e-Doręczenia – integracja z Comarch EZD

e-Doręczenia jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa adresowana jest do podmiotów publicznych, obywateli i firm. Podstawą prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego są: rozporządzenie UE eIDAS i ustawa o doręczeniach elektronicznych UoDE. Obywatel będzie miał możliwość wysyłki i odbioru dokumentów online, wystarczy założenie adresu do e- Doręczeń. Dla osób, które nie mają jeszcze adresu  dostępna jest usługa hybrydowa (elektroniczno-papierowa). Urząd wysyła dokument elektroniczny, który trafia na pocztę, gdzie jest automatycznie drukowany i wysyłany do adresata. Urzędy stopniowo będą komunikowały się cyfrowo i elektronicznie obsługiwały całą dokumentację. Zapewni to bezpieczeństwo przesłanych dokumentów.

Usługa e- Doręczeń ma być obowiązkowa dla wszystkich podmiotów. Na stronie gov.pl opublikowano cały harmonogram obowiązku stosowania e-Doręczeń, który dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram.

Określone podmioty publiczne mają obowiązek wdrożenia usługi e-Doręczeń do 1 października 2024 roku. Termin ten określony został w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku. Do grupy tych podmiotów należą:

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 • Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Do 1 stycznia 2025 roku obowiązek wdrożenia usługi dotyczy innych podmiotów publicznych,  określonych w art. 155 ust. 9 ustawy.

Do 1 października 2029 roku wdrożenie e-doręczeń na objąć:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej
 • Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Dzięki standardowi technicznemu e-Doręczeń również inni zaufani dostawcy na rynku będą mogli uruchomić usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

System Comarch EZD zapewnia integrację z usługą e-Doręczenia

Instytucja, która posiada system klasy EZD, powinna:

 • skontaktować się z dostawcą EZD i dowiedzieć się, czy rozpoczął integrację z systemem e-Doręczeń
 • przeanalizować zadania związane z integracją
 • wytypować osoby do testowania rozwiązania
 • złożyć wniosek o dostęp do środowiska testowego
 • przeprowadzić testy.

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć proces integracji z usługą e-Doręczenia lub pobierz poradnik, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej już teraz.

Wypełnij formularz

Pobierz poradnik