Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości

Starosta, wójt, burmistrz czy prezydent miasta jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości. Jak spełnić te wymogi?


Comarch ERGO zapewnia automatyczną synchronizację danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostę z danymi o nieruchomościach, które wchodzą w skład ewidencji zasobów jednostek samorządu terytorialnego.

Proces synchronizacji danych wywoływany jest przez operatora systemu w dowolnym momencie i czasie, a wynik analizy prezentowany jest w formie raportu, gdzie operator decyduje o aktualizacji danych do „swojego rejestru”. Dane prezentowane są w sposób dający operatorowi pełną analizę spójności danych EGiB oraz prowadzonych ewidencji. Zawierają informacje dotyczące zakresu różnic danych przedmiotowych i podmiotowych w jednostce rejestrowej.

Dane z ewidencji gruntów w zależności od aplikacji mogą pochodzić z zaimportowanych plików w formacie SWDE lub online. Odstępstwa od danych zawartych w ewidencji gruntów wprowadzane są przez operatora systemu z odpowiednimi uprawnieniami.

Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości nie musi być uciążliwe i pracochłonne. Jak to możliwe?

Comarch ERGO pozwala kompleksowo prowadzić ewidencje zasobu nieruchomości, gwarantując rozliczalność tego procesu, automatykę w zakresie wprowadzania zmian, dostęp do historii i raportów. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli w wielu przypadkach organy właściwe do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego nie wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków w postaci aktualnego i rzetelnego ewidencjonowania nieruchomości.

Z Comarch ERGO nieruchomości gminne nie muszą być poza kontrolą. Przeczytaj więcej na Geoforum oraz w Raporcie kontroli NIK.