Comarch Technologies Sp. z.o.o.

NIP: 2090000305

KRS: 0000224455

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł 

Regon: 300075359

Adres: Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Comarch Technologies Sp. z.o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Ogłoszenia dotyczące spółki

Kontakt ze spółką
Skontaktuj się ze spółką