RB-10-2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Comarch S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej:  
1. Janusz Filipiak – 846 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 230 000 głosów na WZA i które stanowiły 43,36% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,96%; 
2. Elżbieta Filipiak – 789 600 sztuk akcji, z których przysługiwało 3 948 000 głosów na WZA i które stanowiły 40,47% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 26,10%.
3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna – 843 000 sztuk akcji Comarch SA, z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 8,64% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%.
Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na WZA w dniu 24 czerwca 2021 roku brali udział akcjonariusze reprezentujący 9 755 526 głosów, co stanowi 64,49% w ogólnej liczbie głosów Spółki.