RB-7-2018 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.

W  dniu 21 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 18 maja 2018r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zysk netto w kwocie 39 338 096,57 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 57/100) został podzielony w ten sposób, że:
 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 sierpnia 2018 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2018 roku;
2) pozostała część zysku netto w kwocie 27 138 073,07 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i 07/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.