Nowoczesna gospodarka przestrzenna

Comarch ERGO to zintegrowana platforma informatyczna dla gminy, powiatu i województwa, która zwiększa skuteczność realizacji działań związanych z gospodarką przestrzenną. Nasze rozwiązania mają przyjazny interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Posiada wiele funkcji edycyjnych, informacyjnych i analitycznych. Comarch ERGO zapewnia interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych (rejestrów publicznych), a w szczególności ich referencyjność, jednolitość, zgodność oraz dostępność.

Obszary

Ewidencja i rejestr zabytków nieruchomych oraz archeologicznych

Karta adresowa zabytku
Comarch ERGO pozwala na rejestrowanie, edytowanie, drukowanie kart adresowych zabytku wraz z załącznikami. Do karty można załączać w systemie zdjęcia i dokumenty opisowe, wybierając jedno z nich jako główne zdjęcie na karcie zabytku.

Zabytki nieruchome i archeologiczne
Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji i rejestru zabytków nieruchomych oraz archeologicznych. Umożliwia prowadzenie planowej polityki i działalności konserwatorskiej w zakresie: wpisów do ewidencji zabytków, opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji inwestycyjnych.

Integracja z EGiB i EMUiA
Comarch ERGO pozwala na określenie zakresów przestrzennych zabytków na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz zapewnia odniesienie przestrzenne zabytków do danych adresowych zawartych w ewidencji miejscowości ulic i adresów. Zapewnia także dostęp do aktualnych danych przedmiotowych i podmiotowych dotyczących danego zabytku.

System do planowania zagospodarowania przestrzennego

Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Moduł integruje obiekty terenów przetworzone do postaci wektorowej na podstawie załączników kartograficznych z odpowiednią częścią dokumentów opisowych (uchwała XML, tekst studium). Pozwala także na udostępnianie pełnej informacji planistycznej.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Szybka rejestracja decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w dwóch osobnych rejestrach. Poszczególne funkcje modułu pozwalają na rejestrowanie decyzji, utrzymywanie ich w bazie danych w postaci rejestru, dołączanie załączników w różnych formatach, lokalizacji decyzji na mapie oraz generowanie raportów zbiorczych.

Wypisy i wyrysy

Wspomaga wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń i informacji dzięki odniesieniu przestrzennym i czasowym bazy ustaleń planistycznych opierającej się na dokumentach w formacie XML. Obsługuje kompleksowo proces wydawania dokumentów od momentu przyjęcia wniosku, poprzez wspomaganą szablonami redakcję aż do końcowego wydruku.

Studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Usprawnia proces rejestracji zmian w planach miejscowych tworząc jednolitą bazę danych ustaleń planistycznych, mającą odniesienie w czasie. System wspiera proces rejestracji zmian w części graficznej i opisowej planu miejscowego oraz zapewnia pełną rozliczalność i kontrolę procesu. System pozwala na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

System ewidencji rejestru miejscowości, ulic i adresów (EMUiA)
Wsparcie prowadzenia spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych budynków. Automatyczne generowanie dokumentów jak np. zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. Rejestracja wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku umożliwia podanie numeru działki ewidencyjnej z EGiB, wraz z możliwością bezpośredniego podglądu danych właściciela działki ewidencyjnej dla której rejestrowany jest wniosek. System pozwala także na ewidencjonowanie prognozowanych numerów porządkowych.

Tereny inwestycyjne
Prowadzenie ewidencji ofert na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem itp. nieruchomości gruntowych, budynkowych czy lokalowych. Jest zintegrowany z modułem Wykazy nieruchomości i Przetargi publiczne w zakresie automatycznego przejmowania wykazów i przetargów publicznych w celu zwiększenia atrakcyjności oferty o: fotografie, dokumenty opisowe, lokalizacje według danych z EGiB, adres EMUiA, oznaczenie geometrii na mapie, opis, uzbrojenie, dane kontaktowe itp. Publikacja ofert odbywa się na Portalu nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
Prowadzenie i rozliczanie kart opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, naliczania przypisów, uwzględniania bonifikat, rozkładania płatności na raty, ewidencjonowania wycen. Moduł zapewnia ścisłą integrację z modułem Zasób nieruchomości. Pozwala na zautomatyzowanie procesu aktualizacji opłat w związku ze zmianą wartości nieruchomości lub stawki procentowej opłaty rocznej. Automatyzuje proces generowania dokumentów, w tym zawiadomień o wysokości opłaty, wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłaty rocznej oraz wypowiedzeń w przypadku zmiany wysokości stawki procentowej.

System do ewidencji nieruchomości
Ewidencjonowanie nieruchomości, które wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości, miasta na prawach powiatu oraz zasobu Skarbu Państwa. Zawiera również ewidencje nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz ewidencje nieruchomości wykluczonych z zasobu. Rejestr prowadzony jest na podstawie danych z katastru nieruchomości i zapewnia synchronizację pomiędzy bazą danych EGiB a zasobem nieruchomości. Zaawansowane funkcje analityczne umożliwiają łatwe wyszukiwanie danych zasobu z uwzględnieniem kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Portal nieruchomościi i przetargi publiczne
Umożliwienie zgodnie z art. 35 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użytkowanie, w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej oraz do sporządzania informacji o przetargu ustnym i pisemnym, określając wszystkie niezbędne do tego dane. Portal wspiera promocję informacji o wykazach, przetargach oraz ofertach inwestycyjnych z możliwością pobrania danych o ofercie. Użytkownik portalu ma możliwość zaawansowanego wyszukiwania ofert z użyciem filtra przestrzennego, zapisywania kryteriów wyszukiwania czy korzystania z porównywarki ofert. Informacja o pojawieniu się oferty, która spełnia kryteria jest automatycznie wysyłana do użytkownika.

