RB-4-2022 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

W dniu 1 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 2/06/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 31 maja 2022 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 62/100) został podzielony w ten sposób, że:

1. część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku;
2. pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
 

Uzasadnienie Zarządu dla proponowanego podziału środków: przy podejmowaniu decyzji o rekomendacji sposobu podziału zysku Zarząd Comarch S.A. brał pod uwagę w szczególności aktualnie prowadzone oraz planowane przez Spółkę inwestycje, aktualną i przewidywaną sytuację na rynku informatycznym i na rynku pracy, a także bieżącą sytuację gospodarczą i geopolityczną w Polsce i na świecie.