Dywidenda za rok 2017

21.05.2018 Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A.

27.06.2018 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 zysk netto w kwocie 39 338 096,57 zł zostaje podzielony w ten sposób, że kwota 12 200 023,50 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy, pozostała część zysku netto w kwocie 27 138 073,07 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 133 349 sztuk

10.08.2018 Dzień dywidendy

31.08.2018 Dzień wypłaty