E-usługi dla mieszkańców Dolnego Śląska

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy województwa dolnośląskiego mogą już korzystać z e-usług z zakresu infrastruktury drogowej w regionie. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) uruchomiła platformę elektronicznych usług publicznych, za pośrednictwem której użytkownicy mogą m.in. złożyć wniosek o zgodę na zajęcie pasa drogowego, wniosek o uzgodnienie lokalizacji bądź też uzyskać opinię elektronicznych projektów organizacji ruchu drogowego. Tą drogą otrzymają również decyzję administracyjną, podpisaną elektronicznie.

Platforma powstała w ramach projektu „Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu”. Jego głównym celem było usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich, poprzez zapewnienie dostępności danych o stanie infrastruktury drogowej. Aby możliwa była realizacja e-usług konieczne było zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych, zarówno na poziomie danych, jak i wykorzystywanego oprogramowania.

System został uruchomiony przez firmę informatyczną Comarch, z którą DSDiK podpisała umowę w czerwcu 2019 roku. Kontrakt obejmował wdrożenie elektronicznych usług publicznych, których podstawę miał stanowić system zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. System miał zapewniać również elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi z jednostką podmiotami.

W ramach projektu zbudowano cyfrową bazę danych o infrastrukturze drogowej. Projekt obejmował pozyskanie danych o sieci dróg wojewódzkich na długości około 2400 km, poprzez wykonanie sferycznych zdjęć sekwencyjnych wraz ze skaningiem laserowym do postaci chmury punktów. W oparciu o tak pozyskane dane w systemie założono sieć referencyjną oraz przeniesiono na mapy dane związane z ewidencją pasa drogowego m.in. obiekty infrastruktury drogowej czy oznakowanie.


Dzięki budowie cyfrowej bazy danych zawierającej informacje przestrzenne i ewidencje sieci drogowej, możliwe jest dostarczenie użytkownikom szeregu e-usług. Projekt obejmował budowę kilkudziesięciu e-usług, które z wykorzystaniem serwisu mapowego, systemu elektronicznych formularzy, platformy ePUAP oraz systemu obiegu dokumentów Comarch EZD zintegrowanego z Comarch ERGO zapewniły w pełni elektroniczną realizację wielu procesów na styku zarządcy drogi, administracji państwowej, biznesu i obywateli w sposób zapewniający dostępność, poufność, rozliczalność i niezaprzeczalność procesowanych decyzji i spraw. Wprowadzenie e-usług w urzędzie umożliwi obywatelom oraz przedsiębiorcom szybkie rozpatrzenie spraw.

Z tej innowacji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz osoby prawne korzystające
z dolnośląskiej infrastruktury drogowej. Znacznie sprawniej będzie też przebiegała nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnegokomentuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Sięganie po zaawansowane technologie informatyczne jest dziś już nieodzowne, jeśli chce się sprostać oczekiwaniom obywateli i zarządzać złożonymi przedsięwzięciami – a do takich niewątpliwie należą prowadzone przez nas projekty – w sposób gwarantujący maksymalną efektywność działania. Przy inwestycjach infrastrukturalnych każde takie usprawnienie przekłada się na optymalizację czasu i kosztu ich realizacji – wyjaśnia.

Wdrożenie systemu trwało 15 miesięcy, a cały projekt kosztował 5 132 128,01 zł. Jego realizacja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.