Kompleksowa platforma do zarządzania danymi GIS

Comarch ERGO to nowoczesne podejście do zarządzania w gospodarce przestrzennej w jednostkach samorządu terytorialnego. Umożliwia współpracę wydziałów urzędów gmin, powiatów i województwa oraz innych jednostek z nimi powiązanych. Może funkcjonować jako elektroniczna platforma centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej wielu jednostek administracji publicznej. Takie rozwiązanie zapewnia architektura systemu - model prywatnej chmury obliczeniowej obsługujący różne JST oraz zapewniający wzajemną wymianę danych i metadanych, które gromadzone są w jednej bazie danych. Comarch ERGO zapewnia interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych (rejestrów publicznych), a w szczególności ich. referencyjność, jednolitość, zgodność oraz dostępność.
Zintegrowany system Comarch ERP Egeria

Pełna zgodność z przepisami prawa

System zapewnia pełną zgodność prowadzonej dokumentacji z przepisami prawa. Comarch ERGO ułatwia dostęp do danych z rejestrów publicznych i wspomaga proces podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. Dodatkowo dane nie muszą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi rejestrami, co przyspiesza pracę i obsługę procesów. Aktualne dane pochodzące z rejestrów i ewidencji umożliwiają kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną oraz dostępne są w postaci czytelnych map tematycznych.

System zrealizowany jest w modelu zorientowanym na usługi, gdzie określone funkcje dostępne są dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Wykorzystanie technologii GIS typu Open Source oraz jawnych standardów zapisu informacji przestrzennej, takich jak np. SWDE, GML, gwarantuje otwartość systemu oraz jego zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dowiedz się więcej o Comarch ERGO na www.ergo.comarch.pl

 • Comarch ERGO 3D
 • Infrastruktura drogowa
 • Centrum Usług Wspólnych

Comarch ERGO 3D

Comarch ERGO 3D to jeden z elementów zintegrowanej platformy do prowadzenia gospodarki przestrzennej dla JST. Pozyskiwanie danych, ich wizualizacja i obróbka produktów laserowego skaningu mobilnego i panoramicznych zdjęć jest teraz znacznie prostsze. System umożliwia wykonywanie pomiarów oraz pozyskiwanie danych ze zdjęć sferycznych. Wszystkich operacji można dokonać z poziomu przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie chmur punktów oraz panoram 360° pozwala na realistyczne odwzorowanie rzeczywistości, dzięki temu technologia Comarch ERGO 3D znajduje zastosowanie w wielu różnych obszarach jak: infrastruktura drogowa, architektura i budownictwo, ochrona środowiska i zabytków, gospodarka komunalna czy bezpieczeństwo publiczne. Więcej o naszym rozwiązaniu również tutaj.

Funkcjonalności systemu

Praca z produktami mobilnego skaningu laserowego 3D

Pomiary laserowe przestrzeni wykonywane są w wysokiej rozdzielczości HD, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych danych z pomiarów 3D. Comarch ERGO 3D ułatwia pracę z panoramami 360 oraz chmurami punktów i umożliwia pracę w środowisku przeglądarek internetowych, bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów oraz oprogramowania.

Pomiary infrastruktury naziemnej

Mobilny skaning laserowy 3D wraz z fotorejestracją umożliwia wykonywanie pomiarów obiektów zagospodarowania drogi znajdujących się w pasie drogowym. Nowoczesne urządzenia pomiarowe skanują wokół poruszającego się urządzenia a kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają wykonywanie szczegółowych wysokorozdzielczych zdjęć sekwencyjnych.

Bardzo wysoka precyzja pomiarów

Aktualne położenie urządzenia pomiarowego jest obliczane na podstawie ciągłych pomiarów GPS/GLONASS, poprawek inercyjnych oraz przebytej w czasie pomiarów drogi. Podczas przejazdu urządzenia pomiarowego, pozyskiwana jest trójwymiarowa chmura punktów wysokiej gęstości.

Obsługa i podgląd wysokorozdzielczych zdjęć panoramicznych

Możliwość oglądania wybranej najbliższej panoramy odbywa się przez wskazanie punktu na mapie. Swobodne obracanie i skalowanie widoku oraz przechodzenie do kolejnego zdjęcia panoramicznego jest intuicyjne. Panorama może być wyświetlona jako film, który można zatrzymać w danym momencie, aby zobaczyć obrazy wokół wybranego punktu.

Pomiary i inwentaryzacja

Comarch ERGO to możliwość dokonywania pomiarów bezpośrednio na zdjęciu sferycznym: współrzędne w PUGiK i PLKRONSZ-86,. Bezpośrednio ze zdjęć możliwe jest pozyskanie dowolnych danych obsługiwanych przez dany moduł dziedzinowy.

.

Infrastruktura drogowa

Zarządzanie infrastrukturą drogową

Comarch ERGO to zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie drogami. System umożliwia prowadzenie ewidencji dróg, opracowanie i aktualizacje książek dróg oraz tworzy centralną bazę informacji o stanie infrastruktury oraz aktualnych warunkach na drogach. Źródłem informacji mogą być obrazy z kamer, pomiary stacji pogodowych, dane z urządzeń monitorujących natężenie ruchu drogowego oraz inne dowolne aktywne urządzenia. Wykorzystanie urządzeń ITS pozwala na zbudowanie centrum zarządzania ruchem i dynamiczne reagowanie na zidentyfikowane problemy na drodze. Informacje o stanie nawierzchni, warunkach atmosferycznych, wypadkach i różnego rodzaju utrudnieniach mogą być udostępnione na zewnętrznym geoportalu oraz na znakach zmiennej treści.

Monitoring dróg

 • Aktualny stan natężenia ruchu drogowego - dzięki integracji z bramkami preselekcyjnymi możliwe jest ciągłe gromadzenie i udostępnianie informacji o natężeniu ruch w różnych interwałach. Dane mogą być również uzupełniane wynikami wykonywanego co 5 lat generalnego pomiaru ruchu. Wszystkie dane o natężeniu ruchu prezentowane są w postaci map tematycznych, raportów oraz zestawień pokazujących stan w wybranym dniu i czasie.
 • Bezpieczeństwo, wypadki i kolizje - system pozwala na odwzorowanie przebiegu zdarzenia drogowego na mapie, określenie warunków podczas zdarzenia. Comarch ERGO automatycznie generuje makrowskaźniki dotyczące stanu bezpieczeństwa na danej drodze np. gęstość wypadków, gęstość kolizji. Umożliwia też publikację czarnych punktów na mapie czy obszarów koncentracji zdarzeń.
 • Stacje pogodowe i informacje o warunkach atmosferycznych - odczyty ze stacji monitoringu są na bieżąco aktualizowane w systemie. Dane o temperaturze powietrza, stanie nawierzchni czy widoczności na danym odcinku, dzięki Comarch ERGO mogą być wizualizowane na wykresach. Informacje o zdefiniowanych zagrożeniach pogodowych prezentowane są na mapie tematycznej.
 • Zimowe utrzymanie dróg - Comarch ERGO umożliwia rejestrowanie komunikatów i informacji związanych z prowadzoną Akcją Zima. Zapewnia przydatne funkcjonalności: prezentacji danych na mapie tematycznej, generowanie raportów utrudnień, rejestrację czasu pracy pojazdów odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe dróg, rozliczanie dyżurów i ilości zużytych materiałów, generowanie raportów kosztów. 
 • Utrudnienia w ruchu drogowym - sprawne zarządzanie informacjami o stanie dróg oraz przekazywanie bieżących komunikatów o sytuacji drogowej. Dedykowana aplikacja mobilna daje możliwość rejestracji i wprowadzenia zgłoszenia w terenie oraz zdalną publikację komunikatu o utrudnieniach drogowych.
 • Informacje na znakach i tablicach zmiennej treści - prosty sposób ewidencjonowania i wyświetlania informacji o utrudnieniach na drodze, prowadzonych inwestychach, informacji pogodowych czy innych zakłóceniach w ruchu. Treść i okres wyświetlanego komunikatu można ustawić na podstawie automatycznie napływających danych zbieranych w module monitoringu dróg.

Utrzymanie dróg

 • Zajęcie pasa drogowego - kompleksowa obsługa procedur administracyjnych i wydawania decyzji o lokalizacji i zajęciu pasa drogowego. W programie istnieje możliwość weryfikacji deklarowanej powierzchni dzięki zdjęciom panoramicznym i mapom oraz automatyczne naliczenie opłaty wraz z wydrukiem gotowego dokumentu z treścią decyzji. Rozwiązanie zapewnia możliwość dostosowywania cennika do obowiązujących przepisów i uchwał.
 • Dziennik objazdów - dzienniki objazdów dla wybranej kategorii. Proste przygotowywanie harmonogramów objazdów oraz rejestracja uwag w trakcie trwania objazdu, rozliczanie pracowników z obowiązków utrzymaniowych i inspekcyjnych. Dedykowana aplikacja mobilna pozwala na rejestrację bieżących awarii i usterek wraz z dokumentacją fotograficzną. System gromadzi dane ilościowe dotyczące lokalizacji wad i usterek oraz dane jakościowe związane z rodzajem wady, jej natężeniem oraz sposobem usunięcia.
 • Utrzymanie bieżące - system wspomaga prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, które są zintegrowane z obsługą objazdów. Na podstawie analiz planowane lub prowadzone są prace bieżące. Intuicyjny kalendarz pozwala na sprawdzanie terminów związanych z pracami utrzymaniowymi oraz udzielonymi gwarancjami. Informacje o pracach bieżących mogą być udostępniane jako powiadomienia o utrudnieniach drogowych na zewnętrznym geoportalu.
 • Prace budowlane - wsparcie realizacji procesów inwestycyjnych związanych z prowadzonymi pracami. System gromadzi dane dotyczące prowadzonych prac, które dostępne są z poziomu mapy. Wizualizacja dokumentacji projektowej lub podwykonawczej może odbywać się na mapie w postaci plików rastrowych lub wektorowych. System przechowuje informacje o uczestnikach procesu inwestycyjnego, technologii, kosztach i terminach, udzielonych gwarancjach oraz przeglądach gwarancyjnych i protokołach odbioru.
 • Terminarz drogowy - kalendarze związane z zajęciem pasa drogowego, objazdami dróg, pracami bieżącymi i budowlanymi, utrudnieniami oraz projektami organizacji ruchu drogowego. Zaletą jest intuicyjny sposób wyszukiwania i filtrowania wyników oraz prezentowanie i generowanie informacji w postaci raportów.

Zarządzanie majątkiem drogowym

 • System referencyjny dla dróg - bieżącą aktualizacja systemu referencyjnego, odwzorowującego sieć dróg w modelu graficznym. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne lokalizowanie zdarzeń drogowych przez określenie ich położenia wzdłuż drogi, automatyczna readresacja zdarzeń oraz powiązanie rzeczywistej lokalizacji przestrzennej  opartej o współrzędne geograficzne obiektów z układem bieżącego kilometrażu drogi. System to wsparcie dla procesów rejestracji i gromadzenia danych oraz możliwość weryfikacji pomiarów w terenie. Dane mogą być przechowywane w postaci zdjęć, szkiców i wyników pomiarów.
 • Stan prawny dróg i ulic - prosty i szybki dostęp do danych dotyczących własności nieruchomości oraz generowanie z ewidencji wpisów i wyrysów. Analizy własnościowe prezentowane są w postaci raportów, wykresów i map tematycznych. Określanie faktycznego przebiegu pasa drogowego zgodnie ze stanem położenia infrastruktury technicznej, projektowanie i kosztorysowanie wykupu działek zgodnie z regulacjami prawnymi czy automatyczne  porównywanie przebiegu granic pasa ewidencyjnego oraz drogowego.
 • Infrastruktura drogowa - system gromadzi informacje o obiektach zafospodarowania pasa drogowego: jezdniach, chodnikach, zjazdach, krawężnikach, ekranach akustycznych itp. Dane mogą być wprowadzane zgodnie z terminarzem budowy lub likwidacji infrastruktury. Informacje o lokalizacji i geometrii obiektów oraz ilości obiektów infrastruktury technicznej w majątku drogowym w wybranym okresie.
 • Organizacja ruchu drogowego - informacje o obiektach organizacji ruchu drogowego: oznakowaniu, sygnalizacji czy urządzeniach bezpieczeństwa i ich stanie technicznym. Specjalne funkcje zarządzania horyzontem czasowym, skojarzone z modułem wykonywania projektów organizacji ruchu pozwalają na automatyczne wyświetlanie tylko obowiązującego oznakowania.
 • Obiekty inżynierskie - prowadzenie ewidencji obiektów inżynierskich zgodnie z wymogami prawnymi. System pozwala na przechowywanie zdjęć obiektu drogowego, dokumentacji technicznej oraz informacji o przeglądach oraz kontrolach okresowych.
 • Przeglądy okresowe - wsparcie realizacji przeglądów okresowych dróg przez automatyczne generowanie protokołów kontroli okresowych, automatyczne typowanie odcinków dróg wymagających naprawy na podstawie zadanych kryteriów, prezentacje analiz na mapie oraz w postaci raportów.
 • Raporty drogowe - system umożliwia generowanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi: dzienników objazdów, książek dróg, map techniczno-eksploatacyjnych, książek obiektu mostowego, książek tuneli, wykazów obiektów mostowych, kart obiektu mostowego.

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych

Tworzenie Centrów Usług Wspólnych pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów obsługi wielu, często skomplikowanych procesów. Jednostki, które współpracują w ramach CUW mogą rozkładać koszty pomiędzy siebie, tworzyć wspólne procedury i standardy, aby realizować swoje zadania efektywnie. Platforma Comarch ERGO dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań daje możliwość uruchomienia takiej elektronicznej platformy Centrum Usług Wspólnych.

Powiatowo-gminne Centrum Usług Wspólnych

 • Łatwiejsze prowadzenie rejestrów publicznych - wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych z wielu jednostek do prowadzenia rejestrów. Dane referencyjne opisujące powiatowy zasób nieruchomości to dane z gminnych rejestrów takich jak: ewidencja miejscowości, ulic i adresów nieruchomości, rejestr planów zagospodarowania, ewidencja zabytków czy dróg.
 • Prosta obsługa procedur administracyjnych - wsparcie wydawania decyzji administracyjnych aktualnymi danymi z powiatu oraz gminy, sprawia, że decyzje podejmowane są w dużo krótszym czasie. Dzięki Comarch ERGO powiat wydając pozwolenie np. na budowę, wykorzystuje informacje znajdujące się w gminnych rejestrach i ewidencjach, co znacznie przyspiesza proces decyzyjny oraz wpływa na jakość obsługi sprawy.
 • Jeden powiatowo-gminny e-urząd dla obywatela - Standaryzacja prowadzenia rejestrów i ewidencji to szybki dostęp do informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych oraz e-usługach. Dzięki elektronicznym poświadczeniom obywatel, aby załatwić sprawę nie musi kontaktować się z wieloma urzędami.
 • Nowoczesny zasób geodezyjny i kartograficzny - Dostęp do aktualnych danych jest niezwykle istotny w podejmowaniu decyzji. Bazy te pełnią także ważną rolę w prowadzeniu gminnych i powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne danych w rejestrach i ewidencjach. Comarch ERGO to kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym gwarantujący spełnienie tych wymagań.

  Miejskie Centrum Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej

  • Prowadzenie rejestrów i ewidencji - wspólne prowadzenie rejestrów publicznych, umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. System zapewnia wymianę aktualnych danych pomiędzy urzędem miasta a jednostkami, które są z nim powiązane: zarządem dróg miejskich, zakładem wodociągów i kanalizacji czy zakładem gospodarki komunalnej. Comarch ERGO umożliwia podejmowanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych na podstawie danych gromadzonych przez urząd i jego jednostki.
  • Zarządzanie majątkiem komunalnym - system zapewnia koordynację procesów inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z majątkiem komunalnym realizowanych przez poszczególne jednostki. Urząd miasta i zarządcy komunalni mają dostęp on-line do prowadzonych przez nich baz danych majątku komunalnego oraz związanych z nim kluczowych procesów takich jak: zajęcie pasa drogowego, terminy budowy, remontów czy usuwania awarii.
  • Inteligentne miasta - nowoczesne rozwiązania usprawniają procesy miejskie i zwiększają komfort życia mieszkańców. Comarch ERGO zapewnia integrację baz danych majątku komunalnego z danymi napływającymi z systemów odpowiedzialnych za zarządzanie aktywnymi urządzeniami organizacji ruchu inteligentnego miasta, wszystko za pomocą jednej elektronicznej platformy.
  • System Informacji Przestrzennej - jeden geoportal z danymi publicznymi zawartymi w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. Prezentacja zintegrowanych danych dotyczących działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęć pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych. Dodatkowo każda jednostka może mieć własny wewnętrzny geoportal, który zapewnia dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez różne jednostki administracji publicznej.
  • Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców - możliwość uruchomienia e-usług wszystkich poziomów zaawansowania, gwarantując kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie gospodarki przestrzennej. System jest zintegrowany z systemami płatności elektronicznych oraz brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z ePUAP. Dzięki budowie opartej o model usługowy, system pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniających integrację z obiegiem dokumentów w organizacji.
  • Zasób geodezyjny i kartograficzny - kluczową rolę w procesach gospodarki przestrzennej pełnią bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Bazy te pełnią istotną rolę w prowadzeniu gminnych oraz powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne i aktualność danych. Comarch ERGO to kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym spełniający te wymagania.pomiarów.

   Materiały do pobrania

   Foldery

   Platforma Comarch ERGO

   Kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia gospodarki przestrzennej

   Pobierz
   Foldery

   Comarch ERGO 3D

   Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego

   Pobierz
   Foldery

   Centrum Usług Wspólnych

   Zintegrowana Gospodarka Przestrzenna Miasta

   Pobierz

   Skontaktuj się z ekspertem Comarch


   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.   Przejdź do formularza