Indywidualny rachunek ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymały nowe, indywidualne numery rachunków składkowych, na które są zobowiązane odprowadzać sumę należnych składek ZUS. Tym samym dotychczasowe comiesięczne cztery oddzielne płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych zostaną zastąpione jednym przelewem.

Numer składa się z 26 cyfr, z których te od trzeciej do trzynastej oznaczają numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć – NIP przedsiębiorcy. Przed rozpoczęciem wpłacania warto zweryfikować, czy numer jest prawidłowy. Można to sprawdzić w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Identyfikacja wpłaty będzie się odbywała automatycznie. Zostanie ona zaksięgowana na koncie płatnika składek, a następnie rozdzielona na pokrycie należnych składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. W konsekwencji płatnik nie będzie mógł opłacić bieżących składek, nie regulując zaległości. Według nowych przepisów każda wpłata, która wpłynie na konto płatnika, zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na spłatę zaległości. Zapobiegnie to narastaniu odsetek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2017, poz. 1027.

W programie Comarch ERP Optima już od wersji 2018.0.1 na formularzu ZUS (Ogólne/Inne/Urzędy) umożliwiono odnotowanie numeru indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS. Od wersji 2018.1.1 wszystkie płatności do deklaracji DRA z terminem płatności w roku 2018 generowane są według nowych zasad – jeden przelew na indywidualny rachunek składkowy. Przelew zgodny z zaleceniami  opublikowanymi przez ZUS w dniu 2.01.2018 na http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/e-skladka/e-skladka-pliki-do-pobrania  można pobrać z Indywidualnych Stron Klientów > Comarch ERP Optima -> Aktualizacje i zgłoszenia -> Ważne aktualizacje > Numer zgłoszenia 232115. Nowy bank (NBP numer rozliczeniowy 60000002) przeznaczony do rozliczeń z ZUS można zaimportować z serwera Comarch: Ogólne > Inne > Banki. 

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza