RB-10-2020 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 zysk netto w kwocie 57 627 263,86 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 86/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:
1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.  Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2020 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2020 roku;
2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 36/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.