CASA Management and Consulting sp. z o.o. SK-A

NIP: 6793020643

KRS: 0000338737

Sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 3 114 000,00 zł 

Regon: 121040023

Adres: ul. Szarskiego 18, 30-698 Kraków

CASA Management and Consulting sp. z o.o. SK-A posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).

Ogłoszenia dotyczące spółki:

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki CASA Management and Consulting sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa, po raz pierwszy, wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, pod adresem: ul. Prof. Życzkowskiego 23, 31-864 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kontakt ze spółką CASA Management and Consulting sp. z o.o.Skontaktuj się ze spółką