EBI-1-2020 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz ocena sytuacji Spółki

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. prezentuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.