Cracovia SSA

NIP: 6772079476

KRS: 0000048937

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 21 840 100,00 zł

Regon: 351553230

Adres: ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków

Cracovia SSA posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPÓŁKI:

Zarząd spółki Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, pod adresem: ul. Wielicka 101, 30-552 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd informuje jednocześnie, iż moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie, z mocy prawa, z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, skutkiem czego od dnia 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy Spółki będą uważane wyłącznie osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy.

Do dnia 1 marca 2026 roku dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza

Kontakt ze spółkąSkontaktuj się ze spółką