Dzierżawy i najmy
Moduł zapewnia prowadzenie ewidencji umów najmu, dzierżawy oraz bezumownego korzystania z gruntu. Przechowuje pełne dane przedmiotowe, podmiotowe, parametry umów, zasady rozliczeń, harmonogramy płatności. Z poziomu opłat, system zapewnia bezpośredni wgląd w powiązane z nimi dane ewidencji gruntów i budynków z możliwością podglądu działki ewidencyjnej na mapie oraz generowania dokumentów.

 • Mapa zasadnicza
  Prowadzenie baz danych EGiB, GESUT oraz BDOT500 również w postaci hybrydowej, dzięki aktualizacji baz danych zasobu w oparciu o wyniki opracowań geodezyjnych z równoczesną aktualizacją ich treści rastrowej. Automatyczne generowanie produktów kartograficznych bez konieczności ponownego redagowania mapy geodezyjnej dla poszczególnych skal opracowania. Graficzna obsługa baz danych dzięki prostej edycji, modyfikacji i dodawaniu geometrii obiektów (rysowanie, skartowanie) oraz opisów w formularzach. Wszystkie zmiany wprowadzane na mapie zasadniczej są aktualizowane w ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 i GESUT. Zapewnia narzędzia do pracy nad obiektem graficznym: kopiowanie geometrii, podział i scalanie, konfigurowane dociąganie kursora oraz wyświetlenie mapy zasadniczej według określonego stanu oraz zaawansowane funkcje analityczne.


  Ewidencja gruntów i budynków (Kataster)
  Proste prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Automatyczna aktualizacja danych przedmiotowych i podmiotowych w EGiB w ramach jednej długoterminowej zmiany, bez konieczności ponownego wprowadzania danych do części opisowej ewidencji, po wprowadzeniu zmian bezpośrednio na mapie. Podobnie aktualizacja części opisowej automatycznie aktualizuje opisy na mapie. Intuicyjna obsługa procesu wprowadzania danych. Dane dotyczące budynku wprowadzane na mapie są uzupełniane o dane dotyczące lokali mieszkalnych i ich właścicieli dodane od strony podmiotowej. Użytkownicy mogą na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany oraz mają dostęp do zawsze aktualnych danych w ewidencji gruntów i budynków.

  Osnowa geodezyjna
  Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na geoportalu publicznym. Moduł daje możliwość dowiązania do punktu osnowy dowolnej ilości opisów topograficznych, wgląd w ich historię oraz import danych osnowy w formacie GML. Do każdego punktu osnowy można dowiązać dowolną ilości współrzędnych historycznych, również zapisanych w innych układach współrzędnych. Proste generowanie raportów zbiorczych i szczegółowych oraz wsparcie procesów związanych z obsługą rezerwacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, zapewniając gromadzenie danych o projektowanych punktach osnowy z możliwością ich wizualizacji na mapie.

  Zamówienia
  Elastyczna obsługa wniosków o udostępnienie materiałów, prowadzenie i rozliczanie zamówień związanych z pracą ośrodka jak wydawanie danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wystawianie dokumentów sprzedaży, udzielanie informacji czy uzgadnianie dokumentacji projektowej. Moduł obsługuje 4 rodzaje zamówień: zamówienia tworzone bezpośrednio w module (sprzedaż bezpośrednia), zamówienia tworzone z poziomu Portalu ODGIK, zamówienia z poziomu zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz zamówienia tworzone dla uzgodnienia sprawy ZUDP z poziomu uzgadnianej sprawy. Moduł posiada również szereg intuicyjnych raportów i wykazów wniosków o udostępnienie materiału z zasobu geodezyjnego.

  Mapa zasadnicza
  Prowadzenie baz danych EGiB, GESUT oraz BDOT500 również w postaci hybrydowej, dzięki aktualizacji baz danych zasobu w oparciu o wyniki opracowań geodezyjnych z równoczesną aktualizacją ich treści rastrowej. Automatyczne generowanie produktów kartograficznych bez konieczności ponownego redagowania mapy geodezyjnej dla poszczególnych skal opracowania. Graficzna obsługa baz danych dzięki prostej edycji, modyfikacji i dodawaniu geometrii obiektów (rysowanie, skartowanie) oraz opisów w formularzach. Wszystkie zmiany wprowadzane na mapie zasadniczej są aktualizowane w ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 i GESUT. Zapewnia narzędzia do pracy nad obiektem graficznym: kopiowanie geometrii, podział i scalanie, konfigurowane dociąganie kursora oraz wyświetlenie mapy zasadniczej według określonego stanu oraz zaawansowane funkcje analityczne.

