Raporty bieżące

21.05.2018

EBI-2-2018 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. informuje, że uchwałą nr 10/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku.

21.05.2018

EBI-1-2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz ocena sytuacji Spółki

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. prezentuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

21.05.2018

RB-8-2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał.

Zarząd spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402 z indeksem 1 oraz art. 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 10.00, w Krakowie, przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23.

21.05.2018

RB-7-2018 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.

W dniu 21 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 18 maja 2018r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zysk netto w kwocie 39 338 096,57 zł został podzielony w ten sposób, że:

23.04.2018

RB-6-2018 Zawarcie ugody z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-4-2014 z dnia 19 maja 2014 roku (dotyczącego otrzymania noty księgowej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: "ARiMR") obejmującej karę umowną w wysokości 32 455 497,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 28/100) w związku z realizacją przez Comarch S.A. umowy z dnia 29 kwietnia 2013 roku („Umowa OFSA") oraz raportu bieżącego nr RB-4-2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku informującego o doręczeniu Comarch S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r. pozwu o zapłatę kwoty 34 493 717,28 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych oraz 28/100) - wniesionego przeciwko Comarch S.A. przez ARIMR do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny - z tytułu naliczonych przez ARiMR kar umownych, Zarząd Comarch S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 kwietnia 2018 r. ugody pomiędzy Comarch S.A. a ARiMR przed mediatorem sądowym.

12.03.2018

RB-5-2018/K Korekta raportu bieżącego nr RB-5-2018 z dnia 12 marca 2018

Zarząd Comarch S.A. koryguje oczywistą omyłkę edytorską w treści raportu bieżącego nr RB-5-2018 z dnia 12 marca 2018 r. Jest: "Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie..." Powinno być: Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie..."

12.03.2018

RB-5-2018 Informacja o transakcji na akcjach Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

02.03.2018

RB-4-2018 Podpisanie umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-17-2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie otwarcia ofert w ramach przetargu ograniczonego na „Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, oraz do raportu bieżącego nr RB-21-2017 z dnia 14 listopada 2017 r. o ogłoszeniu wyników przedmiotowego przetargu, Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 2 marca 2018 r. przez konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Konsorcjum”) z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”).