RB-11-2012 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z &38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.  
Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 zysk netto w kwocie 55.191.262,72 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w ten sposób, że:
1. kwota 12.077.455,50 (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.051.637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 sierpnia 2012 roku.
2. pozostała część zysku netto w kwocie 43.113.807,22 (czterdzieści trzy miliony sto trzynaście tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.