  Ewidencja gruntów i budynków (Kataster)
  Proste prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Automatyczna aktualizacja danych przedmiotowych i podmiotowych w EGiB w ramach jednej długoterminowej zmiany, bez konieczności ponownego wprowadzania danych do części opisowej ewidencji, po wprowadzeniu zmian bezpośrednio na mapie. Podobnie aktualizacja części opisowej automatycznie aktualizuje opisy na mapie. Intuicyjna obsługa procesu wprowadzania danych. Dane dotyczące budynku wprowadzane na mapie są uzupełniane o dane dotyczące lokali mieszkalnych i ich właścicieli dodane od strony podmiotowej. Użytkownicy mogą na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany oraz mają dostęp do zawsze aktualnych danych w ewidencji gruntów i budynków.


  Osnowa geodezyjna
  Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na geoportalu publicznym. Moduł daje możliwość dowiązania do punktu osnowy dowolnej ilości opisów topograficznych, wgląd w ich historię oraz import danych osnowy w formacie GML. Do każdego punktu osnowy można dowiązać dowolną ilości współrzędnych historycznych, również zapisanych w innych układach współrzędnych. Proste generowanie raportów zbiorczych i szczegółowych oraz wsparcie procesów związanych z obsługą rezerwacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, zapewniając gromadzenie danych o projektowanych punktach osnowy z możliwością ich wizualizacji na mapie.


  Zamówienia
  Elastyczna obsługa wniosków o udostępnienie materiałów, prowadzenie i rozliczanie zamówień związanych z pracą ośrodka jak wydawanie danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wystawianie dokumentów sprzedaży, udzielanie informacji czy uzgadnianie dokumentacji projektowej. Moduł obsługuje 4 rodzaje zamówień: zamówienia tworzone bezpośrednio w module (sprzedaż bezpośrednia), zamówienia tworzone z poziomu Portalu ODGIK, zamówienia z poziomu zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz zamówienia tworzone dla uzgodnienia sprawy ZUDP z poziomu uzgadnianej sprawy. Moduł posiada również szereg intuicyjnych raportów i wykazów wniosków o udostępnienie materiału z zasobu geodezyjnego.


  Oprogramowanie dla WODGiK
  Comarch dostarczył województwu opolskiemu kompleksową platformę Comarch ERGO, która zapewnia dostęp do wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Funkcjonalność portalu umożliwia podmiotom skorzystanie z łącznie 18 e-usług do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a w tym obsługę geodetów, rzeczoznawców, komorników oraz projektantów. W ramach przedsięwzięcia, wdrożone zostały dwa kluczowe rozwiązania: Portal e-usług (Centrum Usług Wspólnych) oraz system WZGiK.


  Rejestr cen i wartości nieruchomości
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków za prowadzenie rejestru odpowiedzialni są Starostowie. Moduł systemu informacji przestrzennej Coamrch ERGO umożliwia prowadzenie, aktualizację oraz udostępnianie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz pozwala generować w prosty sposób czytelne raporty. Nasze rozwiązanie obsługuje pełen zakres raportów dla GUS wraz z możliwością udostępniania ich w formacie GML czy SWDE, raportów dla rzeczoznawców majątkowych, czy zestawień statystycznym.

  Zgłoszenia prac geodezyjnych
  Kompleksowa obsługa prac geodezyjnych: przyjmowanie zgłoszeń, tworzenie zamówień i prac geodezyjnych na podstawie zgłoszeń oraz ich pełna obsługa. Moduł umożliwia realizacje czynności niezbędnych do określenia atrybutów opisujących zgłaszaną pracę geodezyjną oraz wskazanie jej zakresu przez dodanie działek ewidencyjnych lub wygenerowanie bufora czy narysowanie zakresu przestrzennego na mapie. Tworząc zamówienie użytkownik ma możliwość ustalenia listy materiałów udostępnianych geodecie, obsługi dokumentu obliczenia opłaty i wydania licencji oraz zgłoszeń uzupełniających. Następnie potrzebne do pracy geodezyjnej materiały są w prosty sposób udostępniane z archiwum zasobu w postaci elektronicznej w tym GML i SWDE.

 • Archiwum zasobu geodezyjnego
  Aktualizacja, gromadzenie oraz udostępnianie danych dotyczących zasobu geodezyjnego wszystkich operatów geodezyjnych w archiwum. Funkcje zaawansowanego wyszukiwania i filtrowania według dowolnych atrybutów, w tym po zasięgu przestrzennym określonym przez okno czy arkusz mapy, jednostkę ewidencyjną lub obręb. W ramach operatów do archiwum mogą być dodane skany dokumentów: szkice, wykazy współrzędnych czy dzienniki pomiaru. Archiwum zarządza metadanymi związanymi z dokumentacją i danymi przestrzennymi znajdującymi się w archiwum zasobu. Archiwum obsługuje także mechanizm wypożyczeń. Pełna kontrola nad zasobem geodezyjno-kartograficznym oraz odpowiedni poziom zabezpieczeń dla operatów technicznych i innych materiałów.

  Uzgodnienia projektowanych sieci
  Obsługa procesów uzgodnienia projektowanych lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, wniosków i spraw o uzgodnienie usytuowania, wnioskodawców oraz projektantów i branż. Możliwość dołączenia dokumentacji projektowej w postaci plików DXF i GeoTIFF oraz wpasowanie plików rastrowych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Ścisła integracja spraw ZUD z zamówieniami oraz automatyzacja procesu naliczenia opłaty związanej z uzgadnianą dokumentacją projektową. Moduł dodatkowo zapewnia kompleksową obsługę narad koordynacyjnych, generowanie dokumentów, automatyczne wysyłanie powiadomień elektronicznych o posiedzeniach czy terminach narad koordynacyjnych.

  Administracja
  Moduł umożliwia prostą administrację obszarem geodezji i kartografii, konfigurację oraz kilkadziesiąt słowników dla pozostałych modułów, konfiguracje niezbędne do obsługi usług publicznych Portalu ODGIK oraz obsługę systemów zewnętrznych. Przejrzyste statystyki w postaci tabel i wykresów prezentują zestawienia ilościowe dotyczące poszczególnych modułów.

  Geoportal wewnętrzny
  Geoportal wewnętrzny zapewnia dostęp do użytku wewnętrznego do danych zawartych w rejestrach i ewidencjach. Prezentuje zintegrowane dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęć pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych i innych.

  Geoportal powiatowy
  Geoportal publiczny prezentuje dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Udostępnia zintegrowane dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęć pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych i innych.

  Zasoby przestrzenne
  Moduł daje administratorom możliwość centralnego zarządzania udostępnianiem plików zapisanych w różnych formatach. System dostarcza narzędzia administracyjne, nie wymagające posiadania specjalistycznej wiedzy służące do konfiguracji serwera danych przestrzennych. Scentralizowane zarządzanie danymi przestrzennymi zapewnia administratorom pełną kontrolę nad tym, z jakich źródeł zewnętrznych korzystają użytkownicy systemu w dostępnych dla nich kompozycjach mapowych.

  Wydruki
  Comarch ERGO pozwala na wydawanie produktów kartograficznych w różnych formatach na podstawie zdefiniowanych szablonów wydruków. Automatycznie je stylizuje, redaguje i opisuje marginaliami. Umożliwia generowanie standardowych wydruków kartograficznych mapy zasadniczej, bez konieczności prowadzenia warstwy redakcyjnej. Stylizuje generowane wydruki na podstawie specyfikacji w formacie *.sld .


  Atlas
  Zarządzanie danymi przestrzennymi. Definiowanie przez administratorów klas obiektów, atrybutów, prezentacji na mapach, uprawnień dostępu, zasad edycji, szablonów wydruków i innych parametrów. Import danych pochodzących z plików w różnych formatach z mapowaniem atrybutów źródłowego pliku na atrybuty systemu. Automatyczne tworzenie warstw na podstawie, znajdującej się w plikach, definicji struktury zawartych w nich danych.

  Geointegrator
  Moduł umożliwia przeszukiwanie danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu. Określa zasięg przestrzenny wyszukiwania na mapie. Posiada funkcje zapamiętywania parametrów wyszukiwania co pozwala na powtórne ich wykorzystywanie. Istnieje możliwość przeglądania znalezionych informacji, wyświetlania komponentów na mapie oraz podgląd ich w systemach dziedzinowych. Użytkownik może wydrukować wybrane zdjęcia i opisy dot. znalezionych rekordów.Umieszczanie na tle mapy dowolnych obiektów, strzałek i adnotacji. Dostępność zaawansowanych funkcji CAD. Dociąganie kursora do punktów charakterystycznych obiektów na mapie (ang. snap).

  Konto geodety
  Kompleksowa obsługa prac geodezyjnych online przez przeglądarkę internetową oraz możliwość wprowadzania zmian bezpośrednio w bazach EGiB, GESUT i BDOT500. Dostęp do wszystkich zmian w obszarze pracy geodezyjnej od momentu jej rozpoczęcia. Moduł umożliwia pracownikowi ośrodka weryfikację operatów geodezyjnych wprowadzonych przez geodetę i kontrolę opracowania. Wszystkie uwagi powiązane z obiektami wskazanymi na mapie są automatycznie udostępniane geodecie. Geodeta i pracownicy ośrodka mają dostęp do tych samych narzędzi kontroli, edycji oraz generowania raportów i dokumentów zmian, co zapewnia standaryzację procesów kontroli opracowań geodezyjnych i skraca czas kontroli operatów.

  Konto komornika
  Aplikacja Konto komornika to integralna część Portalu Ośrodka Dokumentacji, przeznaczona do wyszukiwania informacji o podmiotach znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu lub miasta na prawach powiatu w sprawach prowadzonych przez komorników. Umożliwia generowanie raportów z potwierdzeniem czy wskazany podmiot figuruje w bazie danych EGIB. W przypadku figurowania w bazie danych EGIB danego podmiotu, aplikacja umożliwia złożenie zamówienia na wybrane wypisy z rejestrów lub kartotek.

  Konto rzeczoznawcy
  Aplikacja Konto rzeczoznawcy majątkowego umożliwia proste wyszukiwanie informacji o transakcjach i wycenach nieruchomości zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu lub miasta na prawach powiatu oraz generowanie raportów dotyczących transakcji i wycen dla nieruchomości spełniających określone kryteria wyszukiwania. Rozwiązanie zapewnia wiele zaawansowanych funkcji wyszukiwania oraz łatwe składanie i rozliczanie wniosków w odpowiednim urzędzie.

  Konto gestora i inwestora
  Kompleksowa obsługa procesów związanych z uzgadnianiem projektowanych lokalizacji sieci uzbrojenia terenu z udziałem inwestorów oraz gestorów. Rozwiązanie umożliwia dodawanie dokumentacji projektowej w plikach DXF i GeoTIFF, wprowadzenie projektowanych obiektów GESUT przez przejęcie geometrii z podłączonych plików wektorowych, automatyczne powiązanie obiektów w bazie danych ze sprawą ZUD oraz obsługę online narad koordynacyjnych. Inwestorzy mogą zdalnie składać wnioski natomiast gestorzy wykonywać uzgodnienia, dodawać uwagi i mieć dostęp do podglądu projektu na mapie.


  Konto klienta
  Składanie przez ePUAP wniosków o udostępnienie danych i dokumentów z zasobu PZGiK. W ramach konta możliwa jest obsługa e-usług dla całości procedury administracyjnej wyłącznie online. Do wniosku można dołączyć dokumenty, podpisać profilem zaufanym oraz dokonać płatności za udostępnianie danych i dokumentów. E-Usługi wymagają wdrożenia odpowiedniej architektury zintegrowanego systemu informatycznego, której elementami są systemy dziedzinowe Comarch ERGO. Obsługują one procedury administracyjne, brokery odpowiedzialne za komunikację z ePUAP oraz komponenty systemów zewnętrznych jak np. systemy płatności elektronicznych.

 • System referencyjny
  Comarch ERGO pozwala na prowadzenie systemu referencyjnego, który odwzorowuje układ komunikacyjny sieci drogowej. Każdy obiekt występujący w pasie drogi np. chodnik, znak czy barierka posiada zdefiniowany kilometraż względem początku drogi oraz pikietaż względem początku odcinka referencyjnego. Moduł pozwala również określić numery dróg i ich kategorie, składające się na nie odcinki referencyjne oraz punkty referencyjne, które stanowią węzły sieci drogowej.


  Infrastruktura drogowa
  System umożliwia prowadzenie bazy danych obiektów inżynierskich (jezdnie, chodniki, zjazdy, przepusty, krawężniki itp. ) zgodnie z wymaganiami książki drogi. Określanie położenia obiektów w przyjętym systemie referencyjnym (kilometraż, pikietaż, strona drogi), powierzchni, długości, odbywa się automatycznie. Moduł pozwala np. odpowiedzieć na pytanie ile, jakiego rodzaju oraz jakiej powierzchni obiektów drogowych występowało w obszarze wskazanym na mapie w konkretnym czasie.

  Organizacja ruchu
  Nasze rozwiązanie umożliwia prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) zgodnie z wymaganiami książki obiektu drogowego. Oprócz automatycznie określanej lokalizacji, użytkownik może gromadzić informacje na temat stanu technicznego znaków i słupków, liczby słupków, rodzaju lica znaku, informacji o aktywnym podświetleniu czy o rodzaju soczewki w sygnalizatorze świetlnym. System daje możliwość wykonywania analiz stanu organizacji ruchu drogowego, które mogą być wizualizowane w postaci raportu lub mapy tematycznej.


  Obiekty inżynierskie
  Moduł obiekty inżynierskie pozwala na prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o obiektach mostowych, kładkach, wiaduktach, przepustach, ścianach oporowych, tunelach i przejściach podziemnych. Pozwala na przechowywanie i przeglądanie fotografii obiektu drogowego oraz dowolnych załączników z nim związanych. Gromadzona jest informacja o przeglądach obiektów, kontrolach okresowych czy opracowaniach projektowych. Moduł umożliwia automatyczne generowanie raportów takich jak: książka obiektu mostowego, Książka tunelu, wykazy obiektów mostowych, karta obiektu mostowego.

  Kontrole okresowe
  Umożliwia prowadzenie wymaganego prawem budowlanym rejestru protokołów kontroli okresowej, które należy wykazywać w dokumentach ewidencyjnych dla danej drogi. Moduł pozwala na rejestrowanie wyników ocen stanu drogi (rocznej lub pięcioletniej) zrealizowanych z wykorzystaniem metodologii BIKB lub SOSN. Moduł pozwala na szczegółową wizualizację wyników tych ocen na mapie tematycznej lub w postaci raportu oraz na analizę zmian stanu technicznego drogi z uwzględnieniem zmiennej czasu.

  Raporty drogowe
  Moduł umożliwia generowanie przewidzianych przepisami prawa raportów takich jak:

  • Książka drogi
  • Dziennik objazdów
  • Raporty zbiorcze wymagane przez GDDKiA

  Comarch ERGO 3D
  Umożliwia przeglądanie danych pochodzących ze skaningu mobilnego i fotorejestracji, wykonywanie pomiarów na zdjęciach oraz pozyskiwanie danych bezpośrednio ze zdjęć do rejestrów i ewidencji Comarch ERGO. Moduł dostępny jest we wszystkich systemach dziedzinowych naszego systemu z poziomu przeglądarek internetowych

  Mapa techniczno-eksploatacyjna
  Moduł umożliwia wygenerowanie wymaganego przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach - Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) dokumentu Mapa Techniczno-Eksploatacyjna. Pozwala na generowanie mapy dla wszystkich rodzajów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Moduł wspiera również drukowanie w określonej skali oraz eksportowanie mapy do pliku w postaci wektorowej.

  Natężenie ruchu drogowego
  Comarch ERGO dzięki integracji z bramkami preselekcyjnymi umożliwia gromadzenie informacji o natężeniu ruchu drogowego w interwale godzinowym lub dobowym, w trybie ciągłym lub celowym dla struktury rodzajowej „8+1”. Dane te mogą zostać uzupełnione wynikami wykonywanego co 5 lat generalnego pomiaru ruchu, który jest podstawą planowania, modelowania i prognozowania kierunków rozwoju sieci drogowej. Wartość natężenia może być wyświetlona w dowolnym punkcie po jego wskazaniu na mapie w postaci map tematycznych, raportów i zestawień obrazujących stan w zadanej dacie i czasie.

  Kamery
  Moduł udostępnia w Informatorze Drogowym obrazy przekazywane z kamer CCTV zainstalowanych w terenie. Możliwe jest wykorzystanie kamer ANPR rozpoznających tablice rejestracyjne, które mogą zostać użyte do zliczania pojazdów w ustalonych interwałach czasu (dla modułu Natężenie Ruchu Drogowego) lub jako urządzenie umożliwiające sprawdzenie, czy w danej lokalizacji stacji ANPR pojawił się podejrzany lub poszukiwany pojazd.

  Stacje Pogodowe
  Moduł integruje dane pochodzące ze stacji pogodowych takie jak temperatura powietrza, stan nawierzchni czy widoczność i umożliwia ich wyświetlenie na mapie w formie zbiorczej. Pozwala również na analizę dziennych zmian wartości parametrów pobieranych ze stacji pogodowych.


  Stacje VMS
  Rozwiązanie Comarch ERGO pozwala również na sterowanie wyświetlaniem informacji na tablicach ze znakami zmiennej treści w sposób scentralizowany.

   

 • Comarch ERGO mobile
  Jest mobilną platformą obsługi zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, takich jak prowadzenie dziennika objazdów, rejestracji awarii i usterek, rejestracja prac związanych z ich usunięciem, rejestracji utrudnień drogowych. Moduł jest zintegrowany on-line z odpowiednimi modułami podsystemu drogowego. Moduł umożliwia automatyczną rejestrację śladów GPS pojazdów, zapewniając dokonywanie powiązanych z nimi wpisów do rejestrów systemu takich jak objazdy, usterki i awarie, wykonane prace. Pozwala także na rejestrację zdjęć związanych z wykonywanymi zadaniami oraz ich automatyczne przesyłanie do systemu.

  Zajęcie pasa drogowego
  Umożliwia prowadzenie rejestru wniosków, spraw oraz decyzji, jakie zarządca wydaje w związku z zajęciem pasa drogowego na cele niezwiązane ze sprawowaniem zarządzania ruchem i utrzymaniem dróg. Wraz z wydaniem decyzji naliczana jest opłata, którą musi uiścić wnioskodawca. System umożliwia generowanie decyzji na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika szablonu wydruku. Moduł zapewnia automatyzację naliczenia opłaty, na podstawie zdefiniowanego na mapie obszaru zajęcia pasa drogowego, z uwzględnieniem rodzajów obiektów drogowych znajdujących się w zajmowanym obszarze.

  Stan prawny dróg
  Pozwala na udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków zarządcom drogowym w związku z realizacją ich celów statutowych, dzięki temu zarządca posiada dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w obszarze pasa drogowego. Rejestrowany jest stan faktyczny w terenie i prawny pasa drogowego. Moduł umożliwia zasilenie zasobu nieruchomości w dane dotyczące nieruchomości gruntowych znajdujących się w drogach publicznych, ich numerów oraz powierzchni zajętej pod pas drogowy.


  Regulacje stanu prawnego
  Moduł dostarcza narzędzia zapewniające wsparcie procesów regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych, wykrytych jako konflikty w module stanu prawnego ulic i dróg. Umożliwia zaprojektowanie i skosztorysowanie wykupów działek pod przyszłą regulację stanu prawnego, rejestrację danych przedmiotowych i podmiotowych działek ewidencyjnych podlegających regulacji, powierzchni i wartości działek przeznaczonych do wykupu. Pozwala na ewidencję numerów spraw na poszczególnych etapach regulacji i dostarcza informacji o działkach wynikowych będących przedmiotem regulacji.

  Roboty budowlane
  Umożliwia rejestrowanie i zarządzania zdarzeniami związanymi z prowadzeniem prac budowlanych (budowy, remonty, przebudowy), dokumentowanie całego procesu budowalnego począwszy od planowania inwestycji, a skończywszy na jej odbiorach i przeglądach gwarancyjnych. Do każdej pracy budowlanej użytkownik może przypisać dokumentację techniczną, informację o zakresie wykonanych prac, dowolne dokumenty i załączniki, takie jak pozwolenia na budowę, dokumentację fotograficzną, informację o gwarancjach i przeglądach gwarancyjnych i protokołach odbioru. Każde zdarzenie posiadające datę (np. zgłoszenia gotowości do odbioru, gwarancje, przeglądy gwarancyjne) posiada swoje odzwierciedlenie w kalendarzu, który stanowi harmonogram zdarzeń w związku z daną inwestycją drogową.

  Terminarz drogowy
  Pobiera wszystkie terminy zdarzeń, jakie mogą wystąpić w administrowaniu drogami, występujące w poszczególnych modułach systemu ERGO takie jak terminy prac budowlanych, gwarancji i przeglądów gwarancyjnych, terminy wystąpienia awarii i usterek, prac bieżących związanych z ich usunięciem, terminy zajęć pasa drogowego, organizacji ruchu drogowego, terminy wystąpienia i zakończenia utrudnień drogowych itp. Terminy te prezentowane są w formie harmonogramu na kalendarzu, a także jako wykaz terminów w postaci raportu z możliwością wyszukiwania zdarzeń spełniających określone warunki.

  Dziennik Objazdów
  Umożliwia zarządcy spełnienie wymogów prawnych związanych z prowadzeniem dziennika objazdów, które są jednym z ważniejszych działań statutowych zarządcy drogowego. Dzięki modułowi, można łatwo i szybko zaplanować objazd drogi, zarejestrować ewentualne usterki i wady związane z danym objazdem. Moduł jest ściśle zintegrowany z modułem „Utrzymanie bieżące”, gdzie rejestrowane są informacje o pracach związanych z usunięciem awarii i usterek. Oba moduły funkcjonują również w wersji na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem lokalizacji GPS.


  Utrzymanie Bieżące
  Umożliwia wprowadzanie awarii i usterek występujących na drogach w sposób ściśle zintegrowany z modułem dziennika objazdów i aplikacją mobilną. Moduł pozwala na określenie rodzaju awarii lub usterki, jej priorytetu oraz parametrów technicznych wraz z jej lokalizacją, a także na zlecanie prac bieżących związanych z ich usunięciem oraz umożliwia rejestrowanie informacji dotyczących ich usunięcia.

  Wypadki
  Umożliwia gromadzenie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach. Pozwala na prowadzenie analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa drogowego na danej drodze (np. gęstość wypadków, gęstość kolizji itp.) oraz wyświetlenie na mapie czarnych punktów czy koncentracji zdarzeń. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych wskaźników. Zakres gromadzonych danych odpowiada karcie zdarzenia drogowego wypełnianej przez policjanta na miejscu zdarzenia, dlatego istnieje możliwość integracji z aplikacją mobilną dla pracownika rejonu lub obwodu drogowego, który uczestniczy na miejscu w likwidacji skutków zdarzenia wraz z Policją.

  Utrudnienia drogowe
  Wykorzystuje informacje rejestrowane i aktualizowane podczas obsługi procesów zajęcia pasa drogowego, prac budowlanych, utrzymania bieżącego, akcji zima oraz informacje napływające z urządzeń ITS. Informacje o utrudnieniach związanych z zajęciem pasa drogowego, robotami budowlanymi, awariami na drogach i inne mogą być rejestrowane w trakcie inspekcji czy objazdów dróg, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Po ich zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika mogą zostać opublikowane w Informatorze Drogowym oraz wyświetlane na znakach i tablicach zmiennej treści w wybranej lokalizacji.

Pozwolenia wodnoprawne
Moduł ewidencjonuje pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne (np. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, odbiór i oczyszczanie ścieków), szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych. Umożliwia rejestrowanie części opisowej oraz graficznej operatu wodnoprawnego w postaci dokumentów elektronicznych i wybranych danych w postaci atrybutów np. oznaczenia zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, celu i zakresu korzystania z wód, zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych itp. Określa położenie wybranych elementów w przestrzeni geograficznej.


Uwarunkowania środowiskowe
Comarch ERGO ewidencjonuje dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, w szczególności tych, które dotyczących uwarunkowań środowiskowych np. prognozy oddziaływania na środowisko, wnioski o wydanie decyzji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, programach ochrony środowiska i innych. Comarch ERGO określa położenia obiektów, których dotyczą dokumenty w przestrzeni geograficznej. Zapewnia powiązanie przestrzenne z ewidencją gruntów i budynków i ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz dostęp do danych z ewidencji z obszarów objętych rejestrem.

Strefy ochronne ujęć wody
Moduł ten pozwala na ewidencjonowanie stref ochronnych ujęć wody. Zakres gromadzonych informacji obejmuje rodzaj ochrony stref ochronnych, ich powierzchnię oraz inne parametry związane z ujęciem. Określa położenia strefy w przestrzeni geograficznej. Zapewnia powiązania przestrzenne obiektów rejestru z ewidencją gruntów i budynków i ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz dostępu do danych tych ewidencji z obszarów objętych rejestrem.

Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe
Moduł pozwala na prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane techniczne o urządzeniach i ich użytkownikach wraz z załącznikami. Określa położenie obiektów rejestru w przestrzeni geograficznej. Zapewnia powiązanie przestrzenne obiektów rejestru z ewidencją gruntów i budynków i ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz dostęp do danych tych ewidencji z obszarów objętych rejestrem. Zapewnia obsługę procesów kontroli zbiorników i oczyszczalni oraz ich wyników.


Pozwolenia zintegrowane
Comarch ERGO pozwala na prowadzenie rejestru pozwoleń zintegrowanych, uzyskiwanych dla instalacji przemysłowych i innych (np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych), obejmując wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania. Przechowuje dane dotyczące wnioskodawcy, pełnej nazwy, znaku sprawy, daty wniosku, daty wszczęcia postępowania, daty wydania decyzji kończącej sprawę, dowolnych uwag, prognozowanej wielkości emisji hałasu, prognozowanej ilości, stanu oraz składu ścieków przemysłowych, prognozowanej ilości wykorzystywanej wody.

