RB-1-2017 Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
1) IV kwartał 2016 w dniu 01.03.2017 r.
2) I kwartał 2017 w dniu 22.05.2017 r.
3) II kwartał 2017 – Zgodnie z zasadami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Comarch S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
4) III kwartał 2017 w dniu 17.11.2017 r.
 
RAPORTY ROCZNE I PÓŁROCZNE:
1) Raport roczny za 2016 rok w dniu 28.04.2017 r.
2) Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok w dniu 28.04.2017 r. 
3) Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku w dniu 31.08.2017 r.