EBI-2-2023 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z zasadą nr 4.7 zawartą w części 4 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zarząd Comarch S.A. informuje, że uchwałą nr 10/05/2023 z dnia 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku. Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 29 maja 2023 roku raportem bieżącym nr RB-5-2023.