System GIS - kompleksowa platforma do zarządzania danymi

Comarch ERGO to nowoczesne podejście do zarządzania w gospodarce przestrzennej w jednostkach samorządu terytorialnego. Potrzeba jego zastosowania wynika z chęci usprawnienia procesów projektowych oraz budowlanych, a co za tym idzie - udoskonalenia działania gospodarki przestrzennej w Polsce. Oprogramowanie  z elementami systemu GIS umożliwia współpracę wydziałów urzędów gmin, powiatów i województwa oraz innych jednostek z nimi powiązanych. Może funkcjonować jako elektroniczna platforma centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej wielu jednostek administracji publicznej. Takie rozwiązanie zapewnia architektura systemu - model prywatnej chmury obliczeniowej obsługujący różne JST oraz zapewniający wzajemną wymianę danych i metadanych, które gromadzone są w jednej bazie.

Nowoczesna gospodarka przestrzenna

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza

System informacji przestrzennej zgodny z przepisami prawa

System zapewnia pełną zgodność prowadzonej dokumentacji z przepisami prawa. Wszelkie rejestry i ewidencje, do których prowadzenia obliguje prawo, są zintegrowane w jednej, intuicyjnej w obsłudze, platformie, wyposażonej dodatkowo w interfejs przyjazny dla użytkownika. Comarch ERGO ułatwia dostęp do danych z rejestrów publicznych i wspomaga proces podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. Dodatkowo dane nie muszą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi rejestrami, co przyspiesza pracę i obsługę procesów. Aktualne dane pochodzące z rejestrów i ewidencji umożliwiają kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną oraz dostępne są w postaci czytelnych map tematycznych.

System zrealizowany jest w modelu zorientowanym na usługi, gdzie określone funkcje dostępne są dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Wykorzystanie technologii GIS typu Open Source oraz jawnych standardów zapisu informacji przestrzennej, takich jak np. SWDE, GML, gwarantuje otwartość systemu oraz jego zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dowiedz się więcej o platformie z elementami systemu GIS Comarch ERGO na www.ergo.comarch.pl
 • Comarch ERGO 3D
 • Infrastruktura drogowa
 • Centrum Usług Wspólnych

Comarch ERGO 3D

Comarch ERGO 3D to jeden z elementów zintegrowanej platformy do prowadzenia gospodarki przestrzennej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) JST. Pozyskiwanie danych, ich wizualizacja i obróbka produktów laserowego skaningu mobilnego i panoramicznych zdjęć jest teraz znacznie prostsze. System umożliwia wykonywanie pomiarów oraz pozyskiwanie danych ze zdjęć sferycznych. Wszystkich operacji można dokonać z poziomu przeglądarki internetowej. Pozwala to na optymalizację czasu i kosztów działań realizowanych w ramach projektowania przestrzennego.
Wykorzystanie chmur punktów oraz panoram 360° daje możliwość realistycznego odwzorowania rzeczywistości. Dzięki temu technologia Comarch ERGO 3D znajduje zastosowanie w wielu różnych obszarach, takich jak: infrastruktura drogowa, architektura i budownictwo, ochrona środowiska i zabytków, gospodarka komunalna czy bezpieczeństwo publiczne. Więcej o naszym rozwiązaniu również tutaj.

Funkcjonalności systemu

Praca z produktami mobilnego skaningu laserowego 3D

Pomiary laserowe przestrzeni wykonywane są w wysokiej rozdzielczości HD, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych danych z pomiarów 3D. Comarch ERGO 3D ułatwia pracę z panoramami 360 oraz chmurami punktów i umożliwia pracę w środowisku przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów oraz oprogramowania. Zebranie danych lokalizacyjnych, a także ich późniejsza analiza są dzięki temu znacznie prostsze i przebiegają sprawniej.

Pomiary infrastruktury naziemnej

Mobilny skaning laserowy 3D wraz z fotorejestracją umożliwia wykonywanie pomiarów obiektów zagospodarowania drogi znajdujących się w pasie drogowym. Nowoczesne urządzenia pomiarowe skanują teren wokół poruszającego się urządzenia, a kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają wykonywanie szczegółowych, wysokorozdzielczych zdjęć sekwencyjnych.

Bardzo wysoka precyzja pomiarów

Aktualne położenie urządzenia pomiarowego jest obliczane na podstawie ciągłych pomiarów GPS/GLONASS, poprawek inercyjnych oraz przebytej w czasie pomiarów drogi. Podczas przejazdu urządzenia pomiarowego pozyskiwana jest trójwymiarowa chmura punktów wysokiej gęstości. Zastosowanie tej techniki pozwala na szczegółowe planowanie przestrzenne i skrupulatne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wszystkich obiektów zarejestrowanych przez laserowe skanery.

Obsługa i podgląd wysokorozdzielczych zdjęć panoramicznych

Oglądanie wybranej najbliższej panoramy odbywa się przez wskazanie punktu na mapie. Swobodne obracanie i skalowanie widoku oraz przechodzenie do kolejnego zdjęcia panoramicznego jest intuicyjne. Panorama może być wyświetlona jako film, który można zatrzymać w danym momencie, aby zobaczyć obrazy wokół wybranego punktu.

Pomiary i inwentaryzacja

Comarch ERGO to możliwość dokonywania pomiarów bezpośrednio na zdjęciu sferycznym: współrzędne w PUGiK i PLKRONSZ-86. Bezpośrednio ze zdjęć możliwe jest pozyskanie dowolnych danych obsługiwanych przez dany moduł dziedzinowy. Możemy otrzymać podgląd z różnych punktów widzenia i z różnych poziomów wysokości - to istotnie przyczynia się do zwiększenia precyzji pomiarów w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

.

Infrastruktura drogowa

Comarch ERGO to zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie drogami. System umożliwia prowadzenie ewidencji dróg, opracowanie i aktualizacje książek dróg oraz tworzenie centralnej bazy informacji o stanie infrastruktury oraz aktualnych warunkach na drogach. Źródłem informacji mogą być obrazy z kamer, pomiary stacji pogodowych, dane z urządzeń monitorujących natężenie ruchu drogowego oraz inne dowolne aktywne urządzenia. Wykorzystanie urządzeń ITS pozwala na zbudowanie centrum zarządzania ruchem i dynamicznego reagowania na zidentyfikowane problemy na drodze. Informacje o stanie nawierzchni, warunkach atmosferycznych, wypadkach i różnego rodzaju utrudnieniach mogą być udostępnione na zewnętrznym geoportalu oraz na znakach zmiennej treści.

Monitoring dróg

 • Aktualny stan natężenia ruchu drogowego - system informacji przestrzennej znajduje swoje zastosowanie również w gromadzeniu i udostępnianiu informacji o natężeniu ruchu w różnych interwałach, dzięki integracji z bramkami preselekcyjnymi. Dane mogą być również uzupełniane wynikami wykonywanego co 5 lat generalnego pomiaru ruchu. Wszystkie dane o natężeniu ruchu prezentowane są w postaci map tematycznych, raportów oraz zestawień pokazujących stan w wybranym dniu i czasie.
 • Bezpieczeństwo, wypadki i kolizje - system informacji geograficznej pozwala na odwzorowanie przebiegu zdarzenia drogowego na mapie, a także określenie warunków podczas zdarzenia. Comarch ERGO automatycznie generuje makrowskaźniki dotyczące stanu bezpieczeństwa na danej drodze, np. gęstość wypadków czy gęstość kolizji. Umożliwia też publikację czarnych punktów na mapie czy obszarów koncentracji zdarzeń.
 • Stacje pogodowe i informacje o warunkach atmosferycznych - odczyty ze stacji monitoringu są na bieżąco aktualizowane w systemie GIS. Dane o temperaturze powietrza, stanie nawierzchni czy widoczności na danym odcinku, dzięki Comarch ERGO, mogą być wizualizowane na wykresach. Informacje o zdefiniowanych zagrożeniach pogodowych prezentowane są na mapie tematycznej.
 • Zimowe utrzymanie dróg - Comarch ERGO umożliwia rejestrowanie komunikatów i informacji związanych z prowadzoną Akcją Zima. Zapewnia przydatne funkcjonalności: prezentację danych na mapie tematycznej, generowanie raportów utrudnień, rejestrację czasu pracy pojazdów odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe dróg, rozliczanie dyżurów i ilości zużytych materiałów, generowanie raportów kosztów.
 • Utrudnienia w ruchu drogowym - sprawne zarządzanie informacjami o stanie dróg oraz przekazywanie bieżących komunikatów o sytuacji drogowej to kolejne zastosowanie GIS. Dedykowana aplikacja mobilna daje możliwość rejestracji i wprowadzenia zgłoszenia w terenie oraz zdalną publikację komunikatu o utrudnieniach drogowych.
 • Informacje na znakach i tablicach zmiennej treści - prosty sposób ewidencjonowania i wyświetlania informacji o utrudnieniach na drodze, prowadzonych inwestycjach, informacji pogodowych czy innych zakłóceniach w ruchu. Treść i okres wyświetlanego komunikatu można ustawić na podstawie automatycznie napływających danych zbieranych w module monitoringu dróg.

