Nowy wymiar obsługi księgowo-finansowej

Czym jest Comarch ERP Egeria?

Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie, administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji publicznych, uczelni oraz przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie IT zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do informacji, przejrzystość i integrację procesów.

Czym jest Comarch ERP Egeria?

Branże

Oprogramowanie klasy ERP dedykowane jest zarówno dla podmiotów biznesowych, jak i dla jednostek administracji publicznej. Ich przedstawicieli zachęcamy do kontaktu z nami oraz szczegółowego zapoznania się z ofertą wdrożenia systemu klasy ERP. Nasi konsultanci przedstawią pełne możliwości systemu Comarch ERP Egeria oraz dopasują jego funkcjonalności do konkretnych wymagań.

Korzyści

Zaletą platformy jest możliwość nadania różnych poziomów dostępów dla użytkowników. Uprawnienia nadawane są w zależności od zajmowanego przez  stanowiska i stopnia odpowiedzialności za przebieg procesów. Słuchamy naszych użytkowników, dlatego w systemie oferujemy również dedykowane moduły, które usprawniają codzienną pracę. Dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb oraz możliwości danego podmiotu, proponując platformę ERP maksymalnie zoptymalizowaną pod kątem założonych celów i dostępnych zasobów klienta.

Gdzie jesteśmy?

Rozwiązanie Comarch ERP Egeria jest prawie w całej Polsce.

Wspieramy uczelnie wyższe, instytucje publiczne, ośrodki naukowe, urzędy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Comarch ERP Egeria

Budowa modułowa

Moduły bazowe

Administracja użytkownikami

Moduł umożliwia zarządzanie instalacją systemu, użytkownikami oraz uprawnieniami. Jest w pełni bezpieczny.

Centralny słownik systemu

Zawiera logikę danych i spójność informacji.

Centralna kartoteka kontrahentów

Pozwala na rejestrację pełnych danych kontrahentów oraz grupowanie ich według określonych kryteriów.

Moduły dodatkowe

Finanse i księgowość

Księga główna

Za pomocą tego modułu prowadzona jest ewidencja działalności finansowej według przepisów prawa. Elastyczny system definiowania kont pozwala na tworzenie dowolnego planu kont.

Należności i zobowiązania

System ERP usprawnia nadzór rozrachunków, kontrolę kapitału obrotowego oraz płynności finansowej. Współpracuje z home-banking, zarządzanie dokumentami kasowymi oraz przeprowadza analizy należności.

Środki trwałe

W platformie gromadzone są szczegółowe informacje o miejscu wykorzystania, centrach kosztowych czy odpowiedzialnych pracownikach. Prowadzona jest ewidencja kosztów eksploatacji środków trwałych.

Windykacja należności

Wdrożenie oprogramowania ERP daje dostęp do aktualnych informacji o procesie windykacyjnym, ułatwia śledzenia etapów postępowania sądowego i pozasądowego wobec kontrahentów.

Konsolidacja

Narzędzie pozwala na przenoszenie i uwspólnianie danych oraz tworzenie raportów zbiorczych w strukturach wielofirmowych dla całej organizacji lub wybranych przedziałów.

Podatki i opłaty

Rozwiązanie w postaci ERP umożliwia prowadzenie kartotek podatnika i wymiaru podatku, obsługę różnego rodzaju podatków oraz decyzji, wezwań i postępowań. Możliwe jest także naliczanie kwot, księgowanie i egzekucja administracyjna.

Egzekucje

Za pośrednictwem systemu można dokonać rejestracji tytułów wykonawczych, ewidencji danych oraz obsługi czynności związanych ze skierowaniem pisma do US o wycofanie tytułu wykonawczego.

Monitor należności podatkowych

W platformie następuje także prowadzenie nadzoru nad stanem rozliczeń należności podatkowych. Moduł umożliwia przeglądanie rozliczeń według danych grup i kartotek lub wybranego podatku oraz wyświetlanie sald poszczególnych kont.

Upomnienia i mandaty

Dodatkowe funkcje programu klasy ERP to: obsługa przygotowania postanowień, tworzenia upomnień, wystawiania i druku tytułów wykonawczych. Prosta rejestracja, ewidencja i rozliczanie mandatów.

Planowanie i budżetowanie

W systemie można dokonywać rozrachunków publiczno-prawnych, w tym ZUS, ubezpieczeń indywidualnych, PFRON czy VAT. Istnieje też funkcja obsługi wpłat i wypłat oraz home-banking.

E-deklaracje

Generowanie i kompleksowa obsługa deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych oraz towarów i usług za pośrednictwem internetu, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym.

  Logistyka

  Gospodarka magazynowa

  Rozwiązania ERP wysoce usprawniają zarządzanie towarami, materiałami oraz całością magazynów. Dzięki ich wdrożeniu wystawianie dokumentów oraz ewidencja wszystkich operacji związanych z obrotem magazynowym są łatwiejsze. Prostsze jest także prowadzenie pełnej obsługi księgowej.

  Zamówienia i zakupy

  Rejestracja wszystkich zamówień oraz efektywne zarządzanie zapasami. Realizacja zamówień związana z fakturami i dokumentami magazynowymi. Wsparcie obsługi zamówień publicznych.

  Transport

  Ewidencja pojazdów, a także danych na temat kierowców, ich uprawnień czy badań technicznych. Rejestracja czasu pracy oraz pełnej analizy kosztów i przebiegu procesów.

  Sprzedaż

  Prosta ewidencja i wydruk faktur VAT, dokumentów korygujących oraz automatyczne generowanie faktur na podstawie umów. Moduł pozwala również na automatyzację cenników, dopłat i upustów.

  Zarządzanie personelem

  Ewidencja kadrowa

  Moduł zawiera informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, szkoleniach oraz badaniach lekarskich poszczególnych osób zatrudnionych w firmie lub instytucji. Pozwala także na prowadzenie elektronicznych teczek pracowników.

  Płace

  Za pośrednictwem programu ERP możliwe jest elastyczne definiowanie składników oraz algorytmów płacy. Odbywa się tutaj ewidencja i rozliczanie zasiłków, pożyczek czy dodatków, a także obsługa działalności socjalnej, kasy i ubezpieczeń.

  Portal pracowniczy

  System klasy ERP wspiera dział personalny oraz stanowi wygodne narzędzie dla pracowników. Zawiera informacje o urlopach, delegacjach, czasie pracy, ocenie okresowej czy szkoleniach.

  Rekrutacja pracowników

  Platforma umożliwia sprawne prowadzenie rekrutacji na wszystkich etapach procesu. Za jej pośrednictwem możliwe jest tworzenie harmonogramów oraz rankingów kandydatów.

  Szkolenia

  W ramach systemu ERP można planować i prowadzić politykę szkoleniową. Funkcje programu obejmują analizę potrzeb, planowanie terminów, kosztów szkoleń oraz ich ocenę.

  Ocena okresowa

  Obsługa procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników z wykorzystaniem zintegrowanego systemu ERP jest znacznie prostsza. Daje też możliwość ich ewidencjonowania wystawionych ocen w systemie.

  Wspieranie decyzji

  Controlling

  Definiowanie struktury organizacji z podziałem na centra kosztów, przychodów czy odpowiedzialności. Tworzenie budżetów, prowadzenie rozliczeń.

  Generator raportów

  Analiza danych według zdefiniowanych założeń. Generator dostosowany do różnych potrzeb użytkowników systemu. Zarządzanie raportami oraz eksport danych.

  System informowania kierownictwa

  Informacje o kluczowych procesach zachodzących w organizacji. Wraz z innymi modułami Wspierania decyzji pozwala kontrolować całość procesów.

  Zarządzanie klientami

  Umowy

  Rejestracja umów wraz z aneksami, warunkami i sposobami ich realizacji. Rejestracja dokumentów związanych z umowami. oraz Ewidencja raportów i prowadzenie szczegółowych analiz.

  CRM

  Wspieranie całości działań związanych z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z klientami. Pełna historia dotycząca klientów danej organizacji oraz przygotowanie raportów i analiz.

  Reklamacje

  Dzięki wdrożeniu platformy ERP możemy znacząco przyspieszyć proces obsługi reklamacji. Możliwe jest także powiązanie danej reklamacji z dokumentami źródłowymi, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie kosztów.

  Remonty i inwestycje

  Remonty i obsługa techniczna

  Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi pracami remontowymi i inwestycyjnymi. Szczegółowa ewidencja prac na podstawie harmonogramów i zgłoszeń oraz analiza poniesionych i planowanych kosztów oraz zużytych materiałów.

  Projekty

  Tworzenie harmonogramów prac i kosztów, monitorowanie stanu realizacji poszczególnych etapów oraz terminów. Efektywny proces zaopatrzenia z generowaniem dokumentów zapotrzebowań.

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

  Przejdź do formularza