RB-1-2005 Zbycie akcji Spółki przez podmiot powiązany

W dniu dzisiejszym ComArch SA powziął informację, że 25 stycznia 2005 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki sprzedała 30.000 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA po cenie 68 zł.