Utrzymanie dróg

 • Zajęcie pasa drogowego - kompleksowa obsługa procedur administracyjnych i wydawania decyzji o lokalizacji i zajęciu pasa drogowego. W programie istnieje możliwość weryfikacji deklarowanej powierzchni dzięki zdjęciom panoramicznym i mapom oraz automatyczne naliczenie opłaty wraz z wydrukiem gotowego dokumentu z treścią decyzji. Rozwiązanie zapewnia możliwość dostosowywania cennika do obowiązujących przepisów i uchwał.
 • Dziennik objazdów - system informacji przestrzennej umożliwia prowadzenie dzienników objazdów dla wybranej kategorii. Daje możliwość prostego przygotowywania harmonogramów objazdów, rejestrację uwag w trakcie trwania objazdu, a także rozliczanie pracowników z obowiązków utrzymaniowych i inspekcyjnych. Dedykowana aplikacja mobilna pozwala na rejestrację bieżących awarii i usterek wraz z dokumentacją fotograficzną. System GIS gromadzi dane ilościowe dotyczące lokalizacji wad i usterek oraz dane jakościowe związane z rodzajem wady, jej natężeniem oraz sposobem usunięcia.
 • Utrzymanie bieżące - system informacji geograficznej wspomaga prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, które są zintegrowane z obsługą objazdów. Na podstawie analiz urząd miasta, gmina bądź województwo mogą planować lub prowadzić prace bieżące. Intuicyjny kalendarz pozwala na sprawdzanie terminów związanych z pracami utrzymaniowymi oraz udzielonymi gwarancjami. Informacje o pracach bieżących mogą być udostępniane jako powiadomienia o utrudnieniach drogowych na zewnętrznym geoportalu.
 • Prace budowlane - wsparcie nie tylko w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ale również realizacji procesów inwestycyjnych związanych z prowadzonymi pracami. System GIS gromadzi dane dotyczące prowadzonych prac, które dostępne są z poziomu mapy. Wizualizacja dokumentacji projektowej lub podwykonawczej może odbywać się na mapie w postaci plików rastrowych lub wektorowych. System przechowuje informacje o uczestnikach procesu inwestycyjnego, technologii, kosztach i terminach, udzielonych gwarancjach oraz przeglądach gwarancyjnych i protokołach odbioru.
 • Terminarz drogowy - zastosowanie GIS pozwala opracować kompleksowe kalendarze związane z zajęciem pasa drogowego, objazdami dróg, pracami bieżącymi i budowlanymi, utrudnieniami oraz projektami organizacji ruchu drogowego. Ich zaletą jest intuicyjny sposób wyszukiwania i filtrowania wyników oraz prezentowanie i generowanie informacji w postaci raportów.

Zarządzanie majątkiem drogowym

 • System referencyjny dla dróg - bieżącą aktualizacja systemu referencyjnego, odwzorowującego sieć dróg w modelu graficznym. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne lokalizowanie zdarzeń drogowych przez określenie ich położenia wzdłuż drogi, automatyczna readresacja zdarzeń oraz powiązanie rzeczywistej lokalizacji przestrzennej  opartej o współrzędne geograficzne obiektów z układem bieżącego kilometrażu drogi. System to wsparcie dla procesów rejestracji i gromadzenia danych oraz możliwość weryfikacji pomiarów w terenie. Dane mogą być przechowywane w postaci zdjęć, szkiców i wyników pomiarów.
 • Stan prawny dróg i ulic - prosty i szybki dostęp do danych dotyczących własności nieruchomości oraz generowanie z ewidencji wpisów i wyrysów. Analizy własnościowe prezentowane są w postaci raportów, wykresów i map tematycznych. Określanie faktycznego przebiegu pasa drogowego zgodnie ze stanem położenia infrastruktury technicznej, projektowanie i kosztorysowanie wykupu działek zgodnie z regulacjami prawnymi czy automatyczne porównywanie przebiegu granic pasa ewidencyjnego oraz drogowego to kolejne funkcjonalności systemu informacji przestrzennej.
 • Infrastruktura drogowa - system gromadzi informacje o obiektach zagospodarowania pasa drogowego: jezdniach, chodnikach, zjazdach, krawężnikach, ekranach akustycznych itp. Dane mogą być wprowadzane zgodnie z terminarzem budowy lub likwidacji infrastruktury. GIS zbiera informacje o lokalizacji i geometrii obiektów oraz liczbie ilości obiektów infrastruktury technicznej w majątku drogowym w wybranym okresie.
 • Organizacja ruchu drogowego - za pośrednictwem systemu Comarch ERGO uzyskamy informacje o obiektach organizacji ruchu drogowego: oznakowaniu, sygnalizacji czy urządzeniach bezpieczeństwa i ich stanie technicznym. Specjalne funkcje zarządzania horyzontem czasowym, skojarzone z modułem wykonywania projektów organizacji ruchu, pozwalają na automatyczne wyświetlanie tylko obowiązującego aktualnie oznakowania.
 • Obiekty inżynierskie - prowadzenie ewidencji obiektów inżynierskich zgodnie z wymogami prawnymi. System pozwala na przechowywanie zdjęć obiektu drogowego, dokumentacji technicznej oraz informacji o przeglądach i kontrolach okresowych.
 • Przeglądy okresowe - wsparcie realizacji przeglądów okresowych dróg przez automatyczne generowanie protokołów kontroli okresowych, automatyczne typowanie odcinków dróg wymagających naprawy na podstawie zadanych kryteriów, prezentacje analiz na mapie oraz w postaci raportów.
 • Raporty drogowe - system umożliwia generowanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi: dzienników objazdów, książek dróg, map techniczno-eksploatacyjnych, książek obiektu mostowego, książek tuneli, wykazów obiektów mostowych, kart obiektu mostowego i innych dokumentów obowiązujących w ramach polityki przestrzennej.

Centrum Usług Wspólnych

Tworzenie Centrów Usług Wspólnych pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów obsługi wielu, często skomplikowanych, procesów. Jednostki, które współpracują w ramach CUW mogą rozkładać koszty pomiędzy siebie, tworzyć wspólne procedury i standardy w zakresie polityki przestrzennej, aby realizować swoje zadania efektywnie. Platforma Comarch ERGO, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań, daje możliwość uruchomienia takiej elektronicznej platformy Centrum Usług Wspólnych. Znajduje ona zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach komercyjnych, jak i w podmiotach administracji publicznej na poziomie urzędu miasta, gminy, powiatu czy województwa.

Powiatowo-gminne Centrum Usług Wspólnych

 • Łatwiejsze prowadzenie rejestrów publicznych - wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych z wielu jednostek samorządu terytorialnego do prowadzenia rejestrów. Dane referencyjne opisujące powiatowy zasób nieruchomości to dane z gminnych rejestrów, takich jak: ewidencja miejscowości, ulic i adresów nieruchomości, rejestr planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencja zabytków czy dróg.
 • Prosta obsługa procedur administracyjnych - wsparcie wydawania decyzji administracyjnych aktualnymi danymi z powiatu oraz gminy sprawia, że decyzje podejmowane są w dużo krótszym czasie. Dzięki Comarch ERGO powiat, wydając pozwolenie np. na budowę, wykorzystuje informacje znajdujące się w gminnych rejestrach i ewidencjach, co znacznie przyspiesza proces decyzyjny oraz wpływa na jakość obsługi sprawy. System znacząco usprawnia także działania w zakresie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Jeden powiatowo-gminny e-urząd dla obywatela - standaryzacja prowadzenia rejestrów i ewidencji to szybki dostęp do informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych oraz e-usługach. Dzięki elektronicznym poświadczeniom obywatel nie musi kontaktować się z wieloma urzędami, aby załatwić określoną sprawę.
 • Nowoczesny zasób geodezyjny i kartograficzny - dostęp do aktualnych danych jest niezwykle istotny w podejmowaniu decyzji. Bazy te pełnią także ważną rolę w prowadzeniu gminnych i powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne danych GIS w rejestrach i ewidencjach. Comarch ERGO to kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym gwarantujący spełnienie tych wymagań.

  Miejskie Centrum Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej

  • Prowadzenie rejestrów i ewidencji - wspólne prowadzenie rejestrów publicznych, umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. System zapewnia wymianę aktualnych danych pomiędzy urzędem miasta a jednostkami, które są z nim powiązane: zarządem dróg miejskich, zakładem wodociągów i kanalizacji czy zakładem gospodarki komunalnej. Comarch ERGO umożliwia podejmowanie decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych na podstawie danych lokalizacyjnych gromadzonych przez urząd i jego jednostki.
  • Zarządzanie majątkiem komunalnym - system zapewnia koordynację procesów inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z majątkiem komunalnym realizowanych przez poszczególne jednostki. Urząd miasta i zarządcy komunalni mają dostęp online do prowadzonych przez nich baz danych majątku komunalnego oraz związanych z nim kluczowych procesów, takich jak: zajęcie pasa drogowego, terminy budowy, remontów czy usuwania awarii.
  • Inteligentne miasta - nowoczesne rozwiązania usprawniają procesy miejskie i zwiększają komfort życia mieszkańców. Comarch ERGO zapewnia integrację baz danych majątku komunalnego z danymi napływającymi z systemów odpowiedzialnych za zarządzanie aktywnymi urządzeniami organizacji ruchu miasta, w którym prowadzona jest inteligentna gospodarka przestrzenna. Wszystko za pomocą jednej elektronicznej platformy, w ramach której zorganizowane jest Centrum Usług Wspólnych. System pozwala także na zintegrowanie z urządzeniami monitorującymi zainstalowanymi na terenie miasta: sygnalizacją świetlną, kamerami, czujnikami natężenia ruchu, tablicami przystankowymi i innymi. W ten sposób GIS przyczynia się nie tylko do ułatwienia procesów administracyjnych, ale również do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody mieszkańców.
  • System Informacji Przestrzennej - jeden geoportal z danymi publicznymi zawartymi w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. Prezentacja zintegrowanych danych dotyczących działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęć pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych. Dodatkowo każda jednostka może mieć własny wewnętrzny geoportal, który zapewnia dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez różne jednostki administracji publicznej.
  • Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców - możliwość uruchomienia e-usług wszystkich poziomów zaawansowania, gwarantując kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie gospodarki przestrzennej. System jest zintegrowany z systemami płatności elektronicznych oraz brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z ePUAP. Dzięki budowie opartej o model usługowy system pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniających integrację z obiegiem dokumentów w organizacji.
  • Zasób geodezyjny i kartograficzny - kluczową rolę w procesach gospodarki przestrzennej pełnią bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Bazy te pełnią istotną rolę w prowadzeniu gminnych oraz powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne i aktualność danych. Comarch ERGO to kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym spełniający te wymagania pomiarów. Zastosowanie GIS w geodezji obejmuje także możliwość zastąpienia klasycznych metod tworzenia ewidencji własności gruntów cyfrowymi.

   Zastosowanie

   Materiały do pobrania

   Foldery

   Platforma Comarch ERGO

   Kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia gospodarki przestrzennej

   Pobierz
   Foldery

   Comarch ERGO 3D

   Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego

   Pobierz
   Foldery

   Centrum Usług Wspólnych

   Zintegrowana Gospodarka Przestrzenna Miasta

   Pobierz