RB-1-2023 Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określa następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku: 

 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:

1) IV kwartał 2022 w dniu 1.03.2023 r.

2) I kwartał 2023 w dniu 22.05.2023 r.

3) II kwartał 2023 – Zgodnie z zasadami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Comarch S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.,

4) III kwartał 2023 w dniu 17.11.2023 r. 

 

RAPORTY ROCZNE I PÓŁROCZNE:

1) Raport roczny za 2022 rok w dniu 28.04.2023 r.

2) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok w dniu 28.04.2023 r.

3) Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku w dniu 31.08.2023 r.