Emisja pola elektromagnetycznego
Comarch ERGO pozwala prowadzić rejestr zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane podmiotu prowadzącego instalację, adres firmy na terenie której prowadzona jest eksploatacja instalacji, czas funkcjonowania instalacji, wielkość i rodzaj emisji, wykaz źródeł emisji oraz środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Określa położenia instalacji i jej elementów w przestrzeni geograficznej. Zapewnia powiązanie przestrzenne obiektów rejestru z ewidencją gruntów i budynków i ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz dostęp do danych tych ewidencji z obszarów objętych rejestrem.

Pomniki przyrody
Moduł umożliwia ewidencjonowanie pomników przyrody żywej i nieożywionej. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane pomnika, stan prawny, nazwę sprawującego nadzór oraz określenie jego położenia i granic. Dane te mogą być uzupełniane dowolnymi załącznikami (dokumentami, zdjęciami).Gazy i pyły
Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrację zgłoszeń i pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.  Zakres gromadzonych informacji obejmuje: oznaczenia prowadzącego instalację wraz z adresem, adres firmy, na terenie której prowadzona jest eksploatacja instalacji; rodzaj instalacji, stosowane urządzenia, technologie, charakterystykę technicznych źródeł powstawania i miejsc emisji, wielkości oraz źródła powstawania lub miejsca emisji; okresy obowiązywania pozwolenia; położenie w przestrzeni geograficznej emitorów oraz stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza i dotyczących ich atrybutów.

Uproszczone plany urządzania lasów
Moduł umożliwia prowadzenie rejestru uproszczonych planów urządzania lasu. Zakres gromadzonych informacji obejmuje: wydzielenia, opisy taksacyjne, wskazania gospodarcze oraz dowolne dokumenty związane z planem urządzania lasu. Zapewnia powiązanie przestrzennego obiektów planu z ewidencją gruntów i budynków oraz dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków z obszarów objętych planem lub wydzieleniem.


Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej
Comarch ERGO wspiera realizację procedur związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej. Automatycznie nalicza należności, opłaty roczne oraz odszkodowania. Określa powierzchnie poszczególnych rodzajów wyłączanych gruntów na podstawie wprowadzonych na mapie obszarów wyłączenia i związanych z nimi danych ewidencji gruntów i budynków.

Tereny zielone
Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji zieleni miejskiej. Pozyskuje dane do ewidencji zieleni z mapy. Konfiguruje klasyfikacje terenów zielonych (np. trawniki, parki, lasy, rabaty kwiatowe). Wyróżnia zieleń znajdującą się w pasach drogowych. Generuje zestawienia, raporty i mapy tematyczne zieleni. Definiuje obszary analiz. Z systemu można również wygenerować dokumenty do przetargów na utrzymanie zieleni.

Sprzęt pływający do połowu ryb
Moduł jest odpowiedzialny za prowadzenie wykazu wniosków o rejestrację sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb oraz wydanych zaświadczeń o rejestracji tego sprzętu. Gromadzi różne dane np.: parametry techniczne sprzętu, informacje o użytkownikach oraz dowolne załączniki czy wydruki zaświadczeń o rejestracji.

Wycinka drzew i krzewów
Nasze rozwiązanie pozwala na prowadzenie rejestru zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz archiwizację wniosków i decyzji związanych ze sprawą. Aplikacja mobilna umożliwia weryfikację wycinki w terenie oraz jej dokumentowanie w postaci zdjęć i dowolnych adnotacji.

Pomniki przyrody
Moduł umożliwia ewidencjonowanie pomników przyrody żywej i nieożywionej. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane pomnika, stan prawny, nazwę sprawującego nadzór oraz określenie jego położenia i granic. Dane te mogą być uzupełniane dowolnymi załącznikami (dokumentami, zdjęciami).

Koncesje na wydobywanie kopalin
Moduł pozwala na prowadzenie rejestru o udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych, dla których organem koncesyjnym jest marszałek województwa. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane eksploatacyjne złoża, powierzchnię, dowolne załączniki graficzne, opisowe i zdjęcia.  Określa położenia złoża  w przestrzeni geograficznej oraz prezentacja na mapie.

Ruchy masowe ziemi
Moduł gromadzi informacje opisowe oraz przestrzenne dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy. Gromadzi dane kart terenu zagrożonego ruchami oraz osuwisk. Określa położenia terenu zagrożonego ruchami masowymi i krawędzi osuwiska w przestrzeni geograficznej. Pomaga wykonać analizy z uwzględnieniem danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru decyzji budowlanych.

System informacji przestrzennej zgodny z przepisami prawa

Comarch ERGO zapewnia zgodność prowadzonej dokumentacji z aktualnymi przepisami prawa. Wszelkie rejestry i ewidencje są zintegrowane w jednej platformie. Rozwiązanie ułatwia dostęp do danych z rejestrów publicznych. Wspomaga proces podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. Dane nie muszą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi rejestrami, co przyspiesza pracę i obsługę procesów. Aktualne dane pochodzące z rejestrów i ewidencji umożliwiają kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną. Dostępne są w postaci czytelnych map tematycznych. Wykorzystanie technologii GIS typu Open Source oraz jawnych standardów zapisu informacji przestrzennej, takich jak np. SWDE, GML, gwarantuje otwartość systemu oraz jego zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Zastosowanie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza