowadzone w Ustawie o VAT związane z wydatkami powiązanymi z samochodami wykorzystywanymi przez przedsiębiorcę do celów mieszanych – tj. do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jak i prywatnych. W takich przypadkach przyjęto, że podatek naliczony związany z wydatkami dotyczącym tego typu pojazdów, można odliczyć tylko w wysokości 50%. Funkcja dostępna w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum.
 • Ulga na złe długi – procedura umożliwiająca wierzycielom, którzy są podatnikiem VAT, skorygowanie (zmniejszenie) podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 90 dniowy, liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Brak zapłaty za towar, czy usługę rodzi konsekwencje w rozliczeniach podatku VAT przez dłużnika. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę  towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Funkcja dostępna we wszystkich systemach.

Zweryfikujesz kontrahentów:

 • sprawdzając status kontrahenta w podatku VAT – dostępne we wszystkich systemach
 • w systemie  VIES – dostęp do bazy danych numerów identyfikacji podatkowej w innym państwie UE: dzięki niemu sprawdzisz, czy kontrahent jest płatnikiem VAT. Funkcjonalność dostępna w Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, od 2018 roku również w Comarch ERP Optima.
 • W bazie GUS – dostępne we wszystkich naszych systemach
 • W bazie BIG InfoMonitor oraz w rejestrach publicznych: GUS, CEiDG, KRS, listy sankcyjnej MSWiA oraz białej listy podatników VAT – dostępne w najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2024

Dokumentacja

Deklaracje/Informacje

Jak wysłać deklarację VAT-7?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie

Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)? 

Podział odliczeń od samochodów 50%

Jak rozliczyć 50% VAT? 

 

 

Wideo

Odwrotne Obciążenie

Podział odliczeń od samochodów 50%

Ulga na złe długi

Metoda kasowa

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Dokumentacja

Wideo

Odwrotne Obciążenie

Import

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza