Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych. Do końca 2014 roku członkowie rad nadzorczych podlegali obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie ze zmianą przepisów, wynagrodzenie członków rad nadzorczych będzie podlegało obowiązkowo również składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki te będą naliczane od kwot rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, niezależnie od posiadania przez członka rady nadzorczej innego tytułu do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty. Osoby te nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym.

Zmianyw zasadach naliczania składek emerytalno-rentowych niosą ze sobą również automatycznie zmiany w sposobie obliczania podstawy składki zdrowotnej – od 1 stycznia 2015 r. jest ona bowiem pomniejszana o składki ZUS ubezpieczonego.

Za członków rad nadzorczych płatnik nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ani na Fundusz Emerytur Pomostowych.  

Jednak w przypadku spełnienia warunków Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) będzie istniał obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.

 

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniony został także opis kodu tytułu ubezpieczenia 2240 oraz wprowadzone zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia dla członka rady nadzorczej:

22 40 - Członek rady nadzorczej mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, niewynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

22 41 - Członek rady nadzorczej mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

22 42 - Członek rady nadzorczej mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1831).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1967)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz.1957)

 

W programie Comarch ERP Optima od wersji 2015.1.1 zostały dodane odpowiednie pozycje do słownika kodów tytułów ubezpieczenia, które można wybierać dla własnych umów oraz standardowych typów wypłat:

  • Udział w organach stanowiących osób prawnych
  • Udział w organach stanowiących osób prawnych (bez kosztów)

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza