Projekty zrealizowane

Programu Horyzont 2020: LIV.IN

Fundusze Strukturalne UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
1. Miasto Zdrowia
Koncepcja Miasta Zdrowia odwołuje się do inicjatywy WHO z 1987 roku. „Zdrowe Miasto” powinno posiadać odpowiednie polityki i konsekwentnie je realizować, zaspokajając potrzebę zdrowia mieszkańców na wszystkich jego etapach w sposób przemyślany, zaplanowany, ekonomicznie optymalny i zachowujący prywatność mieszkańców.
Projekt obejmował przeprowadzenie prac rozwojowych i wytworzenie instalacji demonstracyjnej integrującej ze sobą usługi ukierunkowane na poprawę komfortu życia mieszkańców miasta w aspekcie zdrowotnym. W skład projektu wchodził również rozwój oprogramowania Business Intelligence (BI) oraz rozwój usług zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych.
Głównym założeniem projektu było objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie oraz równolegle kształtowanie przestrzeni usług opieki dostępnych w mieście.

2. Laboratorium badawczo-rozwojowe Internetu Rzeczy
Comarch posiada wieloletnie doświadczenie w projektach badawczo – rozwojowych (B+R) związanych z rozwojem urządzeń elektronicznych. Dotyczy to zarówno projektów własnych jak i projektów realizowanych dla największych marek elektroniki użytkowej i samochodowej.
Typowy model rozwoju innowacyjnych produktów elektronicznych to zlecenie produkcji i prac rozwojowych nad elektroniką i mechaniką firmom z zagranicy. Rolą firm polskich było w takich przypadkach zarządzanie projektem i ewentualnie rozwój oprogramowania.
Praktyka wykazała, że taki model jest wysoce nieefektywny. Ma to związek z różnicami kulturowymi, odległością, inną strefą czasową, niską jakością oferowanych przez niektóre firmy usług oraz ograniczonym wpływem zamawiającego na końcowy rezultat.
Comarch dostrzegł w tym szanse na rozszerzenie portfolio swoich usług rozwoju oprogramowania o usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, szybkiego prototypowania mechaniki i elektroniki oraz produkcji krótkich partii urządzeń. Umożliwi to Spółce prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i ograniczenia kosztów, co z kolei odbije się z korzyścią nie tylko projektach realizowanych przez Comarch, lecz także na projektach realizowanych przez podmioty współpracujące z Comarch.
Warunkami koniecznym dla realizacji takiej strategii są: posiadanie własnego parku maszynowego do prototypowania, małoseryjnej produkcji i sprawnego łańcucha dostaw oraz własnego zaplecza prototypowego/produkcyjnego niezbędnego dla efektywnego prowadzenia prac B+R i szybkiej adaptacji nowych technologii do własnych produktów.
Cele projektu:
- rozbudowa posiadanego centrum B+R o możliwości prototypowania i szybkiego wdrożenia do produkcji urządzeń elektronicznych
- opracowanie optymalnych procesów szybkiego prototypowania, rozwoju i produkcji urządzeń, w tym optymalizację łańcucha dostaw, zużycia materiałów itp.
- opracowanie innowacyjnych komponentów sprzętowo/softwareowych w zakresie Internetu rzeczy, bezpieczeństwa informatycznego i fizycznego, sposobów bezprzewodowej komunikacji radiowej, modułów komunikacyjnych, zdalnej komunikacji audio/video
- opracowanie innowacyjnych komponentów sprzętowo/software’owych w zakresie bezprzewodowego ładowania
W celu osiągnięcia założonych celów, w ramach projektu wyposażono zaawansowane laboratorium badawczo-rozwojowego, służącego do prowadzenia prac, zmierzających do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Projekt zrealizowany został poprzez zakup środków trwałych - wyposażenia hali laboratoryjnej.
Powstałe laboratorium badawcze przekłada się na całą gamę prowadzonych prac B+R w wielu obszarach, m.in.:
- chmura obliczeniowa zarządzająca urządzeniami, gromadząca i przetwarzająca dane
- protokoły sieciowe i komunikacyjne
- moduły komunikacyjne – mosty pomiędzy urządzeniami a siecią internet
- moduły komunikacyjne: 2G, 3G, Bluetooth, ZigBee, LoRa itp.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 - 4.1

Comarch SA
1. Zautomatyzowana wymiana informacji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi.
2. Platforma internetowa Galeria Handlowa.
3. Implementacja środowiska obsługującego narzędzia analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
4. Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla systemu ERP Comarch OPT!MA.
5. Bezpieczny System Autoryzacji Transakcji Internetowych Oparty o Urządzenie Zewnętrzne.
6. System zarządzania relacjami z klientem – Customer Relationship Management (CRM).
7. Wdrożenie innowacji w systemach IT do zarządzania procesem faktoringowy.
8. Nowoczesna platforma informatyczna usprawniająca wytwarzanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS.
9. System Comarch Finanse Mobilne.
10. Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla systemu elektronicznej wymiany danych.
11. Zaawansowana Platforma do Zarządzania Informacjami Marketingowymi.
12. Innowacyjna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0.
13. Platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0.
14. Wydajne, ergonomiczne i bezpieczne systemy przeglądania i transmisji obrazów medycznych

Comarch Healthcare SA
1. Kompleksowa, Programistyczno-Sprzętowa Platforma Telemedyczna Przedsięwzięcie

Demonstrator Plus
1. Moduł Social Business Intelligence (SBIM)

Projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
1. Efektywny system wspomagania decyzji oparty o controllingową hurtownię danych.
2. Informatyczny system zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw zintegrowany z modułem wspomagania decyzji.
3. Kategoryzacja klientów w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów.
4. Kontrola i rozliczanie sesji użytkowników w sieciach telekomunikacyjnych nowej generacji
5. Międzyoperatorski Optymalizator Kosztowy dla Telekomunikacji (MOK).
6. Narzędzia modelowania i analizy dla systemów zarządzania siecią nowej generacji (NGOSS)
7. Nowa generacja języków dostępu do danych dla inteligentnego raportowania i analizy danych biznesowych.
8. Nowatorski system zintegrowanej kontroli jakości i detekcji błędów w oprogramowaniu
9. Nowoczesny system wymiany informacji w systemach do zarządzania dla sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)
10. Platforma budowy usług multimedialnych nowej generacji dla sieci komputerowych i mobilnych
11. Implementacja narzędzi inżynierii finansowej w procesach wsparcia zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej i przedsiębiorstwie.
12. Zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.
13. Zintegrowany system elektronicznej obsługi obywateli i przedsiębiorców zapewniający realizację procedur urzędowych za pomocą Internetu.
14. System do inteligentnej analizy sieci WAN – optymalizacja i monitoring struktur telekomunikacyjnych.

Programy Ramowe UE
Projekty zrealizowane w ramach 7. Programu Ramowego
1. Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (ADMIRE)
2. Net-centric Information & Integration Services for Security Systems (NI2S)
3. Marrying Ontology and Software Technology (MOST) – Koordynator
4. Shaping the future of electronic identity (FutureID)
5. Situation AWare Security Operations Center (SAWSOC)

Projekty zrealizowane w ramach 6. Programu Ramowego
1. Misuse Detection System in Telecommunication Infrastructure (MDS) - Koordynator
2. Empowering the Mobile Worker by Wearable Computing (WearIT@work)
3. Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (ASK IT)
4. European Collaborative networked Organizations LEADership initiative (ECOLEAD)

Projekty zrealizowane w ramach 5. Programu Ramowego
1. Dynamic on-linE IntErnet Purchasing System based on Intelligent Agents (DEEPSIA) - Koordynator

Inne projekty badawczo-rozwojowe
Comarch realizował projekty w ramach inicjatywy EUREKA/CELTIC, które były dofinansowane ze środków budżetowych na naukę. W ramach inicjatywy zrealizowano projekt SLA Management for Telecommunications Operators (SLAM) oraz projekt Management Platform for Next Generation Optical Networks (MANGON) zorientowany na opracowanie zaawansowanego narzędzia do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi.

W ramach projektów celowych dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków budżetowych na naukę, Comarch zrealizował cztery projekty:
• Integracja elementów funkcjonalności PLM w systemie ERP dla potrzeb rynku MSP.
• Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora.
• Stworzenie w pełni parametryzowanego, opartego o silnik reguł decyzyjnych Systemu Kredytowego dla Banków i Instytucji Finansowych.
• Wytworzenie modułów funkcjonalnych do zintegrowanego sytemu ERP Comarch OPT!MA wspierających użytkowanie systemu przez społeczność firm za pośrednictwem Internetu przy zastosowaniu urządzeń mobilnych i przeglądarek internetowych.

W ramach przedsięwzięcia INITECH (NCBR) Comarch zrealizował projekt Market Research Analysis (MRA).

W ramach Programu Badań Stosowanych Comarch SA współrealizował projekt Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca (BRONCHO 3D).
W ramach inicjatywy STRETEGMED II Comarch Healthcare SA współrealizował projekt Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF) – NOMED.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza