Comarch SA w konsorcjum z PricewaterhouseCoopers Polska podpisał w dniu 07.04.2009r. umowę ramową z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradczych i konsultingowych dla realizacji projektów informatycznych istotnych dla informatyzacji państwa, takich jak: ePUAP 2, sieć 112, pl.ID.- Podpisanie tej umowy ramowej jest potwierdzeniem silnego zaangażowania Comarch na rynku administracji publicznej – mówi Paweł Prokop, odpowiedzialny w zarządzie Comarch za sektor publiczny. – Wraz z naszym konsorcjantem jesteśmy w stanie zaoferować komplementarny i unikalny w skali Polski zbiór kompetencji naszych zespołów projektowych.Umowa swoim zakresem obejmuje doradztwo strategiczne (zakres planowania projektów, analiza wymagań, opracowanie architektury, opracowanie dokumentacji oraz ewentualnych zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działania prowadzonych projektów) oraz wsparcie zespołów wykonawczych CPI MSWiA w zakresie zarządzania programami, portfelami projektów oraz projektem, zorganizowania Biura Projektu i wykonywanie innych prac zleconych.Na podstawie niniejszej umowy ramowej CPI MSWiA może udzielać zamówień do kwoty brutto w wysokości 66.220.868,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100), nie dłużej jednak niż 4 lata od dnia zawarcia umowy.