Dywidenda za rok 2021

01.06.2022 Rekomendacja Zarządu i Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A.

28.06.2022 Uchwała WZA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2021 - 31.12.2021. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł zostaje podzielony w ten sposób, że część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 4,00 zł za jedną akcję

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 133 349 sztuk

11.07.2022 Dzień dywidendy

20.07.2022 Dzień wypłaty