Naszą misją jest Elektroniczna Obsługa Spraw - EOS

EOS to misja, zgodnie z którą rozwijamy produkty w Comarch. Jej celem przewodnim jest cyfryzacja czynności związanych z obsługą spraw w urzędzie, zapewniająca obywatelom i przedsiębiorcom zdalne załatwiane spraw, a pracownikom urzędów ich obsługę w trybie pracy zdalnej.

Integracja systemów w ramach sprawy

comarch eos


Sprawy obywateli inicjowane na platformie Comarch e-Urząd obsługiwane są w systemie Comarch EZD, zapewniającym jedno miejsce przechowywania dokumentów przetwarzanych w ramach spraw. Comarch EZD jest także jednym źródłem dokumentów stanowiących podstawy wpisów do rejestrów Comarch ERGO, a także stanowiących podstawę dla czynności finansowo-księgowych dokonywanych w Comarch ERP Egeria. Jeśli dokumenty tworzone w Comarch EOS powodują konieczność uiszczenia płatności lub dokonania zapisów księgowych, to odpowiednie dokumenty przekazywane są do Comarch ERP Egeria.

Jedno okienko dla obywateli


Comarch EOS realizuje ideę „jednego okienka” zapewniając możliwość złożenia na platformie Comarch e-Urząd dowolnego wniosku, niezależnie od tego, czy dotyczy on zamawianego wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, wniosku o decyzję budowlaną czy też załatwiania spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. Obywatel lub przedsiębiorca z poziomu jednego konta, obywatel posiada dostęp do statusu swojej sprawy, może pobrać dokumenty będące jej wynikiem oraz dokonać koniecznych płatności.

Dokument elektroniczny podstawą obsługi spraw

Elektroniczna obsługa spraw na platformie Comarch EOS inicjowana jest przez cyfrowe dokumenty napływające z systemu Comarch e-Urząd. Dane zwarte w dokumentach elektronicznych są automatycznie pobierane do systemów dziedzinowych biorących udział w jej obsłudze, zapewniając automatyzację czynności związanych z daną sprawą. Dokumenty wychodzące, będące wynikiem obsługi spraw posiadają także postać elektroniczną, zapewniając wykorzystywanie zawartych w nich danych w czynnościach finansowo-księgowych.

Automatyczne tworzenie rejestrów

Platforma Comarch EOS umożliwia automatyczne tworzenie rejestrów na podstawie danych zwartych w dokumentach elektronicznych przewarzanych w ramach spraw. Dzięki temu nie istnieje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem wymaganych prawem rejestrów. Dane rejestrów są zawsze aktualne i zgodne z informacjami zawartymi w przetwarzanych dokumentach.

Dostęp do dokumentów i spraw z poziomu mapy

Comarch EOS zapewnia automatyczną lokalizację na mapie dokumentów i spraw oraz danych pochodzących z rejestrów. Dzięki temu, pracownik załatwiając sprawę dotyczącą danej działki może łatwo sprawdzić z poziomu mapy jakie decyzje były wcześniej dla niej wydane oraz jakie zapisy znajdują się w rejestrach. System umożliwia wykonywanie analiz przestrzennych ich raportowanie oraz wizualizację na mapie. Pozwala to między innymi na znalezienie wszystkich decyzji budowlanych lub też decyzji związanych z podatkami od nieruchomości dla obszaru wskazanego na mapie.

Nowoczesny GIS dla administracji

Comarch EOS zapewnia uruchomienie Geoportalu bazującego na danych przetwarzanych w systemie. Z poziomu mapy pracownicy urzędu mogą posiadać dostęp do wydanych decyzji administracyjnych lub informacji o aktualnie prowadzonych sprawach związanych z daną działką ewidencyjną.

Rozwiązanie dedykowane dla:

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza